ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kroocaptain
K
Kroocaptain
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 11,670
: 10 | Attempts: 11,683

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง - Quiz

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อท่าน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยการคลิ กที่คำว่า Start Quiz  เลือกคำตอบโดยคลิ๊กที่ปุ ่มหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อ แล้วคลิ๊กยืนยันคำตอบที่ ำว่า Answer Submit  คะแนนผ่านที่ร้อยละ 60  ยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 85   ขอให้โชคดี  ขอบคุณที่ใช้บริการ 


Questions and Answers
 • 1. 

  ลักษณะการกระจายอำนาจและการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดของไมเคิล  ฟูลแลน คือข้อใด

  • A.

   การมอบอำนาจ

  • B.

   การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ

  • C.

   การปฏิรูประบบ

  • D.

   การปฏิรูประบบและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

  Correct Answer
  B. การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ
  Explanation
  The answer "การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ" (delegation of authority and responsibility) aligns with the concept of decentralization and empowerment in Michael Fullan's educational management philosophy. Fullan emphasizes the importance of distributing power and decision-making to various levels within an educational system, while also holding individuals accountable for their actions and responsibilities. This approach promotes collaboration, autonomy, and shared leadership, which can lead to improved educational outcomes.

  Rate this question:

 • 2. 

  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามซึ่งจะกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ข้อใดไม่ใช่

  • A.

   การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการ

  • B.

   การสร้างแรงบันดาลใจ

  • C.

   การกระตุ้นทางปัญญา

  • D.

   การใช้หลักการกระจายอำนาจการบริหาร

  Correct Answer
  D. การใช้หลักการกระจายอำนาจการบริหาร
  Explanation
  The correct answer is "การใช้หลักการกระจายอำนาจการบริหาร" (using the principle of decentralization of management authority). The passage states that "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (leadership in change) is a process where leaders influence their collaborators and followers through specific behaviors. The other three options mentioned, "การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการ" (having influential power), "การสร้างแรงบันดาลใจ" (creating motivation), and "การกระตุ้นทางปัญญา" (stimulating intellectual thinking), are all behaviors that leaders can employ to influence others in the process of change. Therefore, the option "การใช้หลักการกระจายอำนาจการบริหาร" (using the principle of decentralization of management authority) is the one that does not fit with the given context.

  Rate this question:

 • 3. 

  การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับองค์กรและเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ข้อใดไม่ใช่

  • A.

   การตระเตรียมแผน

  • B.

   การสร้างแผน

  • C.

   การนำแผนออกปฏิบัติ

  • D.

   การสรุปการดำเนินการ

  Correct Answer
  D. การสรุปการดำเนินการ
 • 4. 

  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สาระสำคัญในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงต้องพัฒนาผู้นำให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ข้อใดคือคุณลักษณะของ “Focus” 

  • A.

   ยุติธรรมกับคนอื่นๆ

  • B.

   มองอนาคตให้ออก

  • C.

   จับประเด็นได้ อย่าจับจด

  • D.

   เป็นนักสั่งการที่ดี

  Correct Answer
  C. จับประเด็นได้ อย่าจับจด
  Explanation
  The correct answer is "จับประเด็นได้ อย่าจับจด". This means that a leader with the characteristic of "Focus" is able to identify and prioritize key issues without getting distracted by irrelevant details. They are able to stay focused on the main objectives and goals of the organization, ensuring that resources and efforts are directed towards the most important tasks.

  Rate this question:

 • 5. 

  • A.

   Empowering

  • B.

   Paradigm

  • C.

   Moral agents

  • D.

   Well-being

  Correct Answer
  A. Empowering
 • 6. 

  • A.

   Transactional Leadership

  • B.

   Transformational Leadership

  • C.

   Moral Leadership

  • D.

   Idealized Leadership

  Correct Answer
  A. Transactional Leadership
 • 7. 

  • A.

   รางวัล

  • B.

   วิสัยทัศน์

  • C.

   การทำงานที่คาดหวัง

  • D.

   การทำงานที่คาดหวัง

  Correct Answer
  B. วิสัยทัศน์
 • 8. 

  • A.

   ปณิธาน

  • B.

   ภารกิจ

  • C.

   จุดมุ่งหมาย

  • D.

   เป้าหมาย

  Correct Answer
  D. เป้าหมาย
 • 9. 

  • A.

   ICT

  • B.

   IT

  • C.

   ITC

  • D.

   IC

  Correct Answer
  B. IT
 • 10. 

  • A.

   เพิ่มผลผลิต

  • B.

   ลดต้นทุนและความเสี่ยง

  • C.

   เพิ่มคุณค่า

  • D.

   เพิ่มความไว้วางใจ

  Correct Answer
  C. เพิ่มคุณค่า
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.