ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

10 | Total Attempts: 11499

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง - Quiz

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อท่าน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยการคลิ กที่คำว่า Start Quiz  เลือกคำตอบโดยคลิ๊กที่ปุ ่มหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อ แล้วคลิ๊กยืนยันคำตอบที่ ำว่า Answer Submit  คะแนนผ่านที่ร้อยละ 60  ยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 85   ขอให้โชคดี  ขอบคุณที่ใช้บริการ 


Questions and Answers
 • 1. 
  ลักษณะการกระจายอำนาจและการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดของไมเคิล  ฟูลแลน คือข้อใด
  • A. 

   การมอบอำนาจ

  • B. 

   การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ

  • C. 

   การปฏิรูประบบ

  • D. 

   การปฏิรูประบบและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

 • 2. 
  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามซึ่งจะกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการ

  • B. 

   การสร้างแรงบันดาลใจ

  • C. 

   การกระตุ้นทางปัญญา

  • D. 

   การใช้หลักการกระจายอำนาจการบริหาร

 • 3. 
  การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับองค์กรและเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   การตระเตรียมแผน

  • B. 

   การสร้างแผน

  • C. 

   การนำแผนออกปฏิบัติ

  • D. 

   การสรุปการดำเนินการ

 • 4. 
  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สาระสำคัญในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงต้องพัฒนาผู้นำให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ข้อใดคือคุณลักษณะของ “Focus” 
  • A. 

   ยุติธรรมกับคนอื่นๆ

  • B. 

   มองอนาคตให้ออก

  • C. 

   จับประเด็นได้ อย่าจับจด

  • D. 

   เป็นนักสั่งการที่ดี

 • 5. 
  • A. 

   Empowering

  • B. 

   Paradigm

  • C. 

   Moral agents

  • D. 

   Well-being

 • 6. 
  • A. 

   Transactional Leadership

  • B. 

   Transformational Leadership

  • C. 

   Moral Leadership

  • D. 

   Idealized Leadership

 • 7. 
  • A. 

   รางวัล

  • B. 

   วิสัยทัศน์

  • C. 

   การทำงานที่คาดหวัง

  • D. 

   การทำงานที่คาดหวัง

 • 8. 
  • A. 

   ปณิธาน

  • B. 

   ภารกิจ

  • C. 

   จุดมุ่งหมาย

  • D. 

   เป้าหมาย

 • 9. 
  • A. 

   ICT

  • B. 

   IT

  • C. 

   ITC

  • D. 

   IC

 • 10. 
  • A. 

   เพิ่มผลผลิต

  • B. 

   ลดต้นทุนและความเสี่ยง

  • C. 

   เพิ่มคุณค่า

  • D. 

   เพิ่มความไว้วางใจ

Back to Top Back to top