Zastita 2

20 Questions | Total Attempts: 60

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Zastita 2

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Skup sistemskih principa zaštite predstavlja obavezan okvir u koga se ugrađuju specifični GAISP principi zaštite, a obuhvata:
  • A. 

   A. nikad sam, rotacija radnih mesta, razdvajanje dužnosti, minimum privilegija

  • B. 

   B. nikada sam rotacija radnih mesta, razdvajanje dužnosti, minimum privilegija, znati samo što je potrebno, principe upravljanja IKT sistemom

  • C. 

   C. uvek sam, rotacija radnih mesta, razdvajanje dužnosti, znati samo što je potrebno, minimum privilegija, principe upravljanja IKT sistemom

  • D. 

   D. što duže na jednom radnom mestu, objediniti što više dužnosti radi smanjenja kadrova, upravljanje zaštitom razdvojiti od upravljanja IKT sistemom

 • 2. 
  1. Isto lice ne može istovremeno obavljati sledeće parove funkcija u IKTS: 5 odgovora
  • A. 

   A. operativni rad na računaru – programiranje

  • B. 

   B. unos i priprema podataka za obradu - čuvanje elektronskih medija;

  • C. 

   C. obrada podataka - kontrola kvaliteta IKTS

  • D. 

   D. operativni rad na računaru - obrada podataka

  • E. 

   E. prijem osetljivih informacija - predaja osetljivih informacija

  • F. 

   F. programiranje aplikacija - kontrola ovlašćenja za pristup

  • G. 

   G. programiranje aplikacija - administracija baza podataka

  • H. 

   H. projektovanje, implementacije/modifikacija sistema zaštite - programiranje

 • 3. 
  1. Princip minimuma privilegija znači:
  • A. 

   A. davati minimum pristupa objektima IKTS

  • B. 

   B. davati što je moguće manje privilegovanih prava pristupa objektima IKTS

  • C. 

   C. davati pristup što manjem broju korisnika objektima IKTS

 • 4. 
  1. Sistemski princip nikad sam: 3 odgovora
  • A. 

   A. sprečava monopolski položaj

  • B. 

   B. sprečava samokontrolu u IKTS i sistemu zaštite

  • C. 

   C. obezbeđuje samokontrolu u IKTS i sistemu zaštite

  • D. 

   D. zahteva zapošljavanje najmanje dva lica na bezbednosno relevantno mesto

  • E. 

   E. znači da ni jedan servis zaštite ne treba da kontroliše samo jedan administrator zaštite

 • 5. 
  1. Opšte prihvaćene principe zaštite (GAISP) mogu da koriste: 2 odgovora
  • A. 

   A. specijalisti zaštite za razvoj sistema zaštite

  • B. 

   B. proizvođači u proizvodnji komponenti i uređaja zaštite

  • C. 

   C. menadžeri za razvoj i implementaciju poslovnih procesa

  • D. 

   D. proizvođači proizvoda zaštite u procesu prodaje komponenti/uređaja zaštite

  • E. 

   E. vlasnici informacija i menadžeri za razvoj programa zaštite

 • 6. 
  1. Navedite koji principi spadaju u opšte GAISP principe zaštite: 2 odgovora
  • A. 

   A. princip svesti o potrebi zaštite i odgovornosti

  • B. 

   B. princip stalnog preispitivanja i etičkog ponašanja

  • C. 

   C. princip povremenog preispitivanja i procene

  • D. 

   D. princip proporcionalnosti i dekompozicije

  • E. 

   E. princip multidisciplinarnosti i dezintegracije

 • 7. 
  1.       Princip proporcionalnosti znači da: 
  • A. 

   A. kontrole zaštite treba projektovati, implementirati i primenjivati za zaštitu informacija proporcionalno proceni rizika

  • B. 

   B. kontrole zaštite treba projektovati, implementirati i primenjivati za zaštitu informacija proporcionalno zahtevima korisnika

  • C. 

   C. sistem zaštite treba projektovati, implementirati i primenjivati za zaštitu informacija proporcionalno zahtevu vlasnika sistema

 • 8. 
  1.       Detaljni principi zaštite namenjeni su:
  • A. 

   A. vlasnicima sistema

  • B. 

   B. izvršnim menadžerima

  • C. 

   C. specijalistima zaštite

 • 9. 
  1.       Primarni cilj standarda zaštite je:  4 odgovora
  • A. 

   A. sama standardizacija zaštite

  • B. 

   B. smanjenje kompleksnosti zaštite

  • C. 

   Mogućnost izbora i izrade standardne dokumentacije

  • D. 

   D. obezbeđenje interoperabilnosti sistema zaštite

  • E. 

   E. formiranje baze znanja iz oblasti zaštite

 • 10. 
  Glavni ciljevi standarda najbolje prakse zaštite su: 2 odgovora
  • A. 

   A. promovisanje najbolje prakse zaštite

  • B. 

   B. smanjenje nivoa bezbednosti

  • C. 

   C. smanjenje rizika na prihvatljiv nivo

  • D. 

   D. omogućavanje daljeg razvoja mehanizam zaštite

 • 11. 
  Standard zaštite: 4 odgovora
  • A. 

   A. je usvojen i objavljen dokument

  • B. 

   B. uspostavlja specifikaciju i procedure

  • C. 

   C. obezbeđuje da dokumenta, materijali, proizvodi, metodi ili servisi zaštite, odgovaraju nameni i konzistentno izvršavaju saopštenja politike zaštite

  • D. 

   D. sadrži skup rešenja za pokrivanje specifičnih bezbednosnih zahteva za održavanje rizika na prihvatljivom nivou

  • E. 

   E. obezbeđuje instrukcije za razvoj, implementaciju i održavanje IKTS

  • F. 

   F. uvodi promene u upravljački okvir sistema zaštite

 • 12. 
  12.    Standard ISO/IEC 27001 obezbeđuje:
  • A. 

   A. uputstvo za upravljanje i izbor kontrola zaštite

  • B. 

   B. standard za upravljanje sistemom zaštite informacija

  • C. 

   C. upravljačke, operativne i tehničke kontrola zaštite

  • D. 

   D. tehnički standard za specifične tehnologije i metriku za evaluaciju zaštite

 • 13. 
  12.    Generički, hijerarhijski model standarda zaštite uključuje:
  • A. 

   A. principe, metodologiju, elemente standarda, uputstvo, dodatke za primenu, tehnike i alate

  • B. 

   B. terminologiju, elemente standarda, uputstvo, dodatke za primenu, tehnike i alate

  • C. 

   C. terminologiju, principe, metodologiju, elemente standarda, uputstvo, dodatke za primenu, tehnike i alate

  • D. 

   D. terminologiju, principe, metodologiju, elemente standarda, tehnike i alate

 • 14. 
  12.    Standarde zaštite informacija donosi tehnički komitet:
  • A. 

   A. BSI

  • B. 

   B. BSI (GERMAN)

  • C. 

   C. ISO/IEC JTC1/SC27

  • D. 

   D. NIST (USA)

  • E. 

   E. ISO

 • 15. 
  12.    Standardi zaštite se klasifikuju na: 2 odgovora
  • A. 

   A. eksterne i interne

  • B. 

   B. industrijske i organizacijske

  • C. 

   C. specifikacione i proceduralne

  • D. 

   D. tehničke i proceduralne

 • 16. 
  12.    Osnovne karakteristike dobre dokumentacije zaštite su:  2 odgovora
  • A. 

   A. laka za upotrebu/održavanje i sadrži tačne i ažurne informacije

  • B. 

   B. što kraća i sa glavnim podacima, odgovarajuća za sve korisnike

  • C. 

   C. sadrži opšte podatke iz vremena izrade dokumentacije

  • D. 

   D. odgovarajuća za sve grupe korisnika, sadrži samo relevantne informacije

  • E. 

   E. odgovarajuća za ciljne korisnike i sadrži samo relevantne i bitne informacije

 • 17. 
  12.    Interna dokumentacija zaštite uključuje: 2odgovora
  • A. 

   A. upravljačku dokumentaciju i interne procedure

  • B. 

   B. program zaštite i ostalu dokumentaciju (materijal za obuku, instrukcije)

  • C. 

   C. politiku zaštite i industrijske standarde

  • D. 

   D. projektnu dokumentaciju i tehničku dokumentaciju

  • E. 

   E. uputstva za zaštitu i radna dokumenta (kontrolne liste, uzorci, katalozi, ...)

 • 18. 
  12.    Eksterna dokumenta zaštite uključuju: 2 odgovora
  • A. 

   A. upravljačku dokumentaciju i interne procedure

  • B. 

   B. program zaštite i ostalu dokumentaciju (materijal za obuku, instrukcije)

  • C. 

   C. ISMS politiku zaštite i industrijske standarde

  • D. 

   D. projektnu dokumentaciju i tehničku dokumentaciju

  • E. 

   E. uputstva za zaštitu i radna dokumenta (kontrolne liste, uzorci, katalozi...)

 • 19. 
  12.    Osnovne funkcije normativa zaštite informacija su: 2 odgovora
  • A. 

   A. ističe značaj zaštite informacija na nivou organizacije

  • B. 

   B. koncentriše resurse na taktičkom nivou istraživanja i razvoja

  • C. 

   C. zahteva obuku i obrazovanje, sankcioniše zloupotrebe

  • D. 

   D. obavezuje na sertifikaciju i akreditaciju

 • 20. 
  12.    Glavni atributi kvaliteta standarda zaštite su: 3 odgovora
  • A. 

   A. dokumentovan, raspoloživ i sveobuhvatan

  • B. 

   B. izdat od strane nacionalnog tela za standardizaciju

  • C. 

   C. adekvatan nameni, rentabilan, obavezno prihvaćen

  • D. 

   D. usaglašen sa zakonima i da obezbeđuje indikatore progresa

  • E. 

   E. usaglašen sa politikom zaštite i da obezbeđuje indikatore progresa