พลวัต26 ขออุ่นเครื่องภาค ข

20 | Total Attempts: 499

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต26 ขออุ่นเครื่องภาค ข

Direction: ก่อนทำแบบทดสอบท่านใส่ชื อตนเองที่ช่องว่างคำว่า Your Name  แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโด คลิ๊กที่คำว่า Start Quiz จะปรากฏข้อสอบทีละข้อ ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียวโดยกา คลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเลือ ก แล้วยืนยันคำตอบเพียงคลิ กที่คำว่า   Submit My Answer  คำถามข้อต่อไปจะปรากฏข ้น ทำในลักษณะเดียวกันจนครบ  20 ข้อ เมื่อครบทุกข้อแล้วระบบจ ประมวลผลให้ท่าน  ขอให้โชคดี


Questions and Answers
 • 1. 
  1. โรงเรียนนำร่อง “โรงเรียนดีระดับตำบล”มีเขตฯพื้นที่การศึกษาละกี่โรงเรียน 
  • A. 

   1 โรงเรียน

  • B. 

   3 โรงเรียน

  • C. 

   5 โรงเรียน

  • D. 

   7 โรงเรียน

 • 2. 
  มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010 
  • A. 

   พงชนก จันทร์กลับ

  • B. 

   ปาณิกา บูรณบุญศิริ

  • C. 

   ศริญญา สุขประเสริฐ

  • D. 

   สิริรัตน์ เรืองศรี

 • 3. 
  นักธุรกิจไทยที่เข้าไปเทคโอเวอร์ สโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษทีมในลีกแชมป์เปี้ยนชิพล่าสุด  คือกลุ่มใด
  • A. 

   ช้าง

  • B. 

   เบียร์สิงห์

  • C. 

   Air Asia

  • D. 

   King Power

 • 4. 
  ข้อสอบโอเน็ต ฉบับสั้น ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะสอบในปีการศึกษา2553และจะสอบในปี  2554 สอบชั้นใด
  • A. 

   ป.2 และ ป.5

  • B. 

   ป.3 และ ป.6

  • C. 

   ป.6 และ ม.3

  • D. 

   ป.2,ป.6 และ ม. 6

 • 5. 
  การสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2553 ชั้น ป.6 สอบวันที่ตามข้อใด 
  • A. 

   28 มกราคม 2554

  • B. 

   1 กุมภาพันธ์ 2554

  • C. 

   2 กุมภาพันธ์ 2554

  • D. 

   19-20 กุมภาพันธ์ 2554

 • 6. 
  นโยบายการเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ศธ. ปี 2553 จะดูนักเรียน 3 กลุ่ม  กลุ่มใดไม่ใช่ 
  • A. 

   นักเรียนที่ทางบ้านมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งศธ.จะช่วยเหลือด้านทุน และอุปกรณ์การศึกษา

  • B. 

   นักเรียนยากจนแต่มีความสามารถพิเศษ ก็จะช่วยเหลือโดยให้เด็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสม

  • C. 

   นักเรียนทั่วไป

  • D. 

   นักเรียนที่จะต้องช่วยเหลือเร่งด่วน

 • 7. 
  สภาการศึกษา เห็นชอบให้มีการตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยม จำนวนกี่เขต
  • A. 

   19

  • B. 

   41

  • C. 

   42

  • D. 

   183

 • 8. 
  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี คนใหม่ เริ่ม 1 ตุลาคม 2553  คือ
  • A. 

   นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์

  • B. 

   นายเฉลิมพร พิรุณสาร

  • C. 

   นายอำพน กิตติอำพน

  • D. 

   นายเทพไท แสนพงศ์

 • 9. 
  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา มีกี่เขตฯ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  ข้อใดที่ทำให้เรารู้ว่าท่านผอ.โรงเรียนมีภาวะเป็นผู้นำทางวิชาการ
  • A. 

   การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

  • B. 

   การสร้างความมั่นใจในกฏเกณฑ์การประเมินผล

  • C. 

   การอำนวยความสะดวกในการพัฒนาวิสัยทัศน์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 11. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษา
  • A. 

   การพัฒนาและการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

  • B. 

   ห้องเรียนคุณภาพ

  • C. 

   การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 12. 
  ตัวชี้วัดช่วงชั้น ใช้กับการศึกษาตามข้อใด
  • A. 

   ระดับประถมศึกษา

  • B. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 13. 
  สิ่งแรกที่จะต้องจัดทำในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   วิสัยทัศน์ หลักการ สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน

  • B. 

   จัดทำโครงสร้างหลักสูตร

  • C. 

   จัดทำคำอธิบายรายวิชา

  • D. 

   จัดทำหน่วยการเรียนรู้

 • 14. 
  ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างหลักสูตร
  • A. 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • B. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • C. 

   การวัดผลและประเมินผล

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 15. 
  ข้อใดคือหลักการที่ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ที่ในหลักสูตรอิงมาตรฐาน
  • A. 

   B.P

  • B. 

   B.D

  • C. 

   B.M

  • D. 

   BBL

 • 16. 
  ศูนย์ปฏิบัติการระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด
  • A. 

   MOC

  • B. 

   DOC

  • C. 

   AOC

  • D. 

   SOC

 • 17. 
  กวีซีไรต์ปี 2553 จากประเทศคือใคร
  • A. 

   ศิริวรรณ แก้วกาญจน์

  • B. 

   ซะการ์รียา อมตยา

  • C. 

   มนตรี ศรียงค์

  • D. 

   วัชร สัจจสารสิน

 • 18. 
  ข้อใดคือกรอบการปฏิบัติที่แสดงว่าเป็น ห้องเรียนคุณภาพ
  • A. 

   มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน

  • B. 

   สร้างวินัยเชิงบวก

  • C. 

   มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้/วิจัยในชั้นเรียน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 19. 
  กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบสำคัญกี่ประการ
  • A. 

   3 ขั้นตอน

  • B. 

   4 ขั้นตอน

  • C. 

   5 ขั้นตอน

  • D. 

   6 ขั้นตอน

 • 20. 
  ข้อใดคือ เป้าหมาย การจบชั้น ป.6 ของ ผลผลิต โรงเรียนสังกัดสพฐ.
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้

  • B. 

   อ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้

  • C. 

   อ่านคล่อง คิดคล่อง

  • D. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง