กฎหมาย ระเบียบ ชุด 65 ผสานรอบรู้ รับราชการครู

18

Settings
Please wait...
กฎหมาย ระเบียบ ชุด 65 ผสานรอบรู้ รับราชการครู

ข้อสอบออนไลน์  กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ผสานรอบรู้  ชุด 65  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลกภาย ในปี 2563 คือข้อใด
  • A. 

   Vision

  • B. 

   Mission

  • C. 

   Goals

  • D. 

   Target

 • 2. 
  สพฐ.มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมพื้นฐานของ สพฐ.
  • A. 

   Organisation

  • B. 

   Benevolence

  • C. 

   Eagerness

  • D. 

   Compliance

 • 4. 
  ข้อใด จับคู่ได้ถูกต้อง 
  • A. 

   Organic = พรหมวิหาร 4

  • B. 

   Benevolence = สังคหวัตถุ 4

  • C. 

   Egerness = อริยสัจ 4

  • D. 

   Compliance = อิทธิบาท 4

 • 5. 
  ข้าราชการครูท่านใดปฎิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบมากที่สุด
  • A. 

   ครู ก สงสัยเรื่อง ช.พ.ค. สอบถามกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์

  • B. 

   ผอ.ข อยากเปลี่ยนเวลาชักธงชาติ ปรึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • C. 

   รอง.ผอ.ค สงสัยการจัดสรรงบประมาณอาคารเรียนที่ถูกน้ำท่วม สอบถามกลุ่มนโยบายและแผน

  • D. 

   ครูผู้ช่วย ง ไม่เข้าใจการพานักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมสอบถามกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ทิศทาง สพฐ.2555
  • A. 

   4 แผนงาน 5 ผลผลิต 8 โครงการ

  • B. 

   4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ

  • C. 

   5 แผนงาน 5 ผลผลิต 9 โครงการ

  • D. 

   6 แผนงาน 6 ผลผลิต 9 โครงการ

 • 7. 
  ผลผลิตของ สพฐ.2555 ที่เพิ่มขึ้น จาก ปี 2554  คือข้อใด
  • A. 

   ผู้สำเร็จการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

  • C. 

   นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

  • D. 

   นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู
  • A. 

   ผู้ประกอบวิชาชีพครู มีมาตรฐานความรู้ 9 เรื่อง สำคัญที่สุด คือ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

  • B. 

   ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษ มีมาตรฐานความรู้ 10 เรื่อง สำคัญที่สุด คือ หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา

  • C. 

   ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา มีมาตรฐานความรู้ 10 เรื่อง สำคัญที่สุด คือ นโยบายและการวางแผนการศึกษา

  • D. 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษา มีจำนวนเท่ากัน คือ 12 ข้อ

 • 9. 
   "สถานศึกษาพอเพียง"  เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใด
  • A. 

   5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด

  • B. 

   4 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด

  • C. 

   3 ด้าน 19 องค์ประกอบ 63 ตัวชี้วัด

  • D. 

   3 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด

 • 10. 
  ด้านใดไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาพอเพียง
  • A. 

   ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

  • B. 

   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

  • C. 

   ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียน

  • D. 

   ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

 • 11. 
  ข้อใด จับคู่ หลักธรรมกับการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ผู้บังคับบัญชา = พรหมวิหาร 4

  • B. 

   ครูผู้สอน = อิทธิบาท 4

  • C. 

   ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา = สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   บุคลากรทางการศึกษา = อริยสัจ 4

 • 12. 
  คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการที่ตรงกับค่านิยมพื้นฐานของ สพฐ.คือข้อใด
  • A. 

   ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด

  • B. 

   ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย

  • C. 

   ขยัน ซื่อสัตย์ สุภาพ มีน้ำใจ

  • D. 

   ขยัน มีน้ำใจ

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • A. 

   ผู้ที่จะขอได้ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิทางการศึกษา

  • B. 

   ครูผู้สอน ต้องมีประสบการณ์ในการฝึกสอน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสถานศึกษาที่ คุรุสภารับรอง

  • C. 

   การขอต่อใบอนุญาตต้องขอต่อก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 108 วันทำการ

  • D. 

   ค่าขึ้นทะเบียน 500 บาท หนังสือรับรอง 300 บาท ค่าต่อ 200 บาท

 • 14. 
  ข้าราชการครูในข้อใด ไม่มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
  • A. 

   ครู ก ถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงในปีที่จะเกษียณ

  • B. 

   ครู ข ถูกสั่งพักราชการ 2 เดือน

  • C. 

   ผอ.ค ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะทุจริตเงินซื้อ Tablet

  • D. 

   รอง.ผอ.ง มาทำงานสาย 9 ครั้ง ในรอบครึ่งปีหลัง

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเรื่องวินัย
  • A. 

   ครู ก เล่นการพนัน ตามบัญชีประเภท ก ระดับความผิดร้ายแรง ระดับการลงโทษปลดออก

  • B. 

   ผอ.ข เสพสุราเป็นอาจิณ แต่ราชการไม่เสียหาย ระดับความผิดไม่ร้ายแรง ระดับการลงโทษภาคทัณฑ์

  • C. 

   ผอ.ค เล่นสลากกินรวบ เป็นเจ้ามือ ระดับความผิดร้ายแรง ระดับการลงโทษปลดออก

  • D. 

   ครู ง ละทิ้งราชการเกิน 10 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ระดับความผิดเกือบร้ายแรง ระดับการลงโทษลดขั้นเงินเดือน

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
  • A. 

   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

  • B. 

   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของผู้เรียน

  • C. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  • D. 

   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 17. 
  ตาม ROADMAP การพัฒนาคุุณภาพผู้เรียน ควรพัฒนาคุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ป.1-3

  • B. 

   ป.4-6

  • C. 

   ม.1-3

  • D. 

   ม.4-6

 • 18. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ วิสัยทัศน์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
  • A. 

   ความพอประมาณ

  • B. 

   ความเสมอภาค

  • C. 

   ความสุข

  • D. 

   การสร้างภูมิคุ้มกัน