ออนไลน์กฎหมาย ชุด 67 กรณีศึกษา อำนาจ ปกครอง ล�

10

Settings
Please wait...
ออนไลน์กฎหมาย ชุด 67 กรณีศึกษา อำนาจ ปกครอง ล�

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 66 กรณีศึกษา อำนาจ ปกครอง ละเมิด คดี   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การมอบอำนาจให้ทำเป็นคำสั่งนั้น กรณีคดีรุกล้ำอุทยานแห่งชาติ อ.วังนำเขียว อธิบดีได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการดำเนินการตามกฎหมายกำหนดแทน การออกคำสั่งดังกล่าว คือข้อใด
  • A. 

   ปฏิบัติราชการการแทน

  • B. 

   ปฏิบัติหน้าที่

  • C. 

   รักษาราชการแทน

  • D. 

   รักษาการในตำแหน่ง

 • 2. 
  กรณีจากที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ทำให้หลายโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร จากเหตุการณืดังกล่าวเขตแก้ปัยหาโดยแต่งตั้งรองหรือครูทำหน้าที่ตามข้อใด
  • A. 

   ปฏิบัติราชการแทน

  • B. 

   ปฏิบัติหน้าที่

  • C. 

   รักษาราชการแทน

  • D. 

   รักษาการในตำแหน่ง

 • 3. 
  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไปประชุมยังต่างประเทศและมีรองนายรัฐมนตรีหลายคน ให้มอบอำนาจตามข้อใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี แตั่งตั้งให้รองนายกฯคนใดคนหนึ่ง รักษาราชการแทน โดยอนุมัติ ครม.

  • B. 

   นายกรัฐมนตรี แตั่งตั้งให้รองนายกฯคนใดคนหนึ่ง รักษาการแทน โดยอนุมัติ ครม.

  • C. 

   นายกรัฐมนตรี แตั่งตั้งให้รองนายกฯคนใดคนหนึ่ง รักษาการในตำแหน่ง โดยความเห็นชอบ ครม.

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี แตั่งตั้งให้รองนายกฯคนใดคนหนึ่ง ปฏิบัติราชการแทน โดยความเห็นชอบ ครม.

 • 4. 
  กรณีหากมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร และขณะนั้นไม่มีปลัดกรุงเทพมหานครไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม การแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพเพื่อทำหน้าที่ก่อนการเลือกตั้งเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   การปฏิบัติหน้าที่แทน โดย นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

  • B. 

   การปฏิบัติหน้าที่แทน โดย รมว.มหาดไทย แต่งตั้ง

  • C. 

   การปฏิบัติราชการแทน โดย นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

  • D. 

   การรักษาการในตำแหน่ง โดย รมว.มหาดไทย แต่งตั้ง

 • 5. 
  กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพราะการเกษียณอายุหรือย้ายหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายจะลงนามสมุดหมายเหตุรายวันในเหตุการณ์วันนั้นว่าอย่างไร
  • A. 

   รักษาการในตำแหน่ง

  • B. 

   รักษาการในหน้าที่

  • C. 

   รักษาราชการแทน

  • D. 

   ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในส่วนของการปกครองของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและข้าราชการครู
  • A. 

   ข้าราชการครูเป็นข้าราชการส่วนกลาง สังกัดการบริหารส่วนเขตพื้นที่

  • B. 

   ข้าราชการครูโรงเรียนเอกชน เป็นข้าราชการสังกัด สช. โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 44 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศง2542

  • C. 

   ข้าราชการครูเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

  • D. 

   การบริหารการปกครองของกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 • 7. 
  โรงเรียนในสังกัด สพป. หรือ สพม. มีฐานะตามข้อใด
  • A. 

   องค์กรของรัฐบาล

  • B. 

   องค์การของรัฐบาล

  • C. 

   องค์กรมหาชน

  • D. 

   องค์การมหาชน

 • 8. 
  จากหลักการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย "คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดอยู่ในส่วนใด
  • A. 

   องค์การฝ่ายนิติบัญญัติ

  • B. 

   องค์การของรัฐฝ่ายบริหาร

  • C. 

   องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ

  • D. 

   องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ

 • 9. 
  กรณีใดเป็นการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   นายแดง ครูชำนาญการ สังกัด สพม.31 มีความสัมพันธ์ทางเพศถึงขั้นได้เสียกับนักเรียนหญิงซึ่งเป็นศิษย์ของตนโดยเจตนาหลอกลวงนักเรียนให้มีความสัมพันธ์ทางเพศ จนเกิดตั้งครรภ์แล้วไม่รับผิดชอบ ความผิดร้ายแรงมาก ระดับโทษไล่ออกจากราชการ

  • B. 

   ครูหญิงโสตแสนดี ครูผู้ช่วย ร่วมประเวณีกับครูชายโสตแสนซน โดยสมัครใจแต่ทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน

  • C. 

   นางอาภรณ์ ครูชำนาญการ สังกัด สพป.นม.5 สนิทสนมกับชายอื่นเกินปกติ บิดามารดา สามีได้ตักเตือนห้ามปรามแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความผิดกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ระดับโทษ ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน

  • D. 

   นายฑูรย์ ผอ.รร. สังกัด สพม. มีพฤติกรรมชู้สาวกับหญิงอื่น ซึ่งมีสามีอยู่แล้วเป็นเหตุให้ครอบครัวของผู้อื่นเดือนร้อน ความผิดกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ลงโทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในกรณีความผิดและระดับโทษที่ได้รับจากการกระทำของข้าราชการ
  • A. 

   ครู ก เปิดเผยความลับของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนเสียหายอย่างร้ายแรง ความผิดร้ายแรงมาก ลงโทษสูงสุดปลดออก

  • B. 

   ครู ข นำข้อสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ให้กับ นาย ข เพื่อให้สอบได้โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ความผิดไม่ร้ายแรง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ครู ค นำเอกสารฉโนดที่ดินของ รร.ที่ซื้อมาโดยเงินผ้าป่าสามัคคี ปลอมเอกสารนำไปจำนองในนามของตนเอง ความผิด ไม่ร้ายแรง ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน

  • D. 

   ครู ง ปลอมลายมือชื่อ ผอ.รร. ง เพื่อกู้ ชพค.7 ผอ.รร.ง ถูกฟ้องคดี ความผิดร้ายแรง ลงโทษ ไล่ออกจากราชการ