กฎหมาย ชุด 66 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูผู้�

15

Settings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 66 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูผู้�

ข้อสอบออนไลน์  กฎหมาย ชุด 66  การย้ายครูผู้ช่วย 54 -ครูคืนถิ่น-ระเบียบเกี่ยว กับครูใหม่    โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ  www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับมาตราใดบ้างของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ พ.ศ.2547
  • A. 

   45

  • B. 

   57

  • C. 

   45 , 57

  • D. 

   54 , 75

 • 2. 
  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   5 หลัก 6 วิธีการ

  • B. 

   6 วิธีการ 5 หลัก

  • C. 

   5 หลัก 5 วิธีการ

  • D. 

   6 หลัก 6 วิธีการ

 • 3. 
  จากหลักเกณฑ์  ข้อ 2  ครูผู้ช่วยท่านใดเข้าหลักเกณฑ์ที่จะย้ายได้
  • A. 

   ครูผู้ช่วย ก สมัครใจย้าย แต่ ผอ.รร.ไม่ยินยอม

  • B. 

   ครูผู้ช่วย ข ไม่สมัครใจ แต่ ผอ.รร.ยินยอม

  • C. 

   ครูผู้ช่วย ข เงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ 1 ขั้น สอบแข่งขันได้ ขอให้บรรจุแต่งตั้งสูงกว่าขั้นปัจจุบัน 0.5 ขั้น

  • D. 

   ครูผู้ช่วย ง ไม่ผ่านพัฒนาอย่างเข้ม ครึ่งปีแรก สมัครใจย้าย และ ผอ.รร.ยินยอม

 • 4. 
  ครูผู้ช่วย ก บรรจุ โรงเรียน ติวสอบวิทยาคม สพป.นม.2  ได้ 3 เดือน ผลประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 49.50 คะแนน ไม่ผ่านการประเมิน สอบแข่งขันได้ ที่ สพม.31 มีหนังสือเรียกตัวให้ไปบรรจุ ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย ก
  • A. 

   ไม่ต้องสั่งบรรจุ เพราะอยู่ในตำแหน่งเดิม

  • B. 

   ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งใหม่ได้ เพราะประเมินไม่ผ่าน

  • C. 

   ผอ.รร.ติวสอบวิทยาคม สพป.มน.2 โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

  • D. 

   ผอ.รร. สพม.31 โดย อนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
  • A. 

   รอง.ผอ.รร. ก บรรจุแต่งตั้งเป็น ผอ.รร. ข ได้ 1 ปี สามารถยื่นขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้

  • B. 

   รางวัลครูดีในดวงใจ สามารถนำมาขอวิทยฐานะเชิงประจักษณ์ ตาม ว.5 (54) ได้

  • C. 

   การประเมินตามหนังสือประชุม 17 พ.ย.54 ตาม เวลา MOU โดย ก.ค.ศ.ชำนาญการ 3 ปี ชำนาญการพิเศษ 2 ปี

  • D. 

   ผู้ที่ผ่านการพัฒนาก่อนให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว. 17 (52) ให้นำไปแต่งตั้งภายใน 5 ปี

 • 6. 
  เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ครูสายผู้สอน และผู้บริหาร สามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.ได้ โดยไม่ต้องรอให้เกษียณอายุราชการ โดยทุกคนสามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ได้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ครู ก ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • B. 

   รอง.ผอ.เขต ข ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • C. 

   รอง.ผอ.ค ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัย

  • D. 

   ผอ.รร. ง เงินเดือน 53,080 บาท

 • 7. 
  คณะที่ทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ และเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาและวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศคือข้อใด
  • A. 

   SCWRM

  • B. 

   WSCRM

  • C. 

   WSRCM

  • D. 

   WRCMS

 • 8. 
  ผู้ลงนามในแบบคำร้องขอย้าย "โครงการครูคืนถิ่น" มีใครบ้าง
  • A. 

   ผู้ขอย้าย , ผู้อำนวยการโรงเรียน , ผอ.สพท.

  • B. 

   ผู้ขอย้าย , ผู้อำนวยการโรงเรียน , ผอ.สพท. , ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้ขอย้าย , ผู้อำนวยการโรงเรียน , ผอ.สพท. , ประธาน อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ผู้ขอย้าย , ผู้อำนวยการโรงเรียน , ผอ.สพท. , ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา , ประธาน อ.ก.ค.ศ.

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554
  • A. 

   นายก ก โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี พิการตาบอดข้างเดียว

  • B. 

   นางสาว ข อายุ 60 ปี เหลือโทษจำคุก 3 ปี

  • C. 

   นาย ค โทษจำคุดตลอดชีวิต ให้เหลือ 60 ปี

  • D. 

   นาย ง นักโทษประหารชีวิตในวันที่ 3 ธันวาคม 2554

 • 10. 
  ค่าตรวจสุขภาพประจำปีค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ปีงบประมาณ 2555 เบิกได้ตามข้อใด
  • A. 

   50 บาท

  • B. 

   ไม่เกิน 50 บาท

  • C. 

   170 บาท

  • D. 

   ไม่เกิน 170 บาท

 • 11. 
  กรณีโรงเรียนถูกน้ำท่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจสั่งปิดโรงเรียนได้ตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 7 วันทำการ

  • B. 

   ไม่เกิน 7 วัน

  • C. 

   ไม่เกิน 15 วัน

  • D. 

   ไม่เกิน 30 วันทำการ

 • 12. 
  แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2554-2557

  • B. 

   พ.ศ.2555-2558

  • C. 

   พ.ศ.2554-2558

  • D. 

   พ.ศ.2555-2559

 • 13. 
  ข้าราชการครูตามข้อใดสามารถเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้
  • A. 

   ครู ก สอบบรรจุได้เป็น รอง.ผอ.รร.ข ใน อำเภอ ค ต่อมาเขียนคำร้อง ได้ย้ายไป รร. ง ในอำเภอ ค

  • B. 

   ครู ข เขียนคำร้องขอย้าย เพราะมีคนป้องร้ายจะเอาชีวิต ได้ย้ายไป รร. ค ซึ่งต่างท้องที่

  • C. 

   ครู ค บ้านถูกน้ำท่วมและติดจำนอง จึงนำมาเบิกค่าเช่าบ้าน

  • D. 

   ครู ง บรรจุโรงเรียน จ อำเภอ ฉ สอบเลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.รร ช อำเภอ ฉ

 • 14. 
  การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยในกรณีมีเหตุอันสมควร การจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลใช้อัตราฐานคำนวณตามชนิดของโรค ตามข้อใด
  • A. 

   3000 บาท

  • B. 

   5000 บาท

  • C. 

   7000 บาท

  • D. 

   9000 บาท

 • 15. 
  กรณีที่ีครูขออนุญาตข้ามไปยังประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายอำเภอ มีอำนาจอนุญาตให้ลาได้กี่วันตามลำดับ
  • A. 

   7 , 5 วัน

  • B. 

   5 , 3 วัน

  • C. 

   7 , 3 วัน

  • D. 

   10 , 5 วัน