กฎหมาย 69 ระเบียบการลา พ.ศ. 2555

24
กฎหมาย 69 ระเบียบการลา พ.ศ. 2555

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 69 ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Sample Question

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด

24 มค 2555

25 มค 2555

24 กพ 2555

25 กพ 2555

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   24 มค 2555

  • B. 

   25 มค 2555

  • C. 

   24 กพ 2555

  • D. 

   25 กพ 2555

 • 2. 
  กรณีการลาตามระเบียบมีปัญหาผู้มีอำนาจตีความวินิจฉัยคือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด

 • 3. 
  การนับวันลา นับเวลาตามข้อใด
  • A. 

   ปี พ.ศ.

  • B. 

   ปีงบประมาณ

  • C. 

   ปีการศึกษา

  • D. 

   ปีการศึกษาและหรือปีงบประมาณ

 • 4. 
  การลาของข้าราชการมีกี่ประเภท
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 5. 
  การลาป่วยของข้าราชการตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ทันที
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   25

  • D. 

   30

 • 6. 
  การลาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมของข้าราชการมีกี่ประเภท
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  จากข้อ 6 หมายถึงข้อใดบ้าง
  • A. 

   การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

  • B. 

   การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

  • C. 

   ทั้งข้อ ก และ ข ถูก

  • D. 

   ข้อ ก ถูก ข้อ ข ผิด

 • 8. 
  การลาคลอดลาได้ตามข้อใด
  • A. 

   ลาก่อนหรือหลังวันคลอด ได้ไม่เกิน 90 วัน

  • B. 

   ลาก่อนหรือหลังวันคลอด ได้ไม่เกิน 90 วันทำการ

  • C. 

   ลาก่อนวันคลอด ได้ไม่เกิน 90 วัน

  • D. 

   ลาหลังวันคลอด ได้ไม่น้อยกว่า 90 วันทำการ

 • 9. 
  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรกระทำได้ตามข้อใด
  • A. 

   ครั้งเดียว ไม่เกิน 15 วันติดต่อกัน

  • B. 

   ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

  • C. 

   ครั้งเดียว ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน

  • D. 

   ครั้งหนึ่งไม่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

 • 10. 
  การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดกระทได้ตามข้อใด
  • A. 

   150 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 150 วันทำการ

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 150 วัน

  • D. 

   ไม่เกินกว่า 150 วัน

 • 11. 
  ข้าราชการสามารถสะสมวันลาพักผ่อน 30 วันทำการในกรณีที่รับราชการมาแล้วกี่ปี
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   40

 • 12. 
  การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพกระทได้ตามหลักสูตรที่ประสงค์จะลาตามข้อ
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   ไม่เกิน 12 เดือน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

  • D. 

   ไม่เกิน 2 ปี

 • 13. 
  การลาไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของใคร
  • A. 

   พระมหากษัตริย์

  • B. 

   นายกรัฐมนตรี

  • C. 

   คณะรัฐมนตรี

  • D. 

   พระมหากษัตริย์และคณะรัฐมนตรี

 • 14. 
  การลาทุกประเภทของข้าราชการการเมือง เป็นอำนาจของใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 15. 
  การลาทุกประเภทและการลาไปต่างประเทศของข้าราชการเมืองกรุงเทพมหานครเป็นอำนาจของใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ผู้ว่าราชการ กทม.

  • C. 

   ประธานสภา กทม.และผู้ว่าราชการ กทม.

  • D. 

   ผู้ว่าราชการ กทม.หรือ ประธานสภา กทม.

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาป่วย
  • A. 

   การนับวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันทำการ

  • B. 

   กรณีลาป่วยตั้งแต่ 30 วันทำการขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์

  • C. 

   กรณีไม่อาจลงชื่อในใบลาให้ผู้อื่นลงชื่อลาแทนได้

  • D. 

   กรณีลาป่วยเพียงวันเดียวผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ก็ได้

 • 17. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาคลอด
  • A. 

   ลาในวันที่คลอด ก่อน หลังวันที่คลอดก็ได้

  • B. 

   ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ รวมแล้ว ไม่เกิน 90 วัน

  • C. 

   กรณีลาคลอดแล้วไม่คลอด ประสงค์ยกเลิกวันลาคลอด ให้ถือวันที่ไม่คลอดเป็นการลากิจส่วนตัว

  • D. 

   การลาคลอดคาบเกี่ยวการลาประเภทใดที่ไม่สิ้นสุด ถือว่าหมดลง ให้เริ่มนับลาคลอดตั้งแต่วันเริ่มขอลาคลอด

 • 18. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  • A. 

   กรณีตรวจเลือกให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

  • B. 

   กรณีเตรียมพลให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก

  • C. 

   เมื่อรายงานผู้บังคับบัญชาแล้ว แล้วรายงานตัวโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต

  • D. 

   เมื่อพ้นจากการเตรียมพลหรือระดมพลให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ภายใน 15 วัน กรณีมีเหตุจำเป็นขยายเวลาได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 30 วัน

 • 19. 
  ครูติวสอบ ลากิจส่วนตัว ไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ผอ.รร.มีราชการเร่งด่วนโทรเรียกให้ครูติวสอบกลับมาช่วยราชการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม ครูติวสอบออกเดินทาง วันที่ 14 มีนาคม ถึงโรงเรียนและเข้าทำงานวันที่ 16 มีนาคม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   วันลาหมดลงวันที่ 13 มีนาคม 2555

  • B. 

   วันราชการเริ่มวันที่ 14 มีนาคม 2555

  • C. 

   วันราชการเริ่มตั้งแต่วันที่ ผอ.รร.โทรหา

  • D. 

   ครูติวสอบต้องถูกสอบสวนวินัยเพราะไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

 • 20. 
  อธิการบดี มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ตามข้อใด
  • A. 

   ไม่มีอำนาจ

  • B. 

   6 เดือน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  • D. 

   12 เดือน

 • 21. 
  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูตามข้อใดมีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพได้เพียง 6 เดือน
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   ปลัด ศธ.

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจการอนุญาตหรือลา
  • A. 

   ข้าราชการในสถานศึกษาสามารถลาได้ 11 ประเภท

  • B. 

   ผอ.รร.มีอำนาจอนุญาตลาป่วยได้ 60 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน

  • C. 

   ผอ.เขต ไม่มีอำนาจอนุญาตการลาบวชหรือประกอบพิธีฮัจย์ และลาติดตามคู่สมรส

  • D. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุญาตการลาข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดสำหรับลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน

 • 23. 
  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตการลาของข้าราชการในสังกัดตามข้อใด
  • A. 

   ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

  • B. 

   ลาศึกษาอบรมต่างประเทศ

  • C. 

   ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

  • D. 

   ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

 • 24. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ลาป่วย ลากิจส่วนตัวและลาคลอดใช้แบบลาร่วมกัน

  • B. 

   โรงเรียนไม่จำเป็นต้องกรอกฝนแบบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

  • C. 

   ทุกแบบใบลาจะต้องมีลายมือชื่อผู้ลา ผู้ตรวจ ผู้อนุญาต

  • D. 

   คำว่า เคย ไม่เคย มีในแบบใบลาอุปสมบปหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เท่านั้น