กฎหมาย 69 ระเบียบการลา พ.ศ. 2555

24 | Total Attempts: 7379

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย 69 ระเบียบการลา พ.ศ. 2555

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 69 ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   24 มค 2555

  • B. 

   25 มค 2555

  • C. 

   24 กพ 2555

  • D. 

   25 กพ 2555

 • 2. 
  กรณีการลาตามระเบียบมีปัญหาผู้มีอำนาจตีความวินิจฉัยคือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด

 • 3. 
  การนับวันลา นับเวลาตามข้อใด
  • A. 

   ปี พ.ศ.

  • B. 

   ปีงบประมาณ

  • C. 

   ปีการศึกษา

  • D. 

   ปีการศึกษาและหรือปีงบประมาณ

 • 4. 
  การลาของข้าราชการมีกี่ประเภท
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 5. 
  การลาป่วยของข้าราชการตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ทันที
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   25

  • D. 

   30

 • 6. 
  การลาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมของข้าราชการมีกี่ประเภท
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  จากข้อ 6 หมายถึงข้อใดบ้าง
  • A. 

   การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

  • B. 

   การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

  • C. 

   ทั้งข้อ ก และ ข ถูก

  • D. 

   ข้อ ก ถูก ข้อ ข ผิด

 • 8. 
  การลาคลอดลาได้ตามข้อใด
  • A. 

   ลาก่อนหรือหลังวันคลอด ได้ไม่เกิน 90 วัน

  • B. 

   ลาก่อนหรือหลังวันคลอด ได้ไม่เกิน 90 วันทำการ

  • C. 

   ลาก่อนวันคลอด ได้ไม่เกิน 90 วัน

  • D. 

   ลาหลังวันคลอด ได้ไม่น้อยกว่า 90 วันทำการ

 • 9. 
  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรกระทำได้ตามข้อใด
  • A. 

   ครั้งเดียว ไม่เกิน 15 วันติดต่อกัน

  • B. 

   ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

  • C. 

   ครั้งเดียว ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน

  • D. 

   ครั้งหนึ่งไม่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

 • 10. 
  การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดกระทได้ตามข้อใด
  • A. 

   150 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 150 วันทำการ

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 150 วัน

  • D. 

   ไม่เกินกว่า 150 วัน

 • 11. 
  ข้าราชการสามารถสะสมวันลาพักผ่อน 30 วันทำการในกรณีที่รับราชการมาแล้วกี่ปี
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   40

 • 12. 
  การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพกระทได้ตามหลักสูตรที่ประสงค์จะลาตามข้อ
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   ไม่เกิน 12 เดือน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

  • D. 

   ไม่เกิน 2 ปี

 • 13. 
  การลาไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของใคร
  • A. 

   พระมหากษัตริย์

  • B. 

   นายกรัฐมนตรี

  • C. 

   คณะรัฐมนตรี

  • D. 

   พระมหากษัตริย์และคณะรัฐมนตรี

 • 14. 
  การลาทุกประเภทของข้าราชการการเมือง เป็นอำนาจของใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 15. 
  การลาทุกประเภทและการลาไปต่างประเทศของข้าราชการเมืองกรุงเทพมหานครเป็นอำนาจของใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ผู้ว่าราชการ กทม.

  • C. 

   ประธานสภา กทม.และผู้ว่าราชการ กทม.

  • D. 

   ผู้ว่าราชการ กทม.หรือ ประธานสภา กทม.

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาป่วย
  • A. 

   การนับวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันทำการ

  • B. 

   กรณีลาป่วยตั้งแต่ 30 วันทำการขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์

  • C. 

   กรณีไม่อาจลงชื่อในใบลาให้ผู้อื่นลงชื่อลาแทนได้

  • D. 

   กรณีลาป่วยเพียงวันเดียวผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ก็ได้

 • 17. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาคลอด
  • A. 

   ลาในวันที่คลอด ก่อน หลังวันที่คลอดก็ได้

  • B. 

   ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ รวมแล้ว ไม่เกิน 90 วัน

  • C. 

   กรณีลาคลอดแล้วไม่คลอด ประสงค์ยกเลิกวันลาคลอด ให้ถือวันที่ไม่คลอดเป็นการลากิจส่วนตัว

  • D. 

   การลาคลอดคาบเกี่ยวการลาประเภทใดที่ไม่สิ้นสุด ถือว่าหมดลง ให้เริ่มนับลาคลอดตั้งแต่วันเริ่มขอลาคลอด

 • 18. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  • A. 

   กรณีตรวจเลือกให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

  • B. 

   กรณีเตรียมพลให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก

  • C. 

   เมื่อรายงานผู้บังคับบัญชาแล้ว แล้วรายงานตัวโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต

  • D. 

   เมื่อพ้นจากการเตรียมพลหรือระดมพลให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ภายใน 15 วัน กรณีมีเหตุจำเป็นขยายเวลาได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 30 วัน

 • 19. 
  ครูติวสอบ ลากิจส่วนตัว ไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ผอ.รร.มีราชการเร่งด่วนโทรเรียกให้ครูติวสอบกลับมาช่วยราชการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม ครูติวสอบออกเดินทาง วันที่ 14 มีนาคม ถึงโรงเรียนและเข้าทำงานวันที่ 16 มีนาคม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   วันลาหมดลงวันที่ 13 มีนาคม 2555

  • B. 

   วันราชการเริ่มวันที่ 14 มีนาคม 2555

  • C. 

   วันราชการเริ่มตั้งแต่วันที่ ผอ.รร.โทรหา

  • D. 

   ครูติวสอบต้องถูกสอบสวนวินัยเพราะไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

 • 20. 
  อธิการบดี มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ตามข้อใด
  • A. 

   ไม่มีอำนาจ

  • B. 

   6 เดือน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  • D. 

   12 เดือน

 • 21. 
  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูตามข้อใดมีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพได้เพียง 6 เดือน
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   ปลัด ศธ.

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจการอนุญาตหรือลา
  • A. 

   ข้าราชการในสถานศึกษาสามารถลาได้ 11 ประเภท

  • B. 

   ผอ.รร.มีอำนาจอนุญาตลาป่วยได้ 60 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน

  • C. 

   ผอ.เขต ไม่มีอำนาจอนุญาตการลาบวชหรือประกอบพิธีฮัจย์ และลาติดตามคู่สมรส

  • D. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุญาตการลาข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดสำหรับลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน

 • 23. 
  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตการลาของข้าราชการในสังกัดตามข้อใด
  • A. 

   ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

  • B. 

   ลาศึกษาอบรมต่างประเทศ

  • C. 

   ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

  • D. 

   ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

 • 24. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ลาป่วย ลากิจส่วนตัวและลาคลอดใช้แบบลาร่วมกัน

  • B. 

   โรงเรียนไม่จำเป็นต้องกรอกฝนแบบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

  • C. 

   ทุกแบบใบลาจะต้องมีลายมือชื่อผู้ลา ผู้ตรวจ ผู้อนุญาต

  • D. 

   คำว่า เคย ไม่เคย มีในแบบใบลาอุปสมบปหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เท่านั้น

Back to Top Back to top