พลวัต 48 ชุด ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น

22 | Total Attempts: 1570

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 48 ชุด ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น

ก่อนทำข้อทดลองสอบกรุณาใ ่ชื่อในช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยคลิ๊กที่ค ว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบเพียงข้อเดียวโดยการ ลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก นั้น แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
   วันที่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี
  • A. 

   15 ธันวาคม 2551

  • B. 

   16 ธันวาคม 2551

  • C. 

   17 ธันวาคม 2551

  • D. 

   18 ธันวาคม 2551

 • 2. 
  สพฐ. มีนโยบายในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สพท.ละกี่โรงเรียน
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   10

 • 3. 
  การพัฒนาระบบ LMS ของ สพฐ.ที่ผ่านมา จะนำมาใช้ในด้านใดของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ฯ
  • A. 

   IP Star

  • B. 

   Top Star

  • C. 

   E-learning

  • D. 

   OLPC

 • 4. 
  ปี 2552 รางวัลซีไรต์(รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน) เป็นรอบของวรรณกรรมประเภทใด
  • A. 

   กวีนิพนธ์

  • B. 

   นวนิยาย

  • C. 

   เรื่องสั้น

  • D. 

   ยังไม่ได้กำหนด

 • 5. 
  ข้อใดคือชื่อของโครงการ การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ในปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   CM

  • B. 

   KM

  • C. 

   YC

  • D. 

   SDQ

 • 6. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับ “ตาดีกา” มากที่สุดตามนโยบายของ สพฐ.
  • A. 

   มัสยิด

  • B. 

   ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด

  • C. 

   อุสตาซ-โต๊ะอิหม่าม

  • D. 

   ปอเนาะ

 • 7. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการนำร่องกระจายอำนาจทางการศึกษา
  • A. 

   Seminar

  • B. 

   Workshop

  • C. 

   Learning on the job

  • D. 

   Result Based Management

 • 8. 
  มาตราสุดท้ายในรัฐธรรมนูญ 2550 คือข้อใด
  • A. 

   มาตรา 336

  • B. 

   มาตรา 350

  • C. 

   มาตรา 306

  • D. 

   มาตรา 309

 • 9. 
  องค์คณะบุคคลในข้อใด มีวาระการดำรงตำแหน่งสั้นที่สุด
  • A. 

   ส.ส.

  • B. 

   ส.ว.

  • C. 

   ก.ต.ป.น.

  • D. 

   ก.ก.ต.

 • 10. 
  Miss Thailand Universe 2552 คือใคร 
  • A. 

   ประภาพรรณ ยงค์ตระกูล

  • B. 

   ชุติมา ดุรงค์เดช

  • C. 

   ไพรลดา ยงค์วราชชัย

  • D. 

   เขมิกา พรรณี

 • 11. 
  วิธีการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนในข้อใดที่ สพฐ.ไม่ได้กำหนดไว้
  • A. 

   ตกลงราคา

  • B. 

   สอบราคา

  • C. 

   วิธีพิเศษ

  • D. 

   วิธีกรณีพิเศษ

 • 12. 
  การจัดทำ VDO Link เกี่ยวข้องกับบุคคลใดมากที่สุด
  • A. 

   คนเสื้อแดง

  • B. 

   คนเสื้อเหลือง

  • C. 

   ฝ่ายค้าน

  • D. 

   ฝ่ายรัฐบาล

 • 13. 
  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมี 3 มาตรฐาน ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   แนวการจัดการศึกษา

  • B. 

   แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้

  • C. 

   คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

  • D. 

   การบริหารและการจัดการศึกษา

 • 14. 
  การเยียวยาผู้ไม่ผ่านการทำวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ใช้ระบบตามข้อใด
  • A. 

   E-training

  • B. 

   E-auction

  • C. 

   E-learning

  • D. 

   E-entertrainment

 • 15. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีทั้งหมดกี่เขต 
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   41

  • D. 

   182

 • 16. 
  เด็กสะก๊อยส์ เป็นเพศใด
  • A. 

   ชาย

  • B. 

   หญิง

  • C. 

   เพศที่สาม

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 17. 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 120 คน กับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 880 คน มีจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิแตกต่างกันกี่คน
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   ไม่แตกต่างกัน

 • 18. 
  เมืองในข้อใดที่เกิดสงครามกลางเมืองจากกระบวนการก่อการร้าย
  • A. 

   กาซา

  • B. 

   แบกแดด

  • C. 

   ราวันปินดี

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 19. 
  เงินค่าแบบเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับชั้นใดได้จำนวน(บาท/คน)มากที่สุด
  • A. 

   ม.1

  • B. 

   ม. 3

  • C. 

   ม.4

  • D. 

   ม.6

 • 20. 
  ประเภทของพนักงานราชการมีกี่ประเภท 
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 21. 
  โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งประเทศมีกี่โรงเรียน
  • A. 

   185

  • B. 

   41

  • C. 

   555

  • D. 

   999

 • 22. 
  โคโยตี้ เด็กคนล่าสุดที่ตกเป็นข่าว มีอายุกี่ปี
  • A. 

   10

  • B. 

   11

  • C. 

   13

  • D. 

   15

Back to Top Back to top