พลวัต 47 ชุด อนึ่งคิดถึงพอสังเขป

19 | Total Attempts: 1000

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 47 ชุด อนึ่งคิดถึงพอสังเขป

ก่อนทำแบบทดสอบใส่ชื่อท่ นในช่อง Your name แล้วคลิ๊กที Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้ เดียวโดยคลิ๊กที่ปุ่มหน้ าตัวเลือก กดยืนยันคำตอบที่คำว่า Submit my answer ทำข้อต่อไปในลักษณะเดียว ัน 


Questions and Answers
 • 1. 
  นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทยเดินทางไปประชุมกลุ่มประเ ทศ G-20 ครั้งล่าสุดที่ประเทศใด
  • A. 

   จีน

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   สวิสเซอร์แลนด์

  • D. 

   เยอรมัน

 • 2. 
  การประชุมรัฐมนตรีศึกษา   อาเซียนครั้งที่ 4 จัดขึ้นในจังหวัดใด
  • A. 

   กรุงเทพฯ

  • B. 

   ภูเก็ต

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   สงขลา

 • 3. 
  วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญในข้อใดของประเทศไทย
  • A. 

   วันสตรีสากล

  • B. 

   วันนักข่าว

  • C. 

   วันช้างไทย

  • D. 

   วันสิ่งแวดล้อมไทย

 • 4. 
  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะโอนเงินให้โรงเรียนต่างๆในหมวดใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เงินอุดหนุน

  • B. 

   เงินอุดหนุนรายหัว

  • C. 

   เงินอุดหนุนทั่วไป

  • D. 

   เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 • 5. 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับเงินจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   กิจกรรมด้านวิชาการ

  • B. 

   กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

  • C. 

   กิจกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  • D. 

   กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์

 • 6. 
  หนังสือยืมเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการต่างๆตามจำนวนนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียน กำหนดให้นักเรียนยืมเรียนจำนวนกี่รุ่น
  • A. 

   1 รุ่น

  • B. 

   2 รุ่น

  • C. 

   3 รุ่น

  • D. 

   ไม่ได้ระบุ

 • 7. 
  นักเรียนระดับชั้นใดต่อไปนี้ จะได้เงินเพื่อให้โรงเรียนไปจัดซื้อหนังสือยืมเรียน เป็นจำนวนเงินมากที่สุด(บาท)
  • A. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • B. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • C. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  • D. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • 8. 
  กีฬาเยาชนแห่งชาติครั้งที่ 25 ในเดือนมีนาคม 2552  จัดขึ้นที่จังหวัดใด
  • A. 

   สุโขทัย

  • B. 

   ขอนแก่น

  • C. 

   กาญจนบุรี

  • D. 

   สงขลา

 • 9. 
  ในการคัดเลือกหนังสือเพื่อยืมเรียนของโรงเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เมื่อครูผู้สอนเลือกหนังสือแล้ว ต้องเนอความเห็นชอบต่อใครเป็นลำดับแรก
  • A. 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

  • B. 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ภาคี 4 ฝ่าย

 • 10. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้จัดอยู่ใน ภาคี 4 ฝ่าย ที่ต้องให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  • A. 

   ผู้แทนนักเรียน

  • B. 

   ผู้แทนครู

  • C. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • D. 

   ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 11. 
  กระทรวงในข้อใดที่ออกประกาศให้สมุนไพรไทย 13 ชนิดเป็นวัตถุอันตราย
  • A. 

   กระทรวงอุตสาหกรรม

  • B. 

   กระทรวงยุติธรรม

  • C. 

   กระทรวงสาธารณสุข

  • D. 

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • 12. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จะดำเนินการตามแนวนโยบายเรื่องต่างๆของรัฐบาลในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพใ ห้ เ สร็จสิ้น  วันสุดท้ายคือวันตามข้อใด
  • A. 

   1 เมษายน 2552

  • B. 

   30 เมษายน 2552

  • C. 

   1 พฤษภาคม 2552

  • D. 

   16 พฤษภาคม 2552

 • 13. 
  อุซตาซ คือใคร ในข้อต่อไปนี้ 
  • A. 

   อิหม่าม

  • B. 

   โต๊ะอิหม่าม

  • C. 

   ครูสอนศาสนา

  • D. 

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 • 14. 
  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3  จุดที่สร้างฝั่งประเทศไทยคือจังหวัดใด
  • A. 

   หนองคาย

  • B. 

   มุกดาหาร

  • C. 

   นครพนม

  • D. 

   อุบลราชธานี

 • 15. 
  รถไฟสายแรกของประเทศไทยเพื่อเดินทางสู่ประเทศลาว ที่เปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552   ยาวกี่กิโลเมตร 
  • A. 

   3 กิโลเมตร

  • B. 

   3.5 กิโลเมตร

  • C. 

   4 กิโลเมตร

  • D. 

   4.5 กิโลเมตร

 • 16. 
  ขบวนรถไฟจากประเทศไทย สู่สถานีท่านาแล้งของประเทศลาว   จังหวัดใ ดต่อไปนี้ อยู่ฝั่งตรงข้าม ของสถานีดังกล่าว
  • A. 

   หนองคาย

  • B. 

   มุกดาหาร

  • C. 

   นครพนม

  • D. 

   อุบลราชธานี

 • 17. 
  โรคชิคุนกุนยา เกิดระบาดมากที่สุดในจังหวัดใดของประเทศไทย ปี 2552
  • A. 

   เชียงใหม่

  • B. 

   กาญจนบุรี

  • C. 

   สุรินทร์

  • D. 

   นราธิวาส

 • 18. 
  ประเทศไทยได้กำหนดข้อตกลงกับประเทศใดในการค้า เรื่อง ข้าว 
  • A. 

   จีน

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   บังคลาเทศ

  • D. 

   กัมพูชา

 • 19. 
  ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่าหรือเกิดจากไฟป่า ในปัจจุบัน จังหวัดในข้อใดเกิดปัญหามากที่สุด
  • A. 

   พระนครศรีอยุธยา

  • B. 

   เชียงราย

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

Back to Top Back to top