พลวัต 45 ชุด แล้ว...ชีวิตต้องเดินต่อไป...ฯ

20 | Total Attempts: 825

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 45 ชุด แล้ว...ชีวิตต้องเดินต่อไป...ฯ

ก่อนทำแบบทดลองสอบกรุณาใ ่ชื่อในช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยการคลิ กที่คำว่า Start Quiz จะปรากฏคำถามให้ท่านเลือ คำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข อเดียวโดยการคลิ๊กที่ปุ่ มด้านหน้าคำตอบนั้นแล้วค ิ๊กที่คำว่า Answer Submit เพื่อยืนยันคำตอบ คะแนนผ่านที่ร้อยละ 65  คะแนนยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 85 ขอให้สนุกกับข้อทดลองสอบ รับ


Questions and Answers
 • 1. 
  บุคคลที่ได้รับรางวัลมหิดลปี 2551 มีกี่คน
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   3 คน

  • D. 

   4 คน

 • 2. 
  วันนักประดิษฐ์ ตรงกับวันในข้อใด
  • A. 

   1 กุมภาพันธ์

  • B. 

   2 กุมภาพันธ์

  • C. 

   3 กุมภาพันธ์

  • D. 

   4 กุมภาพันธ์

 • 3. 
  หัวข้อที่มีชื่อตามข้อใดที่เป็นการประชุมที่กรุงดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • A. 

   Davos Summitt 2009

  • B. 

   Davos Economic Summitt

  • C. 

   World Economic forum

  • D. 

   World Forum Economic

 • 4. 
  การประชุมผู้นำอาเซียนในประเทศไทย จัดที่จังหวัดใด
  • A. 

   กรุงเทพฯ

  • B. 

   เชียงใหม่

  • C. 

   นครศรีธรรมราช

  • D. 

   ประจวบคีรีขันธ์

 • 5. 
  โครงการเรียนฟรี ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ   ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ฟรี...การศึกษาภาคบังคับ

  • B. 

   ฟรี...การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ฟรี...การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   ฟรี...การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 6. 
  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะให้ฟรี...ในโครงการเรียนฟรี..รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ ฯ
  • A. 

   ค่าเล่าเรียน

  • B. 

   ชุดนักเรียน

  • C. 

   ค่ากิจกรรมพิเศษ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 7. 
  ในหลวงทรงแนะนำการบริหารัดการลุ่มน้ำโดยการกักเก็บน้ำที่ภูเขาเพื่อแก้ปัญหาภาวะแห้งแล้งในภูเขาที่จังหวัดใด   ในปี 2552 
  • A. 

   จันทบุรี

  • B. 

   เพชรบุรี

  • C. 

   ประจวบคีรีขันธ์

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 8. 
  กระทรวงศึกษาธิการออกแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหานักศึกษาขายตัวผ่านเน็ต ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของสพฐ.จะมีนโยบายให้ครูสอนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด จึงจะสนองนโยบายดังกล่าว ตามหลักสูตรใหม่ 2551 
  • A. 

   มีวินัย

  • B. 

   ซื่อสัตย์สุจริต

  • C. 

   รักความเป็นไทย

  • D. 

   อยู่อย่างพอเพียง

 • 9. 
  ตามหลักสูตรใหม่ 2551 ท่านคิดว่าสมรรถนะในข้อใดที่ควรปลูกฝังให้นักเรียน มากที่สุด        เพื่อแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน
  • A. 

   ความสามารถในการสื่อสาร

  • B. 

   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  • C. 

   ความสามารถในการแก้ปัญหา

  • D. 

   ความสามารถในการคิด

 • 10. 
  กรอบความร่วมมืออาเซียน + 3      ตัวเลขแสดงถึงอีก 3 ประเทศที่ให้ความร่วมมือ  ข้อใดไม่ใช่ 3 ประเทศนั้น
  • A. 

   อินเดีย

  • B. 

   จีน

  • C. 

   ญี่ปุ่น

  • D. 

   เกาหลีใต้

 • 11. 
  ค่าดวงตราไปรษณียกร  จัดเป็น....
  • A. 

   ค่าวัสดุ

  • B. 

   ค่าใช้สอย

  • C. 

   ค่าสาธารณูปโภค

  • D. 

   ค่ารายจ่ายอื่น

 • 12. 
  ท่านผู้อำนวยการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ไปซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ให้โรงเรียน  ท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จะลงในรายจ่ายตามข้อใด
  • A. 

   ค่าใช้สอย

  • B. 

   ค่าวัสดุ

  • C. 

   ค่าสาธารณูปโภค

  • D. 

   ค่ารายจ่ายอื่น

 • 13. 
  ข้อใดเป็นครุภัณฑ์
  • A. 

   เครื่องตัดหญ้าราคา 4500 บาท

  • B. 

   โทรศัพท์มือถือราคา 3999 บาท

  • C. 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา 7500 บาท

  • D. 

   เครื่องโทรสารราคา 6500 บาท

 • 14. 
  ท่านคิดว่าข้อใดสำคัญน้อยที่สุด หากพิจารณาถึงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  • A. 

   ผลผลิต

  • B. 

   ผลลัพธ์

  • C. 

   กระบวนการ

  • D. 

   ตัวชี้วัด

 • 15. 
   รัฐมนตรี      ของรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ ฯ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552  คือใคร 
  • A. 

   บุญจงฯ

  • B. 

   อภิรักษ์ฯ

  • C. 

   วิฑูรย์ ฯ

  • D. 

   สุเทพฯ

 • 16. 
  ท่านไปเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก .....    ข้อใดถูกต้องที่สุด 
  • A. 

   มีนักเรียน 123 คน

  • B. 

   มีนักเรียน 39 คน

  • C. 

   มีครู 2 คน

  • D. 

   ไม่มีพนักงานบริการ

 • 17. 
  ข้อความในข้อใดไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรใหม่ 2551 
  • A. 

   การบริหารจัดการหลักสูตร

  • B. 

   เอกสารหลักฐานการศึกษา

  • C. 

   การเทียบโอนผลการเรียน

  • D. 

   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

 • 18. 
  งบเงินอุดหนุนมีกี่ประเภท
  • A. 

   5

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 19. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ องค์การมหาชน
  • A. 

   สมศ.

  • B. 

   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

  • C. 

   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  • D. 

   คณะกรรมการโอลิมปิค

 • 20. 
  ค่ายจุดประกายนักเขียนเยาวชน  เป็นโครงการของ สื่อมวลชนตามข้อใด
  • A. 

   ทีวี ช่อง 9

  • B. 

   ทีวี ช่อง 3

  • C. 

   หนังสือพิมพ์มติชน

  • D. 

   หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Back to Top Back to top