พลวัต 44 ชุด มาตามสัญญา...

18 | Total Attempts: 728

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 44 ชุด มาตามสัญญา...

ก่อนทำแบบทดลองสอบใส่ชื่ ท่านในช่อง Your name  แล้วจึงคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เมื่อแบบทดลองสอบปรากฏขึ นให้เลือกคำตอบที่ถูกที่ ุดเพียงข้อเดียว โดยการคลิ๊กที่ปุ่มหน้าต วเลือก แล้ว คลิ๊กยืนยันคำตอบนั้นตรง ำว่า Answer Submit  ขอให้โชคดีครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ. ในด้านโอกาสทางการศึกษา
  • A. 

   ผู้เรียนใน 3 จชต.ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์

  • B. 

   ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยอย่างเท่าเทียม

  • C. 

   ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าทเียมทั่วถึง

  • D. 

   ทุกข้อคือเป้าหมายการให้บริการของสพฐ.ด้านดังกล่าว

 • 2. 
  เป้าหมายการให้บริการของสพฐ. มี 3 ด้าน  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

 • 3. 
  กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552   ข้อใด เกี่ยวข้องกับ ICT
  • A. 

   ข้อที่ 1

  • B. 

   ข้อที่ 2

  • C. 

   ข้อที่ 3

  • D. 

   ข้อที่ 4

 • 4. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหรอยพัฒนาอิมแพคคอนแวน ยกระดับคุณภาพของครูโดยการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำ R&D ท่านสนองนโยบายตามกลยุทธ์ข้อใดของสพฐ.
  • A. 

   ข้อที่ 1

  • B. 

   ข้อที่ 2

  • C. 

   ข้อที่ 3

  • D. 

   ข้อที่ 4

 • 5. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีกล่องมาีรีนาฮิลล์ มอบหมายให้ครูจัดการสอนแบบบูรณาการการปลูกข้าวตามฤดู เน้นที่ความพอเพียงและวิถีชีวิตท้องถิ่น  ท่านสนองนโยบายตามข้อใดของ สพฐ.
  • A. 

   ข้อที่ 1

  • B. 

   ข้อที่ 2

  • C. 

   ช้อที่ 3

  • D. 

   ข้อที่ 5

 • 6. 
  เป้าหมายความสำเร็จของกลยุทธ์สพฐ.ที่ต้องการปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติ โดยมีโรงเรียนผ่านมาตรฐานและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนอื่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ..........?
  • A. 

   30

  • B. 

   50

  • C. 

   60

  • D. 

   80

 • 7. 
  เป้าหมายความสำเร็จในกลยุทธ์ของสพฐ.ข้อที่เท่าไร ที่กล่าวถึงกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
  • A. 

   ข้อที่ 1

  • B. 

   ข้อที่ 2

  • C. 

   ข้อที่ 3

  • D. 

   ข้อที่ 5

 • 8. 
  จากเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันจนถึงแก่ชีวิต ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะใช้กลยุทธ์ข้อใดของสพฐ. เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน
  • A. 

   ข้อที่ 1

  • B. 

   ข้อที่ 2

  • C. 

   ข้อที่ 3

  • D. 

   ข้อที่ 4

 • 9. 
  ตามเป้าหมายความสำเร็จของกลยุทธ์สพฐ. ต้องเพิ่มอัตราการเข้าเรียนภาคบังคับโดยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ.........?
  • A. 

   30

  • B. 

   60

  • C. 

   80

  • D. 

   90

 • 10. 
  ในปี 2552 สพฐ.ต้องประสบกับภาวะการขาดแคลนอัตราครูเนื่องจากการเกษียณก่อนกำหนด ดังนั้นจึงมีมาตรการโดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จคือสถานศึกษาทุกแห่งมีอัตราการขาดครูไม่เกินร้อยละ.....?
  • A. 

   30

  • B. 

   50

  • C. 

   60

  • D. 

   80

 • 11. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีกล่องอิมแพค ต้องการสนองนโยบายของสพฐ.ในเรื่องการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จะต้องให้ครูร้อยละเท่าไร มีทักษะดังกล่าวจึงจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
  • A. 

   80

  • B. 

   70

  • C. 

   90

  • D. 

   60

 • 12. 
  ข้อใดคือ เวบท่า ? ตามมาตรการ สพฐ.(ข้อสอบท่าน BonJoviQC)
  • A. 

   Web Portal

  • B. 

   Web visit

  • C. 

   Web wait

  • D. 

   Web board

 • 13. 
  อินเตอร์เน็ตข้อใดมีความเร็วที่สุด
  • A. 

   256 mb

  • B. 

   512 mb

  • C. 

   1 Mbps

  • D. 

   2 Mbps

 • 14. 
  วันทหารผ่านศึก  ตรงกับข้อใด ในปี 2552
  • A. 

   1 กุมภาพันธ์

  • B. 

   3 กุมภาพันธ์

  • C. 

   14 กุมภาพันธ์

  • D. 

   22 กุมภาพันธ์

 • 15. 
  ความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการคนที่เหมาะสม ตามแนวคิดของคอลลินส์ ข้อใดคือ "รถโดยสารที่เหมาะสม"
  • A. 

   โครงสร้างและบุคคล

  • B. 

   โครงสร้างและองค์กร

  • C. 

   โครงสร้างและบทบาทของระบบ

  • D. 

   โครงสร้างและระบบ

 • 16. 
  ตามกลยุทธ์ข้อที่ 1 ของ สพฐ.ปี 2552 ลักษณะของผู้เรียนด้านใด ตรงกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  • A. 

   คุณธรรม จริยธรรม

  • B. 

   การคิด

  • C. 

   มีวินัย

  • D. 

   มีจิตสาธารณะ

 • 17. 
  กคศ.เป็นสำนักงาน สังกัดหน่วยงานตามข้อใด
  • A. 

   สป.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สกอ.

  • D. 

   สอศ.

 • 18. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหรอมารีนา สร้างระบบนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม รับผิดชอบ และความคุ้มค่า   สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อใดของสพฐ.ปี 2552 
  • A. 

   ข้อที่ 2

  • B. 

   ข้อที่ 3

  • C. 

   ข้อที่ 4

  • D. 

   ข้อที่ 5

Back to Top Back to top