พลวัต 42 ชุด ใจสู้หรือเปล่า...

14 | Total Attempts: 814

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 42 ชุด ใจสู้หรือเปล่า...

ชุดนี้ควรใช้เวลาไม่เกิน 16 นาที เริ่ม้นทำแบบทดลองสอบโดย ารใส่ชื่อที่ช่อง Your name  แล้วคลิ๊กที่  Start Quiz  หลังจากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม หน้าคำตอบที่ท่านคิดว่าถ กต้อง แล้วคลิ๊ก ยืนยันคำตอบที่  Submit Answer    คะแ นนผ่านร้อยละ65  คะแ นนยอดเ ยี่ยมร้อยละ 85   ขอให้สนุกกับการทำข้อทดล งสอบครับ    Thanks all.


Questions and Answers
 • 1. 
  นายบารัค โอบามา ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันตามข้อใด
  • A. 

   19 มกราคม 2552

  • B. 

   20 มกราคม 2552

  • C. 

   21 มกราคม 2552

  • D. 

   22 มกราคม 2552

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่สิ่งของที่จะให้นักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ฯ
  • A. 

   ชุดนักเรียน

  • B. 

   อุปกรณ์การเรียน

  • C. 

   ตำรา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาคือสิ่งของที่จะให้ฟรี

 • 3. 
  โครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลปัจจุบัน หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เรียนป.1-6

  • B. 

   เรียนป.1-ม.3

  • C. 

   เรียนก่อนประถม แ ละป.1-ม.6

  • D. 

   เรียนม.1-ม.6

 • 4. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ องค์กรหลัก 4 องค์กร ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   สกอ.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สอศ.

  • D. 

   กศน.

 • 5. 
  การประชุม Asean Summit ครั้งที่ 14 ประเทศใดเป็นเจ้าภาพ
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   กัมพูชา

  • C. 

   มาเลเซีย

  • D. 

   สิงคโปร์

 • 6. 
  โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในปีการศึกษา 2552 มีทั้งหมด สพท.ละกี่โรงเรียน
  • A. 

   555 โรงเรียน

  • B. 

   185 โรงเรียน

  • C. 

   3 โรงเรียน

  • D. 

   1 โรงเรียน

 • 7. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของสพฐ.ไปปฏิบัติ ข้อใดไม่อยู่ในยุทธศาสตร์ดังกล่าว
  • A. 

   พัฒนาครูในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน

  • B. 

   เข้าร่วมเครือข่ายกับโรงเรียนที่มีความพร้อมที่อยู่ใกล้เคียง

  • C. 

   ท่านจัดทำมาตรฐานโรงเรียนโดยการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • D. 

   ท่านมอบหมายให้ครูคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของโรงเรียนเพื่อลดภาระ

 • 8. 
  ประเทศใดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2552
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   จีน

  • D. 

   ญี่ปุ่น

 • 9. 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบโอเน็ต ปี 2551 ในวันที่ตามข้อใด
  • A. 

   12 กุมภาพันธ์ 2552

  • B. 

   13 กุมภาพันธ์ 2552

  • C. 

   14 กุมภาพันธ์ 2552

  • D. 

   21-22 กุมภาพันธ์ 2552

 • 10. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   นักเรียนที่สอบโอเน็ต คือ ชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6

  • B. 

   การสอบ GAT&PAT ใช้สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อใช้เข้ามหาวิทยาลัยระบบกลาง

  • C. 

   ควรลงคะแนนโอเน็ตให้นักเรียน ใน ปพ.1 ด้วย เพื่อให้เด็กรู้ว่าตนเองมีความรู้อยู่ระดับใด

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาไม่มีข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

 • 11. 
  ผู้ใดเป็นประธานคณะทำงานในโครงการเรียนฟรี 15 ของรัฐบาลปัจจุบัน
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการ

  • B. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   เลขาฯสพฐ.

 • 12. 
  จังหวัดใดที่เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาสภาครูอาเซียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2552
  • A. 

   อุดรธานี

  • B. 

   กรุงเทพ

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   ภูเก็ต

 • 13. 
  ปัจจุบันผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการโดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เข้าเป็นพนักงานราชการของโรงเรียน
  • A. 

   ผู้อำนวยการเขตฯ

  • B. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • C. 

   ทั้งข้อ ก และ ข

  • D. 

   เฉพาะ ผอ.เขต เท่านั้น

 • 14. 
  ครูรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2551 มีทั้งหมดกี่คน
  • A. 

   185 คน

  • B. 

   175 คน

  • C. 

   9 คน

  • D. 

   3 คน

Back to Top Back to top