พลวัต 39 ข้อสอบชุดโ ต้ตอบ

25 | Total Attempts: 1090

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 39 ข้อสอบชุดโ ต้ตอบ

ก่อนทำแบบทดสอบใส่ชื่อใน ่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำที่ช่อง Start Quiz ต้องการดูคะแ นนทั้งหมดคลิ๊กที่ Discuss ใช้เวลาทำข้อละ ไม่เกิน 1 นาที แบบทดสอบตั้งค่าการผ่านไ ้ ร้อยละ 65 ครับ คะแนนยอดเยี่ยมที่ ร้อยละ 85 จะปรากฎเกียรติบัตรให้ท่ น ขอให้โชคดีครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  วันที่ครบรอบ 4 ปี ของเหตุการณ์ Tusnami ในประเทศไทยทางภาคใต้คือข้อใด
  • A. 

   25 ธันวาคม 2551

  • B. 

   26 ธันวาคม 2551

  • C. 

   27 ธันวาคม 2551

  • D. 

   28 ธันวาคม 2551

 • 2. 
  ทีมชาติในข้อใดได้แชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2008 
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   อินโดนีเซีย

  • D. 

   มาเลเซีย

 • 3. 
  วันที่ 28 ธันวาคม 2551 ในหลวงเสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาว ที่จังหวัดใด
  • A. 

   พระนครศรีอยุธยา

  • B. 

   สิงห์บุรี

  • C. 

   ประจวบคีรีขันธ์

  • D. 

   เพชรบุรี

 • 4. 
  ตามกำหนดเดิมของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวันในข้อใด
  • A. 

   28 ธันวาคม 2551

  • B. 

   29 ธันวาคม 2551

  • C. 

   30 ธันวาคม 2551

  • D. 

   31 ธันวาคม 2551

 • 5. 
  ผู้ที่เป็นประธานลงนามประกาศการเลือกสรรสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือใคร
  • A. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   รัฐมนตรีช่วยที่ได้รับมอบหมาย

 • 6. 
  ผู้ใดต่อไปนี้มีตำแหน่งที่ต่างจากบุคคลอื่นในสพฐ.
  • A. 

   นายวินัย รอดจ่าย

  • B. 

   นายปราโมทย์ แก้วสุข

  • C. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

  • D. 

   นายสมเกียรติ ชอบผล

 • 7. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่แสดงถึง พันธกิจ 
  • A. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคันและพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

  • C. 

   เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

  • D. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 • 8. 
  การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในแนวทางที่ สพฐ.ดำเนินการตามหลักสูตรใหม่ฯ ครูต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดหรือผู้เล่าเรื่องราวไปเป็น.............
  • A. 

   นักเล่านิทาน

  • B. 

   ผู้แสดงบทบาทสมมติ

  • C. 

   มัคคุเทศก์ทางความรู้

  • D. 

   นักจัดการความรู้

 • 9. 
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรใหม่ 2551 ข้อใดตรงกับสมรรถนะของผู้บริหาร สพฐ.
  • A. 

   ความสามารถในการคิด

  • B. 

   ความสามารถในการสื่อสาร

  • C. 

   ความสามารถในการแก้ปัญหา

  • D. 

   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 • 10. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรใหม่ 2551 ที่ตรงกับคุณธรรม 8 ประการ 
  • A. 

   มีวินัย

  • B. 

   รักชาติ

  • C. 

   อยู่อย่างพอเพียง

  • D. 

   รักความเป็นไทย

 • 11. 
  ปัญหาเด็กติดเกมในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กขาดสมรรถนะในข้อใดตามหลักสูตรใหม่ 2551
  • A. 

   ความสามารถในการสื่อสาร

  • B. 

   ความสามารถในการคิด

  • C. 

   ความสามารถในการแก้ปัญหา

  • D. 

   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 • 12. 
  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตามนโยบายของ สพฐ. ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 4 ด้าน  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ด้านอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

  • B. 

   ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ICT

  • C. 

   ด้านการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  • D. 

   ด้านการพัฒนาบทเรียนสำเร็จร่วมกับไมโครซอร์ฟ

 • 13. 
  การดำเนินการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อนำมาใช้ในการเรียน e-learning ของโรงเรียน โดยการพัฒนาระบบตามข้อใด
  • A. 

   WAN

  • B. 

   LAN

  • C. 

   IP Star

  • D. 

   LMS

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่มุ่งหวังจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบายของ สพฐ.
  • A. 

   เพื่อเยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

  • B. 

   เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปี

  • C. 

   เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอนและการเลี้ยงดูนักเรียน

  • D. 

   เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงินและอื่นๆ

 • 15. 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุก การศึกษาขั้นพื้นฐานชายแดนใต้ของสพฐ.ที่ผ่านมา ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   การรักษาความปลอดภัย

  • B. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

  • D. 

   สร้างขวัญและกำลังใจ

 • 16. 
  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552  มีกี่วัน...............................
  • A. 

   27

  • B. 

   28

  • C. 

   29

  • D. 

   คำตอบเป็นอย่างอื่น

 • 17. 
  เงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2551  จำนวนกี่บาท
  • A. 

   1750

  • B. 

   1900

  • C. 

   3500

  • D. 

   3800

 • 18. 
  งบเงินอุดหนุนมีกี่ประเภท.........................................................................................
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 19. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน มีนักเรียนจำนวน 122 คน ต่อมาในเดือนกันยายน มีนักเรียนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นจำนวน 2 คน  โรงเรียนแห่งนี้สามารถเก็บรักษาเงินสดได้กี่บาท ในเดือนกันยายน 
  • A. 

   15000

  • B. 

   20000

  • C. 

   25000

  • D. 

   30000

 • 20. 
  การนำเงินส่งคลังของโรงเรียนบ้านโคกอีกล่องมารีนาคอมเพล็ก เมื่อมีวงเกิน 10,001 บาท ต้องส่งภายในกี่วัน  ทำการ 
  • A. 

 • 21. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ค่าสาธารณูปโภค.............................................................. 
  • A. 

   ค่าดวงตราไปรษณียกร

  • B. 

   ค่าบัตรโทรศัพท์แบบเติมเงิน

  • C. 

   ค่าเคเบิ้ลทีวี เดือนละ 1999 บาท

  • D. 

   ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 25000 บาท

 • 22. 
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จัดเป็นงบใด..................................................
  • A. 

   บุคลากร

  • B. 

   ดำเนินงาน

  • C. 

   ลงทุน

  • D. 

   ค่าตอบแทน

 • 23. 
  ข้อใดจัดเป็นเงินรายได้แผ่นดิน....................................................................
  • A. 

   เงินค่าขายแบบรูปรายการ

  • B. 

   เงินจำหน่ายอาหาร

  • C. 

   เงินดอกเบี้ยธนาคาร

  • D. 

   เงินโครงการอาหารกลางวันจากอบต.

 • 24. 
  การจำหน่ายพัสดุดำเนินการได้กี่วิธี..................................................................
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   4

 • 25. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกี่แห่ง
  • A. 

   3

  • B. 

   6

  • C. 

   9

  • D. 

   10

Back to Top Back to top