พลวัต 25 ขออุ่นเครื่องภาค ข

20 | Total Attempts: 306

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 25 ขออุ่นเครื่องภาค ข

Direction:ก่อนทำแบบทดสอบท่านใส่ชื อตนเองที่ช่องว่างคำว่า Your Name  แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโด คลิ๊กที่คำว่า Start Quiz จะปรากฏข้อสอบทีละข้อ ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียวโดยกา คลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเลือ ก แล้วยืนยันคำตอบเพียงคลิ กที่คำว่า   Submit My Answer  คำถามข้อต่อไปจะปรากฏข ้น ทำในลักษณะเดียวกันจนครบ  20 ข้อ เมื่อครบทุกข้อแล้วระบบจ ประมวลผลให้ท่าน  ขอให้โชคดี


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงการ Tutor Channel ของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   Teacher Channel

  • B. 

   Student Channel

  • C. 

   Educational Channel

  • D. 

   Free Tutor Channel

 • 2. 
  กิจกรรมวันแม่ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นในวันที่ ๑๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีคำขวัญใน ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน

  • B. 

   ล้านดวงใจถวายแม่ครองแผ่นดิน

  • C. 

   ล้านดวงใจถวายแม่ในแผ่นดิน

  • D. 

   ล้านดวงใจถวายแม่คลองแผ่นดิน

 • 3. 
  โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2553 ได้รับอนุมัติจำนวน 40,000 ล้านบาท  มีสโลแกนตามข้อใด
  • A. 

   ยกระดับคุณภาพนำสู่ความยั่งยืน

  • B. 

   รัฐบาลลงทุน กระตุ้นไทยก้าวหน้า

  • C. 

   ยกระดับคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสทั่วไทย

  • D. 

   เด็กไทยเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยเติบโต

 • 4. 
  การสร้างรัฐสภาแห่งใหม่แถบเกียกกาย เขตดุสิต ที่เรียกว่า สัปปายะสภาสถาน เริ่มสร้างเมื่อใด
  • A. 

   11 สิงหาคม 2553

  • B. 

   12 สิงหาคม 2553

  • C. 

   13 สิงหาคม 2553

  • D. 

   14 สิงหาคม 2553

 • 5. 
  กระทรวงศึกษาธิการมีแผนให้สถานศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom meeting)ในเดือนใด
  • A. 

   กรกฏาคม 3ม

  • B. 

   สิงหาคม

  • C. 

   กันยายน 3

  • D. 

   ไม่ได้กำหนด53

 • 6. 
  กระทรวงศึกษาธิการมีแผนให้สถานศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเดือนใด
  • A. 

   ไม่ได้กำหนดไว้

  • B. 

   กรกฏาคม

  • C. 

   สิงหาคม

  • D. 

   กันยายน

 • 7. 
  ผบ.ตร.คนที่ 7 ที่ได้รับแต่งตั้งคือใคร
  • A. 

   พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย

  • B. 

   พล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ ดามาพงศ์

  • C. 

   พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์

  • D. 

   พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

 • 8. 
  ผู้ใดคือ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เริ่ม 1 ตุลาคม 2553 นี้ 
  • A. 

   นางศิริพร กิจเกื้อกูล

  • B. 

   นายประเสริฐ งามพันธุ์

  • C. 

   นายบุญช่วย พันธุ์งาม

  • D. 

   นางอ่องจิต เมธยะประภาษ

 • 9. 
  ข้อใดคือช่วงเวลาของการปฏิรูปการศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   พ.ศ.2551-2555

  • B. 

   พ.ศ.2553-2555

  • C. 

   พ.ศ.2552-2561

  • D. 

   พ.ศ.2551-2565

 • 10. 
  สพฐ.ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งหลักสูตรการพัฒนาฯมีทั้งหมดกี่โมดูล
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   11

 • 11. 
  ข้อใดคือแหล่งเรียนรู้ราคาถูก 
  • A. 

   โรงเรียนดีระดับอำเภอ

  • B. 

   โรงเรียนดีระดับตำบล

  • C. 

   ก.ศ.น.อำเภอ

  • D. 

   ก.ศ.น..ตำบล

 • 12. 
  ผอ.องค์การค้าฯ ของ สก.สค.คนใหม่คือใคร 
  • A. 

   นายเกษม กลั่นยิ่ง

  • B. 

   นายสันติภาพ อินทรพัฒน์

  • C. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน์

  • D. 

   นางศิริพร กิจเกื้อกูล

 • 13. 
  หลักธรรมาภิบาล มีกี่ข้อ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 14. 
  การสอบ สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 3/2553   จัดในช่วงใด 
  • A. 

   กันยายน

  • B. 

   ตุลาคม

  • C. 

   กุมภาพันธ์ 54

  • D. 

   มีนาคม 54

 • 15. 
  การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ศธ.ปี 2553 มุ่งพัฒนาผู้เรียนกี่ด้าน 
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 16. 
  คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากจังหวัดใดที่ถูกกักบริเวณเพราะคาดว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ขณะเข้าสัมมนาที่โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานีช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2553
  • A. 

   อุบลราชธานี

  • B. 

   ยโสธร

  • C. 

   อำนาจเจริญ

  • D. 

   ศรีสะเกษ

 • 17. 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีผลในวันที่ตามข้อใด 
  • A. 

   21 กรกฏาคม 2553

  • B. 

   22 กรกฏาคม 2553

  • C. 

   23 กรกฏาคม 2553

  • D. 

   24 กรกฏาคม 2553

 • 18. 
  การประกาศเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เป็นไปตามข้อใดของกฏหมาย 
  • A. 

   รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา

  • B. 

   รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

  • C. 

   รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของสภาการศึกษา

  • D. 

   รัฐมนตรีโดยคำสั่งของคณะรัฐมนตรี

 • 19. 
  ข้อใดคือเวบไซท์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาของ 
  • A. 

   Www.obec.go.th

  • B. 

   Www.ksp.or.th

  • C. 

   Www.moe.go.th

  • D. 

   Www.onec.go.th

 • 20. 
  การประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกของคณะกรรมการมรดกโลกปี 2554 จัดที่ใด 
  • A. 

   กัมพูชา

  • B. 

   ไทย

  • C. 

   บาเรนห์

  • D. 

   บราซิล

Back to Top Back to top