พลวัต 23 ชุด ขออุ่นเครื่องภาค ข

20 | Total Attempts: 347

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 23 ชุด ขออุ่นเครื่องภาค ข

Direction : ก่อนทำแบบทดสอบให้ท่านใส ชื่อตนเองที่ช่องคำว่า  Your name  แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบโ ยคลิ๊กที่คำว่า  Start Quiz  จะปรากฏข้อสอบทีละข้อให้ท่านเลือกคำตอบที่ ูกที่สุดโดยการคลิ๊กที่ป ่มหน้าตัวเลือก เมื่อคลิ๊กปุ่มเลือกคำตอบแล้วให้ยืนยันคำตอบ ดยการคลิ๊กที่คำว่า  Submit my answer  แล้วจะปรากฏข้อสอบข้อต่อ ปทำในลักษณะเดิมจนครบ 20 ข้อ  ระบบจะประมวลผลให้ท่านพร้อมเฉล  


Questions and Answers
 • 1. 
  นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศอังกฤษคือใคร 
  • A. 

   กอร์ดอน บราวน์

  • B. 

   เควิน รัดด์

  • C. 

   เดวิด คาเมรอน

  • D. 

   วิลเลียม เฮก

 • 2. 
  ๒.แผนปรองดองของนายกรัฐมนตรีไทยคนปัจจุบัน มีกี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   6 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 3. 
  ๓.ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์คือใคร 
  • A. 

   แมนนี่ ปาเกียว

  • B. 

   เบนิโญ อาคิโน

  • C. 

   โจเซฟ เอสตราดา

  • D. 

   กลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย

 • 4. 
  ๔.ทีมที่มีชื่อว่า “บาฟาน่า”คือทีมชาติใดในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี 2010 
  • A. 

   อัลจีเรีย

  • B. 

   แคมารูน

  • C. 

   ไอเวอรี่โคสต์

  • D. 

   แอฟริกาใต้

 • 5. 
  ๕.ประเทศใดในโซนเอเชียที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2010 
  • A. 

   เกาหลีเหนือ

  • B. 

   ญี่ปุ่น

  • C. 

   อิหร่าน

  • D. 

   ออสเตรเลีย

 • 6. 
  ๖.กรอบการประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบมีทั้งหมดกี่กรอบ 
  • A. 

   1 กรอบ

  • B. 

   2 กรอบ

  • C. 

   3 กรอบ

  • D. 

   4 กรอบ

 • 7. 
  ๗.ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท

  • B. 

   การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท

  • C. 

   การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท

  • D. 

   การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา เกิน 100,000 และเกิน 2,000,000 บาท

 • 8. 
  ๘.ข้อใดไม่ใช่หลักการของหลักสูตรใหม่ ฯ
  • A. 

   เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ

  • B. 

   หลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน

  • C. 

   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • D. 

   มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย

 • 9. 
  ๙.ข้อใดไม่ใช่จุดหมายของหลักสูตรใหม่ฯ 
  • A. 

   มีคุณธรรม จริยธรรม

  • B. 

   มีความรู้อันเป็นสากล

  • C. 

   มีความรักชาติ

  • D. 

   มีเอกภาพและลักษณะความเป็นไทย

 • 10. 
  ๑๐.ข้อใดคือช่วงเวลาของการปฏิรูปการศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   พ.ศ.2551-2555

  • B. 

   พ.ศ.2553-2555

  • C. 

   พ.ศ.2552-2561

  • D. 

   พ.ศ.2551-2565

 • 11. 
  ๑๑.ข้อใดที่ทำให้เรารู้ว่าท่านผอ.โรงเรียนมีภาวะเป็นผู้นำทางวิชาการ
  • A. 

   การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

  • B. 

   การสร้างความมั่นใจในกฏเกณฑ์การประเมินผล

  • C. 

   การอำนวยความสะดวกในการพัฒนาวิสัยทัศน์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 12. 
  ๑๒.ตัวชี้วัดช่วงชั้น ใช้กับการศึกษาตามข้อใด
  • A. 

   ระดับประถมศึกษา

  • B. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 13. 
  ๑๓. “Buffer School” หมายถึงข้อใด
  • A. 

   โรงเรียนในโครงการ Edu. Hub และเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ของเด็กชายขอบ

  • B. 

   โรงเรียนในโครงการ Edu. Hub และเป็นโรงเรียนที่มีคู่พัฒนา + 1

  • C. 

   โรงเรียนในโครงการ Edu. Hub และเป็นโรงเรียนที่อยู่ชายแดนประเทศสมาชิกอาเซียน

  • D. 

   โรงเรียนในโครงการ Edu. Hub และเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ติดชายแดนประเทศสมาชิกอาเซียน

 • 14. 
  ๑๔.การปฏิรูปรอบสองในเรื่องของคุณภาพ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   คุณภาพครู

  • B. 

   คุณภาพของโรงเรียน

  • C. 

   คุณภาพการบริหารจัดการ

  • D. 

   คุณภาพนักเรียน

 • 15. 
  ๑๕.ทุกข้อต่อไปนี้คือ “3 เสา”  ตามการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษา

  • D. 

   การกระจายอำนาจ

 • 16. 
  ๑๖.ทุกข้อต่อไปนี้คือ นโยบายโรงเรียน 3 ดี    ยกเว้นข้อใด 
  • A. 

   คุณธรรมจริยธรรมดี

  • B. 

   ประชาธิปไตยดี

  • C. 

   บรรยากาศดี

  • D. 

   หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด

 • 17. 
  ๑๗.ทุกข้อต่อไปนี้คือ ๔ ใหม่ ตามกรอบปฏิรูปการศึกษารอบสอง ยกเว้นข้อใด 
  • A. 

   โรงเรียนยุคใหม่

  • B. 

   ครูยุคใหม่

  • C. 

   ระบบการบริหารจัดการยุคใหม่

  • D. 

   สื่อการเรียนยุคใหม่

 • 18. 
  ๑๘.ข้อใดมีหน้าที่กำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ผอ.เขตฯ

  • B. 

   คณะกรรมการเขตฯและสำนักงานเขตฯ

  • C. 

   ผอ.โรงเรียน

  • D. 

   ผอ.เขตฯและคณะกรรมการสถานศึกษา

 • 19. 
  ๑๙.ข้อใดเป็นคำเต็มของ SP 2 
  • A. 

   Stimulus Package

  • B. 

   Stimulus Project

  • C. 

   Stimulate Packing

  • D. 

   Stimulate Mega Project

 • 20. 
  ๒๐.แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 อยู่ในช่วงพ.ศ.ใด
  • A. 

   พ.ศ.2553-2555

  • B. 

   พ.ศ.2553-2565

  • C. 

   พ.ศ.2552-2555

  • D. 

   พ.ศ.2553-2565

Back to Top Back to top