พลวัต 22 ขออุ่นเครื่องภาค ข

15 | Total Attempts: 603

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 22 ขออุ่นเครื่องภาค ข

Direction:ก่อนทำแบบทดสอบท่านใส่ชื อตนเองที่ช่องว่างคำว่า Your Name  แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโดยค ิ๊กที่คำว่า  Start Quiz จะปรากฏข้อสอบทีละข้อ ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียวโดยกา คลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเลือ ก แล้วยืนยันคำตอบเพียงคลิ กที่คำว่า   Submit My Answer  คำถามข้อต่อไปจะปรากฏขึ้ ทำในลักษณะเดียวกันจนครบ 15 ข้อ เมื่อครบทุกข้อแล้วระบบจ ประมวลผลให้ท่าน  ขอให้โชคดี 


Questions and Answers
 • 1. 
  การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ปี 2553 จัดขึ้นที่ใด 
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   มาเลเซีย

  • D. 

   อินโดนีเซีย

 • 2. 
  ศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการชุมนุมของกลุ่ม นปช.และจะถูกบันทึกความหมายในพจนานุกรมไทยคือข้อใด
  • A. 

   เหวง

  • B. 

   แอ๊บ

  • C. 

   อำมาตย์

  • D. 

   ไพร่

 • 3. 
  ประธานอาเชียนคนปัจจุบัน ปี 2553 คือผู้นำที่เป็นของประเทศใด 
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   สิงคโปร์

  • D. 

   เมียนมาร์

 • 4. 
  เถ้าถ่านจากการระเบิดของภูเขาไฟจากประเทศใดที่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรทางอากาศไปทั่วทั้งประเทศแถบยุโรบในช่วงเดือนเมษายน 2553
  • A. 

   เบลเยี่ยม

  • B. 

   ฟิจิ

  • C. 

   ไอซ์แลนด์

  • D. 

   มอนเตนิโกร

 • 5. 
  วันสถาปนาสภากาชาดไทย ตรงกับข้อใด 
  • A. 

   ๒๖ เมษายน

  • B. 

   ๒๗ เมษายน

  • C. 

   ๒๘ เมษายน

  • D. 

   ๒๙ เมษายน

 • 6. 
  ๖.วันที่ 5 มิถุนายน  เป็นวันในข้อใดตามสากล
  • A. 

   วันเอดส์โลก

  • B. 

   วันสิ่งแวดล้อม

  • C. 

   วันงดสูบบุหรี่โลก

  • D. 

   วันประหยัดพลังงาน

 • 7. 
  วันที่กลุ่มคนเสื้อแดงปะทะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล โดยมีกองกำลังติดอาวุธระดมยิงเข้าใส่ทั้งสองฝ่ายคือวันในข้อใด
  • A. 

   ๙ เมษายน ๒๕๕๓

  • B. 

   ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

  • C. 

   ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓

  • D. 

   ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓

 • 8. 
  ๘.ตู๊ดตู่ คือใคร
  • A. 

   หมอเหวง

  • B. 

   นายจตุพร

  • C. 

   นายอริสมันต์

  • D. 

   นายณัฐวุฒิ

 • 9. 
  ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายให้บุคคลดังข้อใด เป็นผู้คัดเลือกหนังสือเรียน
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   ครูผู้สอน

  • C. 

   ภาคี 4 ฝ่าย

  • D. 

   ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 10. 
  ๑๐.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดหมายที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ซึ่งเป็นจุดหมายเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จุดหมายดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับจุดหมายในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฏีผู้นำการเปลี่ยนแปลงของฟูลแลน  ข้อใดคือจุดหมายข้อแรกและสำคัญที่สุด
  • A. 

   มีความรู้ ทักษะและกระบวนการ

  • B. 

   มีคุณธรรม จริยธรรม

  • C. 

   มีความรักชาติและมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

  • D. 

   มีจิตสาธารณะทีมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 • 11. 
  การบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดต่อไปนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

  • B. 

   ประเมินการใช้หลักสูตร

  • C. 

   จัดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

  • D. 

   วางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร

 • 12. 
  ผู้ใดมีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 13. 
  กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดศูนย์ร้องเรียนหรือสายด่วนทางการศึกษาปัญหาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ทำได้จริง เป็นหมายเลขตามข้อใด
  • A. 

   1579

  • B. 

   1111

  • C. 

   1567

  • D. 

   1660

 • 14. 
  โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ของ สพฐ. เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ทุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดังในกรุงเทพและปริมณฑล

  • B. 

   ทุนนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน ชั้นนำกรุงเทพและปริมณฑล

  • C. 

   ทุนนักเรียนที่เรียนดีจากต่างจังหวัดเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพ และปริมณฑล

  • D. 

   นักเรียนชาวต่างชาติที่ได้ทุนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชั้นนำใน กรุงเทพและปริมณฑล

 • 15. 
  นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ประกาศการดำเนินงานเป็นยุทธศาสตร์  5 รั้ว เช่น รั้วชุมชน รั้วโรงเรียน  ฯลฯ  เป็นการดำเนินงานเรื่องใด 
  • A. 

   การศึกษา

  • B. 

   ยาเสพติด

  • C. 

   การต่อต้านคอรัปชั่น

  • D. 

   ความสามัคคี

Back to Top Back to top