พลวัต 21 ขุดขออุ่นเครื่องภาค ข

22 | Total Attempts: 570

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 21 ขุดขออุ่นเครื่องภาค ข

Direction: ก่อนทำแบบทดสอบท่านใส่ชื อตนเองที่ช่องว่างคำว่า Your Name  แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโด คลิ๊กที่คำว่า  Start Quiz จะปรากฏข้อสอบทีละข้อ ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียวโดยกา คลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเลือ ก แล้วยืนยันคำตอบเพียงคลิ กที่คำว่า   Submit My Answer  คำถามข้อต่อไปจะปรากฏข ้น ทำในลักษณะเดียวกันจนครบ 22 ข้อ เมื่อครบทุกข้อแล้วระบบจ ประมวลผลให้ท่าน  ขอให้โชคดี


Questions and Answers
 • 1. 
  ช้างพลายแฝดคู่แรกของประเทศไทยและคู่แรกของโลกเป็นช้างจากจังหวัดใด 
  • A. 

   สุรินทร์

  • B. 

   ลำปาง

  • C. 

   อยุธยา

  • D. 

   ตรัง

 • 2. 
  จังหวัดที่มีการประกาศใช้พ .ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ช่วงเดือนมีนาคม 2553 เนื่องจากการชุมนุมของคนเสื้อแดงมีกี่จังหวัด
  • A. 

   2 จังหวัด

  • B. 

   4 จังหวัด

  • C. 

   6 จังหวัด

  • D. 

   8 จังหวัด

 • 3. 
  เลขาธิการ กบข. คนปัจจุบัน 
  • A. 

   เลขาธิการ กบข. คนปัจจุบัน

  • B. 

   นายเกษม กลั่นยิ่ง

  • C. 

   นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

  • D. 

   นางสาววีณา อัครธรรม

 • 4. 
  ข้อเรียกร้องของกลุ่ม น.ป.ช. ที่กดดันรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลในข้อใดที่เด่นชัดที่สุด 
  • A. 

   เปลี่ยนแปลงการปกครอง

  • B. 

   ยุบสภา

  • C. 

   ล้มระบบอำมาตย์

  • D. 

   คืนเงินให้ทักษิณฯ

 • 5. 
  ศุนย์  ศอ.รส. ตั้งอยู่ที่ใด
  • A. 

   ร.๑ รอ.

  • B. 

   กรมทหาร ราบ ๑๑ รอ.

  • C. 

   ทำเนียบรัฐบาล

  • D. 

   ค่ายกรมยุทธการทหารบก

 • 6. 
  บุตรชายของ พ.ต.อ.สมเพียร  เอกสมญา -วีรบุรุษแห่งเทือกเขาบูโด หรือนายตำรวจกระดูกเหล็ก ที่แต่งเพลงในอัลบัมชุด เดโม-Wild Seed มีชื่อว่าอะไร
  • A. 

   ส.ต.ต.รัฐวิชญ์ ภูวพงษ์พิทักษ์

  • B. 

   ชุมพล เอกสมญา

  • C. 

   ส.ต.ท.โรจนินทร์ ภูวพงษ์พิทักษ์

  • D. 

   ส.ต.ต.เสรฐวุฒิ เอกสมญา

 • 7. 
  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ จัดที่ใด 
  • A. 

   เพชรบุรี

  • B. 

   เพชรบูรณ์

  • C. 

   กำแพงเพชร

  • D. 

   นครราชสีมา

 • 8. 
  ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2553 จากคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา คือใคร
  • A. 

   พระไพศาล วิสาโล

  • B. 

   ลาวคำหอม

  • C. 

   ขรรค์ชัย บุญปาน

  • D. 

   รงค์ วงษ์สวรรค์

 • 9. 
  สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6-7 มี.ค. ผ่านมานั้น ขณะนี้ ศธ.ได้นำผลการประชุมจากเวทีสัมมนาในการประชุมดังกล่าวมาสรุป เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยนายชินวรณ์  บุณยะเกียรติ ได้ให้นโยบายเร่งดำเนินการใน3 เรื่องก่อน ข้อใดไม่ใช่ 
  • A. 

   การขับเคลื่อนให้ปอเนาะมีความเข้มแข็ง

  • B. 

   การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   เรื่องนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ

  • D. 

   การจัดทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่

 • 10. 
  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันมีกี่ข้อ 
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   6 ข้อ

  • C. 

   8 ข้อ

  • D. 

   10 ข้อ

 • 11. 
  นโยบาย “ ๓ เสา” ข้อใดไม่ใช่ 
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   การสร้างโอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   การมีส่วนทางการศึกษา

  • D. 

   การพัฒนาครูทั้งระบบ

 • 12. 
  นโยบายเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่องใด ที่ถูกต้องมากที่สุด 
  • A. 

   เป็นข้อบังคับทางกฏหมาย

  • B. 

   การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

  • C. 

   เป็นนโยบายของรัฐบาล

  • D. 

   เป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

 • 13. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของ ห้องเรียนคุณภาพ 
  • A. 

   มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน

  • B. 

   ให้ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน

  • C. 

   มี CAR

  • D. 

   ใช้ ICT ในการเรียนการสอน

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  ข้อใดเป็นภาพขององค์กรในระดับกว้างที่สุด 
  • A. 

   ปรัชญา

  • B. 

   ภารกิจ

  • C. 

   วิสัยทัศน์

  • D. 

   เป้าหมาย

 • 15. 
  ข้อใดคือ การสร้างพลังสร้างสรรค์ชุมชน
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   PERT

  • C. 

   AIC

  • D. 

   TQM

 • 16. 
  ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุผลสำเร็จนั้น แต่ละหน่วยงานจะต้องดำเนินกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับ....
  • A. 

   องค์การและตัวบุคคล

  • B. 

   ระบบและทีมงาน

  • C. 

   โครงสร้างและคน

  • D. 

   มหภาคและจุลภาค

 • 17. 
  ในเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำที่ทำให้ผู้ตามอยู่เหนือกว่าความสนใจในตนเอง ผ่านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  การสร้างแรงบันดาลใจ  การกระตุ้นทางปัญญา  การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้นำจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผู้ตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์(Achievement) การบรรลุสัจการแห่งตน(Self-actualization) และ............(Well-being)ของสังคม  องค์การและผู้อื่น   ท่านคิดว่าข้อความในที่ว่าง................ควรจะมีความหมายตามข้อใด ที่ถูกต้องที่สุด 
  • A. 

   วีรบุรุษเหมือนจ่าเพียร

  • B. 

   ความรุ่งเรือง

  • C. 

   ความเป็นเอกภาพ

  • D. 

   นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

 • 18. 
  รัฐบาลประกาศพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในหลายจังหวัดช่วงวันที่ตามข้อใด 
  • A. 

   10- 19 มีนาคม 2553

  • B. 

   10-20 มีนาคม 2553

  • C. 

   11 – 30 มีนาคม 2553

  • D. 

   11-31 มีนาคม 2553

 • 19. 
  ผู้ใดเป็นเจ้าของทฤษฏี BSC
  • A. 

   David Norton&Kaplan

  • B. 

   Fullan

  • C. 

   Gulix

  • D. 

   PERT

 • 20. 
  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ บุคคลหรือคณะบุคคลในข้อใด “เห็นชอบ”ให้ใช้หลักสูตรดังกล่าว
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   คณะกรรมการสภาการศึกษา

 • 21. 
  ผู้ใดมีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 22. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับอนุบาล-ป.6ท่านจะแนะนำให้ครูที่ทำหน้าที่นายทะเบียน เขียนข้อความใดลงในช่อง “สาเหตุที่ออก” ใน ปพ.1 เพื่อมอบให้นักเรียนที่จบชั้น ป.6 
  • A. 

   จบการศึกษาภาคบังคับ

  • B. 

   จบการศึกษาระดับช่วงชั้น

  • C. 

   ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

Back to Top Back to top