พลวัต 20 ขออุ่นเครื่องภาค ข

20 | Total Attempts: 638

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 20 ขออุ่นเครื่องภาค ข

Direction :  ก่อนทำแบบทดสอบท่านใส่ชื อตนเองที่ช่องว่างคำว่า Your Name  แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโดยค ิ๊กที่คำว่า  Start Quiz จะปรากฏข้อสอบทีละข้อ ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียวโดยกา คลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเลือ ก แล้วยืนยันคำตอบเพียงคลิ กที่คำว่า   Submit My Answer  คำถามข้อต่อไปจะปรากฏขึ้ ทำในลักษณะเดียวกันจนครบ 20 ข้อ เมื่อครบทุกข้อแล้วระบบจ ประมวลผลให้ท่าน  ขอให้โชคดี


Questions and Answers
 • 1. 
  ประเภทของความพิการ9ประเภทตามกฏกระทรวงข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

  • B. 

   การได้ยิน

  • C. 

   ออติสติก

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 2. 
  ครูชำนาญการเบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าไหร่
  • A. 

   1500

  • B. 

   2500

  • C. 

   3500

  • D. 

   5600

 • 3. 
  แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้านคือข้อใด
  • A. 

   แบบ 6006

  • B. 

   แบบ บค 011

  • C. 

   แบบ บง 001

  • D. 

   แบบ 6600

 • 4. 
  HOT SCHOOL หมายถึงข้อใด 
  • A. 

   โรงเรียนแห่งความคิด

  • B. 

   โรงเรียนแห่งการอ่าน

  • C. 

   โรงเรียนแห่งการเรียนรู้

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 5. 
  โรงเรียน 2 ภาษา ของ 3 จชต.คือภาษาไทยกลางกับภาษาใด
  • A. 

   มะลายู

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   ยาวี

  • D. 

   จีน

 • 6. 
  รางวัลซีไรท์ปี 2553คือวรรณกรรมประเภทใด
  • A. 

   เรื่องสั้น

  • B. 

   นวนิยาย

  • C. 

   กวีนิพนธ์

  • D. 

   สารคดี

 • 7. 
  รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2552คือใคร
  • A. 

   บารัค โอบามา

  • B. 

   อ่อง ซานซู จี

  • C. 

   อังกอร์

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 8. 
   ขอย้ายนักเรียนใช้แบบ บค.ใด
  • A. 

   บค.19

  • B. 

   บค.18

  • C. 

   บค.17

  • D. 

   บค.16

 • 9. 
  โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาได้ระดับระดับใด 
  • A. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การศึกษาก่อนอุดมศึกษา

  • C. 

   การศึกษาทุกระดับ

  • D. 

   การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท

 • 10. 
  ประธานลูกเสือจังหวัดคือใคร
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B. 

   ผอ.เขตฯ

  • C. 

   ผอ.โรงเรียน ที่ได้รับเลือก

  • D. 

   ผอ.เขตฯ เขต 1

 • 11. 
  โทษการคัดลอกผลงานทางวิชาการผิดวินัยมาตราใด พ.ร.บ.ครูฯ
  • A. 

   มาตรา91

  • B. 

   มาตรา93

  • C. 

   มาตรา95

  • D. 

   มาตรา96

 • 12. 
  ข้อมูล น้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน อยู่ในโปรแกรมใด 
  • A. 

   SMISS

  • B. 

   P-OBEC

  • C. 

   M-OBEC

  • D. 

   B-OBEC

 • 13. 
  ข้อมูลบุคลากรอยู่ในโปรแกรมใด
  • A. 

   SMISS

  • B. 

   P-OBEC

  • C. 

   M-OBEC

  • D. 

   B-OBEC

 • 14. 
  ซีเกมส์ครั้งที่ 26 ที่ประเทศใด
  • A. 

   ลาว

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   อินโดนีเซีย

  • D. 

   มาเลเซีย

 • 15. 
  ทรัพย์สินของนักการเมืองไทยที่ถูกยึดเป็นของแผ่นดินในปี 2553 จำนวนตามข้อใด
  • A. 

   7.6 หมื่นล้านบาท

  • B. 

   6.7 หมื่นล้านบาท

  • C. 

   4.6 หมื่นล้านบาท

  • D. 

   6.4 หมื่นล้านบาท

 • 16. 
  ข้อใดคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
  • A. 

   GPP

  • B. 

   GDP

  • C. 

   GPG

  • D. 

   GPD

 • 17. 
  นายชิณวรณ์  บุณยะเกียรติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่เท่าใด
  • A. 

   52

  • B. 

   53

  • C. 

   54

  • D. 

   55

 • 18. 
  องค์คณะผู้พิพากษาที่พิจารณาคดียึดทรัพย์ของนักการเมืองไทยในปี 2553 เดือนกุมภาพันธ์ มีกี่คน
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   11

 • 19. 
  แผ่นดินไหวที่ประเทศชิลีในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 กี่ริคเตอร์ 
  • A. 

   7.0

  • B. 

   7.8

  • C. 

   8.0

  • D. 

   8.8

 • 20. 
  การสอบ LAS  สอบระดับชั้นใด
  • A. 

   ป.2-5

  • B. 

   ป.2,ป.5,ม.2

  • C. 

   ป.3-6

  • D. 

   ป.3,ป.6.ม.3

Back to Top Back to top