พลวัต 19 ขออุ่นเครื่องภาค ข

20 | Total Attempts: 530

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 19 ขออุ่นเครื่องภาค ข

Direction : วิธีทำใส่ชื่อท่านในช่อง ่าง Your name แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโดยค ิ๊กที่คำว่า Start Quizจะปรากฏข้อสอบพร้อมคำตอบ ห้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มหน้าต วเลือกแล้วยืนยันคำตอบโด ยการคลิ๊กที่คำว่า   Submit My Answer ทำข้อต่อไปในลักษณะเดียว ันจนครบ 20 ข้อ.


Questions and Answers
 • 1. 
  วันที่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าให้นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี
  • A. 

   15 ธันวาคม 2551

  • B. 

   16 ธันวาคม 2551

  • C. 

   17 ธันวาคม 2551

  • D. 

   18 ธันวาคม 2551

 • 2. 
  ผู้ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ปี 2552คือใคร
  • A. 

   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

  • B. 

   มนตรี ศรียงค์

  • C. 

   โชคชัย บัณฑิต

  • D. 

   อุทิศ เหมะมูล

 • 3. 
  นโยบายที่เป็นกลยุทธ์ในข้อใดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553 ที่ว่าด้วย “ธรรมาภิบาล”
  • A. 

   ข้อ 2

  • B. 

   ข้อ 5

  • C. 

   ข้อ 3

  • D. 

   ข้อ 4

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่ เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ.
  • A. 

   ด้านโอกาสทางการศึกษา

  • B. 

   ด้านคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

  • D. 

   ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 • 5. 
  สพฐ. มีนโยบายในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สพท.ละกี่โรงเรียน
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   10

 • 6. 
  โครงการคืนครูให้โรงเรียนหมายถึงข้อใด
  • A. 

   สอบคัดเลือกผู้จบปริญญาตรีไปทำงานธุรการ

  • B. 

   สอบคัดเลือกครูนักเรียนทุน 5 ปี

  • C. 

   สอบคัดเลือกครู สกคว.

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 7. 
  นโยบายด้านการต่อต้านยาเสพติดของรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ที่เรียกว่า 5 รั้ว  ข้อใดไม่ใช่ 
  • A. 

   รั้วครอบครัว

  • B. 

   รั้วโรงเรียน

  • C. 

   รั้วชายแดน

  • D. 

   รั้ววัด

 • 8. 
  การพัฒนาระบบ LMS ของ สพฐ.ที่ผ่านมา จะนำมาใช้ในด้านใดของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ฯ
  • A. 

   IP Star

  • B. 

   Top Star

  • C. 

   E-learning

  • D. 

   OLPC

 • 9. 
  ปี 2553  รางวัลซีไรต์(รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน) เป็นรอบของวรรณกรรมประเภทใด
  • A. 

   กวีนิพนธ์

  • B. 

   นวนิยาย

  • C. 

   เรื่องสั้น

  • D. 

   ยังไม่ได้กำหนด

 • 10. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียนทั้งหมด 361 คน ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   มีรองผู้อำนวยการได้ 1 คน

  • B. 

   ไม่สามารถมีรองผู้อำนวยการได้

  • C. 

   มีคณะกรรมการสถานศึกษาได้ 9 คน

  • D. 

   มีผู้บริหารสถานศึกษาได้ 1 คน เท่านั้น

 • 11. 
  ข้อใดคือชื่อของโครงการ การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ในปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   CM

  • B. 

   KM

  • C. 

   YC

  • D. 

   SDQ

 • 12. 
  สรุปเครื่อง GT 200 ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ใช้ได้ผล 4 ครั้งใน 20 ครั้ง

  • B. 

   กระทรวงวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ

  • C. 

   งดไม่สั่งซื้อเพิ่ม

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 13. 
  “ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ข้อความดังกล่าวเกี่ยวกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Mission

  • B. 

   Vision

  • C. 

   Objective

  • D. 

   Goal

 • 14. 
  “การเหยียบบนไหล่ยักษ์”  ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การกระโดด

  • B. 

   Benchmarking

  • C. 

   Backward Design

  • D. 

   การจัดการความรู้

 • 15. 
  โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  • A. 

   การบริจาคทรัพย์สินให้โรงเรียนใน 3 จชต.

  • B. 

   การเยี่ยมเยือนจาก สพฐ.สู่ 3 จชต.

  • C. 

   การให้ความรู้นักเรียนม.6เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  • D. 

   ให้นักเรียนจาก 3 จชต.เข้าเรียนในโรงเรียนที่กรุงเทพ

 • 16. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับ “ตาดีกา” มากที่สุดตามนโยบายของ สพฐ.
  • A. 

   มัสยิด

  • B. 

   ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด

  • C. 

   อุสตาซ-โต๊ะอิหม่าม

  • D. 

   ปอเนาะ

 • 17. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดผลผลิต(Out put) จำนวน 5 ผลผลิต ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 18. 
  อุสตาส คือใคร
  • A. 

   ครู 3 จชต.

  • B. 

   ครูสอนศาสนา

  • C. 

   อิหม่าม

  • D. 

   โต๊ะอิหม่าม

 • 19. 
  ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการใหม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา  ที่เรียกว่า โครงการ 3 D (โครงการ 3 ดี )  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   Drug

  • B. 

   Decency

  • C. 

   Democracy

  • D. 

   Differentiate

 • 20. 
  หลักสูตรใหม่ 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกี่ประการ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   8

Back to Top Back to top