พลวัต 17 ขออุ่นเครื่องภาค ข

20 | Total Attempts: 513

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 17 ขออุ่นเครื่องภาค ข

ก่อนทำแบบทดสอบให้ท่านใส ชื่อตนเองที่ช่องว่างคำว า  Your name แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโดยก รคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz จะปรากฏคำถามและคำตอบ ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มหน้า ัวเลือกที่ถูกที่สุดเพีย ข้อเดียวแล้วยืนยันคำตอบ โดยการคลิ๊กที่คำว่า Submit My Answer  ทำในลักษณะเดียวกัน จนครบ 20 ข้อ  ระบบจะประมวลผลให้ท่านเม ่อทำครบทุกข้อ โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  บุคคลในข้อใดมีตำแหน่งในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างจากข้ออื่น 
  • A. 

   นายสมเกียรติ ชอบผล

  • B. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

  • C. 

   นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

  • D. 

   นายปราโมทย์ แก้วสุข

 • 2. 
  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  • A. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน์

  • B. 

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  • C. 

   นายประเสริฐ งามพันธุ์

  • D. 

   นายชัยอนันต์ สมุทรวนิช

 • 3. 
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ 2553 กำหนดให้มีนโยบายการศึกษากี่ประการ 
  • A. 

   3 ประการ

  • B. 

   4 ประการ

  • C. 

   6 ประการ

  • D. 

   10 ประการ

 • 4. 
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2553
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 • 5. 
  สพฐ.ได้จัดทำผลผลิตหลัก จำนวน 5 ผลผลิต ตามนโยบายปี งบประมาณ 2553 ข้อใดไม่ใช่ 
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 6. 
  ปีงบประมาณ 2553  สพฐ.ได้กำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ข้อใดไม่ใช่ 
  • A. 

   ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกความเป็นไทย

  • B. 

   เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ

  • C. 

   ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  • D. 

   เร่งรัดพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาทั้งระบบ

 • 7. 
  เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ.  ดังทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ด้านโอกาสทางการศึกษา

  • B. 

   ด้านคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

  • D. 

   ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 • 8. 
  ข้อใดคือ คำขวัญ จากนโยบาย 3 D ของ กระทรวงศึกษาธิการ 
  • A. 

   ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด

  • B. 

   3 ดี และ 4 ใหม่

  • C. 

   รักชาติ รักประชาธิปไตยและห่างไกลสิ่งเสพติด

  • D. 

   คนไทยยุค 3 ดี มีคุณธรรม นำความเป็นไทยไปสู่สากล

 • 9. 
  ข้อใดคือคำเต็มของ  CSR  ตามนโยบายการศึกษาไทยเข้มแข็ง ที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   Corporate Social Responsibility

  • B. 

   Co-ordinate Socialized Responsibility

  • C. 

   Corporating Socialized Responsibility

  • D. 

   Co-oporate Social Responsibility

 • 10. 
  ผู้ใดเป็นเจ้าของวาทะ “ต้องไม่ทรยศต่อความยุติธรรม” 
  • A. 

   ในหลวง

  • B. 

   อัลเบิร์ต ไอสไตน์

  • C. 

   เสธ.แดง

  • D. 

   ฮุนเซน

 • 11. 
  ข้อใดคือวันสุดท้ายที่จะต้องมาโรงเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  • A. 

   31 มีนาคม

  • B. 

   10 ตุลาคม

  • C. 

   1 เมษายน

  • D. 

   11 ตุลาคม

 • 12. 
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 มีความสำคัญตามข้อใดมากที่สุด 
  • A. 

   วันสิ้นสุดเวลาทางจันทรคติ

  • B. 

   วันมาฆบูชา

  • C. 

   วันตรุษจีน

  • D. 

   วันหยุด

 • 13. 
  เขตพื้นที่ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่เขต
  • A. 

   4 เขต

  • B. 

   5 เขต

  • C. 

   19 เขต

  • D. 

   185 เขต

 • 14. 
  เด็กไทยที่ชนะเลิศการยิงจรวดขวดน้ำได้ตรงจุดในการแข่งขันปี 2553 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมาจากจังหวัดใด 
  • A. 

   กรุงเทพฯ

  • B. 

   เชียงใหม่

  • C. 

   ตรัง

  • D. 

   นครราชสีมา

 • 15. 
  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเครื่อง GT200
  • A. 

   ใช้ตรวจสารเสพติด

  • B. 

   ใช้ตรวจระเบิดหรืออาวุธ

  • C. 

   ใช้ในการทหาร

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 16. 
  กิจกรรมใดต่อไปนี้แตกต่างจากพวกตามโครงการการศึกษาไทยเข้มแข็ง 
  • A. 

   วิทยากรสอนดนตรีไทย

  • B. 

   วิทยากรสอนกีฬาพื้นบ้าน

  • C. 

   โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

  • D. 

   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • 17. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนต่อจากประเทศไทยที่จะดำรงตำแหน่งประธานซีเมค คือรัฐมนตรีจากประเทศใด
  • A. 

   กัมพูชา

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   ฟิลิปปินส์

  • D. 

   มาเลเซีย

 • 18. 
  งบประมาณประจำปี 2554ของรัฐบาล ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องออกเป็น...
  • A. 

   พระราชกฤษฏีกา

  • B. 

   พระราชบัญญัติ

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   กฏกระทรวง

 • 19. 
  ข้อใดเป็นคำย่อของ คำว่า โรงเรียน
  • A. 

   ร.ร

  • B. 

   ร.ร.

  • C. 

   รร.

  • D. 

   รร

 • 20. 
  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนให้เบิกจ่ายในหมวดใด 
  • A. 

   ค่าใช้สอย

  • B. 

   ค่าสาธารณูปโภค

  • C. 

   ค่าวัสดุ

  • D. 

   ค่าตอบแทน

Back to Top Back to top