พลวัต 11 ชุดเอาจริงแล้วจ้า

15 | Total Attempts: 468

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 11 ชุดเอาจริงแล้วจ้า

ใส่ชื่อท่านในช่อง   Your name แล้วเริ่มทำข้อสอบโดยการ ลิ๊กที่คำว่า  Start Quiz  จะปรากฏข้อสอบและตัวเลือ ให้ท่านเลือกตัวเลือกที่ ูกที่สุดโดยการคลิ๊กที่ป ่มหน้าตัวเลือกแล้วยืนยั นคำตอบโดยคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer  ทำในลักษณะเดียวกันจนครบ 15 ข้อ ภายในเวลาที่กำหนด โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า  Que Sera,Sera มากที่สุด
  • A. 

   Whatever will be?

  • B. 

   Whatever will be, will be.

  • C. 

   What will I be?

  • D. 

   What will I be,I be ?

 • 2. 
  การประชุมสุดยอดอาเชียนครั้งที่ 16 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  • A. 

   เวียตนาม

  • B. 

   มาเลเซีย

  • C. 

   ฟิลิปปินส์

  • D. 

   ไทย

 • 3. 
  ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับ  TQF  มากที่สุด
  • A. 

   มาตรฐาน

  • B. 

   มาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   มาตรฐานเด็กปฐมวัย

  • D. 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • 4. 
  เพลง Que Sera,Sera ผู้ขับร้องคนแรกคือ Doris Day เกิดหลัง WAR 2 มีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด
  • A. 

   ฝรั่งเศส

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   สเปน

  • D. 

   เบลเยี่ยม

 • 5. 
  การสอบ O-net ประจำปี 2552 จัดขึ้นในเดือนใด
  • A. 

   ตุลาคม 2552

  • B. 

   ธันวาคม 2552

  • C. 

   มกราคม 2553

  • D. 

   กุมภาพันธ์ 2553

 • 6. 
  คดี “ราเกซฯ” เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   การเมือง

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   วัฒนธรรม

 • 7. 
  ผู้ใดไม่ใช่กรรมการการเลือกตั้ง
  • A. 

   นายอภิชาต สุขัคคานนท์

  • B. 

   นายประพันธ์ นัยโกวิท

  • C. 

   นายวิสุทธ์ โพธิ์แท่น

  • D. 

   นางสดศรี สัตยธรรม

 • 8. 
  ผู้บริหารสถานศึกษามีกี่วิทยฐานะ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 9. 
  ผู้ใดคือที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศกัมพูชา
  • A. 

   ราเกซ สักเสนา

  • B. 

   ทักษิณ ชินวัตร

  • C. 

   พ.อ.เชาวลิต ยงใจยุทธ

  • D. 

   เกริกเกียรติ พิทักษ์เสรีธรรม

 • 10. 
  ท่านดำรงตำแหน่ง ครู  สอบผ่านภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ท่านเปลี่ยนสายงาน

  • B. 

   ท่านเปลี่ยนตำแหน่ง

  • C. 

   ท่านเลื่อนสายงาน

  • D. 

   ท่านเลื่อนตำแหน่ง

 • 11. 
  ศาลปกครองมีกี่ชั้น
  • A. 

   1 ชั้น

  • B. 

   2 ชั้น

  • C. 

   3 ชั้น

  • D. 

   4 ชั้น

 • 12. 
  ผู้ใดมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง  ยกเลิกหรือแก้ไขหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 13. 
  วาระการประชุม ตามระเบียบงานสารบรรณ ฯ วาระสุดท้ายคือข้อใด
  • A. 

   เรื่องอื่นๆ

  • B. 

   เรื่องเสนอพิจารณา

  • C. 

   เรื่องแจ้งให้ทราบ

  • D. 

   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 • 14. 
  โรงเรียน Buffer School  ไม่ควรมีอยู่ในจังหวัดใดตามหลักการ  SP2
  • A. 

   กรุงเทพมหานคร

  • B. 

   เชียงราย

  • C. 

   นราธิวาส

  • D. 

   นครพนม

 • 15. 
  รัฐบาลไทยใช้วิธีทางการฑูตตามข้อใดกรณีรัฐบาลกัมพูชาตั้ง “ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ”
  • A. 

   ตัดความสัมพันธ์ทางการฑูต

  • B. 

   เรียกฑูตไทยกลับประเทศ

  • C. 

   ฑูตไทยประชุมนักธุรกิจในกัมพูชา

  • D. 

   เสริมกำลังทางทหารตามแนวชายแดนแทน