พลวัต 1 ชุด ขออุ่นเครื่องภาค ข

10 | Total Attempts: 10119

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 1 ชุด ขออุ่นเครื่องภาค ข

ก่อนทำแบบทดสอบกรุณาใส่ช ่อท่านในช่อง Your name แล้วจึงคลิ๊กที่ช่องคำว่  Start Quiz จะปรากฏคำถามและตัวเลือก ให้ท่านคลิ๊กคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียวโดยคล ๊กที่วงกลมเล็กๆหน้าคำตอ บแล้วจึงยืนยันคำตอบโดยค ิ๊กที่คำว่า Submit my answer ใช้เวลาข้อละไม่เกิน 1 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเ ็วอินเตอร์เน็ตของท่านด้ ย ขอให้สนุกกับการทดลองสอบ รับ


Questions and Answers
 • 1. 
  เป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษารอบสองคือข้อใดที่ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   การมีส่วนร่วม

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 • 2. 
  ท่านเป็นผอ.โรงเรียนจะต้องมีลักษณะในยุคผู้นำการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ดังทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
  • A. 

   ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  • B. 

   ผู้นำทางวิชาการ

  • C. 

   มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา

  • D. 

   มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาของสถานศึกษา

 • 3. 
  นโยบายและจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษารอบสองมีทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
  • A. 

   การส่งเสริมการอ่าน

  • B. 

   โรงเรียนขยายโอกาสมิติใหม่

  • C. 

   การจัดการศึกษาเด็กชายขอบ

  • D. 

   การขับเคลื่อนองคาพยพของสถานศึกษาทั้งระบบ

 • 4. 
  ผอ.โรงเรียนนิติบุคคลควรศึกษากฏหมายใดมากที่สุด
  • A. 

   พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546

  • B. 

   พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

  • C. 

   พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน 2551

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 5. 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อใด
  • A. 

   7 ตุลาคม 2551

  • B. 

   29 ตุลาคม 2551

  • C. 

   7 ธันวาคม 2551

  • D. 

   29 ธันวาคม 2551

 • 6. 
  สพฐ.ได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพ

  • B. 

   ด้านโอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   การส่งเสริมให้ครูทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาคือแนวทางของสพฐ.ที่ถูกต้องแล้ว

 • 7. 
  ท่านเป็นผอ.โรงเรียนจะดำเนินการตามนโยบายศธ.ข้อใด หากมีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่
  • A. 

   เรียนฟรี 15 ปี

  • B. 

   โรงเรียน 3 ดี

  • C. 

   การสอนของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้เข้มข้น

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 8. 
  ท่านเป็นผอ.โรงเรียนจะต้องมีลักษณะดังทุกข้อต่อไปจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ แต่ยกเว้นข้อใด 
  • A. 

   สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

  • B. 

   การอำนวยความสะดวกในการพัฒนาวิสัยทัศน์

  • C. 

   การสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของบุคลากร

  • D. 

   การส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และระดมทรัพยากร

 • 9. 
  ทุกข้อต่อไปนี้คือการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผอ. ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ห้องเรียนคุณภาพ

  • B. 

   การประกันคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • D. 

   การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 • 10. 
  กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
  • A. 

   การวางแผนการใช้หลักสูตร

  • B. 

   การสรุปผลการดำเนินงาน

  • C. 

   การปรับปรุงพัฒนา

  • D. 

   การพัฒนาหลักสูตร

Back to Top Back to top