מבחן מתכונת למועד יוני 2011 מקצועית א

20 | Total Attempts: 34

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  2011

   לתמיכה חינם בשאלות הבחינה חפשו אותנו בפייסבוק                    ;                  הגישה לשאלון הממוחשב מוגנת בסיסמא- הסיסמא תישלח לאחר מילוי פרטי ההתקשרות כאן  דד בהצלחה! עוז   אתר האינטרנט של  מקצועית א - קבוצת ההכנה לבחינות הרשות לניירות ערך של עוז שמש  https://sites.google.com/site/investcourse/    


Questions and Answers
 • 1. 
  " אופציית פוט על הציון שלך במקצועית א'"  
 • 2. 
    מהי הטענה  הנכונה?
  • A. 

   .יורד CALL סטיית התקן של נכנס הבסיס משמשת כמדד לסיכון ולכן ככל שסטיית התקן עולה גדל הסיכון לירידת מחיר המניה ולכן שווי אופציית

  • B. 

   מחירו של חוזה למסירה עתידית בפוזיציית לונג הנסחר בבורסה נקבע מראש ביום ביצוע העסקה על פי מחיר נכס הבסיס הנוכחי ופערי הריביות שבין המטבע בפוזיציית שורט לתשואה חסרת הסיכון שמניב נכס הבסיס.

  • C. 

   אופן חישוב הביטחונות הנדרשים על ידי מסלקת הבורסה מפעילים בנגזרים על מדד תל אביב 25 לוקח בחשבון שינויים היסטוריים בסטיית התקן של הריבית חסרת הסיכון במשק.

  • D. 

   גובה הביטחונות הנדרשים בחשבון אופציות הכולל אופציית רכש על שער החליפין שקל-דולר בפוזיציית שורט עולה כתוצאה מעלייה בריבית הליבור היומית במונחים שנתיים

  • E. 

   כאשר נתונות שתי איגרות חוב הזהות בכל מאפייניהן ומגיעות לפדיון סופי בתשלום אחד בעוד חצי שנה, המחמ של איגרת החוב הנסחרת בתשואה הגבוהה יותר נמוך מזו של האיגרת הנסחרת בתשואה הנמוכה.

 • 3. 
  להלן נתונים על אג"ח להמרה הנסחרת בבורסה, צמודת מדד, הנפדית בתשלום אחד ומשלמת את כל הריביות בתום התקופה: התקופה לפדיון סופי- 1.5 שנים יחס ההמרה 2222% תשואה שנתית לפדיון 4.5%. ריבית הקופון  6.5% והיא מחולקת אחת לשנה. פרמיית ההמרה 22% שער המנייה  2050 נקודות. בנסיבות המתוארות, איזו טענה מהבאות נכונה?
  • A. 

   האיגרת נסחרת בפרמיה של 10% מעל ערכה המתואם.

  • B. 

   האיגרת נסחרת בפרמיה של 2.7% מעל ערכה המתואם.

  • C. 

   שיעור עליית מדד המחירים לצרכן מיום הנפקת האיגרת ועד היום, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עומד על 5%

  • D. 

   חסרים נתונים על מנת לפתור את השאלה.

  • E. 

   האיגרת נסחרת בניכיון של 2.7% מתחת לערכה המתואם.

 • 4. 
  שתי איגרות חוב צמודות למדד, המגיעות לפדיון בעוד שמונה חודשים בדיוק בתשלום אחד, נסחרות במחיר זהה.הקופון קבוע ומחולק אחת לשנה. בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות נכונה בוודאות?
  • A. 

   אם שתי איגרות החוב נסחרות במחיר זהה - התשואה השנתית לפדיון זהה אף היא

  • B. 

   בנתונים הנוכחיים, המח"מ בשתי האיגרות זהה, אך לו אחת האיגרות הייתה נפדית לשיעורין (בשיעור של 20% מדי שנה) המח"מ שלה נכון להיום היה נמוך יותר.

  • C. 

   .אם שתי איגרות החוב נסחרים במחירים שונים- התשואה לפדיון של האיגרת בעלת המחיר הגבוה נמוכה מזו של האיגרת בעלת המחיר הנמוך

  • D. 

   אם אחת האיגרות מסוג ממשלתית קצרה והשנייה אג"ח קונצרנית, סיכון חדלות הפירעון באג"ח הקונצרנית גבוה יותר

  • E. 

   בנתוני השאלה אין משמעות לגובה הקופון בקביעת המח"מ.

 • 5. 
  איזו טענה מהבאות נכונה בוודאות?
  • A. 

   דלתא של אופציית רכש נעה בין אפס ל 100 בערך מוחלט.

  • B. 

   גמא של אופציה קטנה מדי יום כאשר שאר הפרמטרים נתונים וקבועים

  • C. 

   מחירו של חוזה עתידי תמיד אינו נמוך ממחיר נכס הבסיס בגללי הפרשי היוון שבין מועד הרכישה למועד הפקיעה

  • D. 

   הביטחונות הנדרשים מכותב אופציית מכר בכסף תמיד נמוכים מאלו הנדרשים מכותב אופציית רכש בכסף משום שההפסד המקסימאלי באופציית רכש בלתי מוגבל ואילו באופציית מכר ההפסד המקסימאלי מוגבל בגלל שמחיר נכס הבסיס הנמוך ביותר המותר בבורסה הינו 1

  • E. 

   הפער שבין מחיר נכס הבסיס כשהוא מוכפל במכפיל נכס הבסיס לבין הפרמייה שבה נסחרת אופציית רכש תמיד אינו שלילי.

 • 6. 
  ביום 22.6.2011 רכש משקיע אג"ח נטולת קופון הנפדית לשיעורין בשיעור של 20% מדי שנה.בנסיבות המתוארות איזו טענה נכונה בוודאות?
  • A. 

   אם ביום 23.6.2011 חל יום אקס, מחיר האג"ח ירד לפני תחילת המסחר בגלל הפדיון החלקי.

  • B. 

   אם ביום 23.6.2011 חל יום אקס, המשקיע זכאי לתשלום מלוא הקרן מכיוון שהחזיק באג"ח בתום יום הקום.

  • C. 

   אם פרמיית ההמרה שווה לאפס, האג"ח עדיפה על השקעה במנייה בגלל שער הרצפה.

  • D. 

   כל הטענות האחרות שגויות.

  • E. 

   אם ביום 20.6.2011 חל יום אקס וביום 22.6.2011 פרמיית ההמרה שלילית, המשקיע יעדיף להמיר את האג"ח וליהנות מרווח נטול סיכון.

 • 7. 
  בקרן הנאמנות "פקן 80/20 A2"נרשמו פדיונות נטו בהיקף של 100 מיליון שקל ביום מסויים. לאור זאת, מה ניתן לקבוע בודאות?
  • A. 

   מחיר הקרן ירד בגלל לחצי מכירות

  • B. 

   למרות פדיונות הגבוהים הכנסות מנהל הקרן עשויות לעלות באותו היום.

  • C. 

   הקרן עשויה להשקיע עד 10% באג"ח שאנן מדורגות

  • D. 

   משקיע שרכש את הקרן ביום הנפקתה זכה לתשואת החזקה חיובית בגלל שחלק מהפדיונות הגבוהים התקזזו עם הפדיונות והקרן הרוויחה את עמלות המסחר

  • E. 

   כל הטענות האחרות שגויות

 • 8. 
  להלן נתוני תשואות שנתיות לפדיון של שתי סדרות שטרי אוצר אמריקאים ללא קופון, בתאריכים נתונים טווח בשנים/תאריך 1/1/2010 30/04/2011 30/06/2011 שטר סידרהA  לפירעון ב 31.12.2015 5% 4% 3% שטר סידרהB  לפירעון ב 31.12.2020 4% 3% 2%     מנהל תיקים רכש  עבור המשקיע בתחילת 2010 את שני שטרי האוצר( 50,000 דולר בכל שטר). ביום 30/4/2011 מכר מנהל התיקי מחצית מאחזקותיו בשטר הארוך והשקיע מחצית מהתמורה , בשטר הקצר ואת מחצית התמורה האחרת משך הלקוח במזומן. ומהי תשואת מנהל התיקים מתחילת התקופה ועד ליום  30/6/2011 אם נתון כי שער הדולר היציג לתחילת 2010 עמד על 4 ₪ ואילו בתום התקופה שערו היציג של הדולר עומד על 3.40 ₪ ?  
  • A. 

   52.7%

  • B. 

   29.8%

  • C. 

   27.3%

  • D. 

   7.4%

  • E. 

   חסרים נתונים על מנת לענות על השאלה

 • 9. 
  חברה הכריזה על חלוקת מניות הטבה ביחס של 5:6, כלומר, כל משקיע  המחזיק בתום היום הקובע 5 מניות יקבל מניה נוספת. אם מחיר המניה בתום היום הקובע עומד על 10 שקלים והון המניות עומד על 5 מיליון ש"ח. מה שווי השוק של מניות החברה ביום האקס(במיליוני שקלים)?
  • A. 

   60

  • B. 

   50

  • C. 

   41.66

  • D. 

   אין מספיק נתונים על מנת לענות על השאלה.

  • E. 

   6

 • 10. 
   איזו מהטענות הבאות העוסקות בערך המתואם של איגרת חוב, נכונה בוודאות?
  • A. 

   יתכן כי ערכה המתואם של איגרת חוב מסוג ממשלתית קצרה גבוה מ 104

  • B. 

   הערך המתואם הינו הערך הנוכחי של איגרת החוב כשהוא מתואם לשינויים באינפלציה

  • C. 

   אג"ח המונפקת בנכיון נסחרת מתחת לערכה המתואם ולכן היא כדאית יותר למשקיע בהשוואה לאיגרת חוב של אותה חברה ובעלת שעבודים זהים שהונפקה באותו היום בפרמיה.

  • D. 

   אג"ח הנסחרת בניכיון נמצאת מעל עקום התשואות

  • E. 

   הערך המתואם של איגרת מסוג מק"מ קבוע לכל חיי האיגרת.

 • 11. 
    מהי הטענה  הנכונה?
  • A. 

   .יורד CALL סטיית התקן של נכנס הבסיס משמשת כמדד לסיכון ולכן ככל שסטיית התקן עולה גדל הסיכון לירידת מחיר המניה ולכן שווי אופציית

  • B. 

   מחירו של חוזה למסירה עתידית בפוזיציית לונג הנסחר בבורסה נקבע מראש ביום ביצוע העסקה על פי מחיר נכס הבסיס הנוכחי ופערי הריביות שבין המטבע בפוזיציית שורט לתשואה חסרת הסיכון שמניב נכס הבסיס.

  • C. 

   אופן חישוב הביטחונות הנדרשים על ידי מסלקת הבורסה מפעילים בנגזרים על מדד תל אביב 25 לוקח בחשבון שינויים היסטוריים בסטיית התקן של הריבית חסרת הסיכון במשק.

  • D. 

   גובה הביטחונות הנדרשים בחשבון אופציות הכולל אופציית רכש על שער החליפין שקל-דולר בפוזיציית שורט עולה כתוצאה מעלייה בריבית הליבור היומית במונחים שנתיים

  • E. 

   כאשר נתונות שתי איגרות חוב הזהות בכל מאפייניהן ומגיעות לפדיון סופי בתשלום אחד בעוד חצי שנה, המחמ של איגרת החוב הנסחרת בתשואה הגבוהה יותר נמוך מזו של האיגרת הנסחרת בתשואה הנמוכה.

 • 12. 
    ?משקיע רכש חוזה עתידי סינטתי  על מדד ת"א 25 במחיר מימוש 1280 וקיבל  תמורת האסטרטגיה פרמיה כוללת בסך 300 ש"ח . תאריך הפקיעה יחול בעוד 30 יום, ידוע כי שער הריבית השיקלית השנתית חסרת הסיכון זהה לשער הריבית הדולרית השנתית חסרת הסיכון ועומד על 2% לשנה מהו, בקירוב, מדד ת"א 25 הגלום בעסקה שרואה לפניו המשקיע?  
  • A. 

   1281

  • B. 

   1275

  • C. 

   1283

  • D. 

   1258

  • E. 

   לא יתכן כי המשקיע קיבל כסף בעת קניית החוזה הסינטתי

 • 13. 
  משקיע רכש  את תעודת הסל "הראל סל גילונים" בשער 104  בסכום של  200000 ש"ח בתאריך 1/05/2011 ומכר אותה  כעבור שבוע במחיר 110. מדד  המחירים לצרכן לחודש אפריל 2011 עומד על 103.1 ואילו מדד המחירים לצרכן לחודש מאי נקבע  על 103.6.  מה סכום המס שישלם המשקיע?
  • A. 

   2308

  • B. 

   1731

  • C. 

   2155

  • D. 

   2512

  • E. 

   2114

 • 14. 
  משקיע רכש את הקרן "מגדל (00)  כספית חייבת" לאחר  שערכה עלה ב 4% מכר המשקיע את אחזקתו בתעודה ורכש  בתמורה את הת תעודת הסל "הראל סל גילונים" המשקיעה אך ורק באיגרות חוב ממשלתיות שאינן צמודות בריבית משתנה. שערכה עלה ב 5% באותו פרק זמן. בתום התקופה גדל שווי חשבון הלקוח שבעה אחוזים נטו. בהתעלם מעמלות, מהי התשואה ברוטו שהניבה למשקיע תעודת הסל?
  • A. 

   0%

  • B. 

   1%

  • C. 

   5%

  • D. 

   חסרים נתונים על מנת לענות על השאלה

  • E. 

   4%

 • 15. 
  מהי הטענה  הנכונה?
  • A. 

   לא יתכן שאיגרת חוב תיסחר במחיר הגבוה ממחיר המניה, שכן למחזיקי המניה פוטנציאל רווח בלתי מוגבל.

  • B. 

   יחס ההמרה באיגרת חוב להמרה עשוי לרדת כתוצאה מאיחוד הו

  • C. 

   יחס ההמרה יכול לעלות פעם אחת בלבד במהלך חיי האיגרת אם לא בוצע הליך איחוד הון במניות החברה

  • D. 

   קיומו של פדיון מוקדם כדאי למשקיע שכן הדבר מוריד את סיכון חדלות הפירעון.

 • 16. 
  מהי הטענה  שאינה נכונה?
  • A. 

   יחס ההמרה מייצג את כמות איגרות החוב שיש למסור על מנת לקבל מניה אחת ולכן לא יתכן שלמניה מסוימת ייקבע יחס המרה של 2.5.

  • B. 

   גובה הביטחונות הנקבע ע"י מסלקת הבורסה לוקח בחשבון את הצפי לשינויים בסטיית התקן של נכס הבסיס

  • C. 

   גובה הביטחונות הנקבע ע"י מסלקת הבורסה לוקח בחשבון את הצפי לשינויים בתנודתיות של נכס הבסיס

  • D. 

   טווח תנודה מקסימלי של נכס בסיס המשמש כפרמטר בחישוב הבטוחות עומד על 12%

  • E. 

   גובה הביטחונות אינו לוקח בחשבון שינויים עתידיים בזמן.

 • 17. 
  איזו טענה מהבאות נכונה בוודאות?
  • A. 

   העלות המקסימאלית של רוכש יחידת השתתפות כוללת את המחיר היסודי בתוספת שיעור הוספה

  • B. 

   ככל שמתקצר הזמן לפקיעה אופציה בכסף רגישה יותר לשינוי בסטיית התקן

  • C. 

   באופציית רכש, ככל שהאופצייה בתוך הכסף, כך היא רגישה יותר לשינויים בריבית

  • D. 

   ככל שמתקצר הזמן לפקיעה אופציה בכסף רגישה יותר לשינוי בזמן

  • E. 

   כאשר ריבית הליבור השבועית על הפקדות דולריות עולה, גדל גובה הביטחונות הנדרש מכותב אופציית רכש על שער הדולר

 • 18. 
  בבורסה לניירות ערך בתל אביב נסחרות אופציות על מניית בנק מזרחי.  ידוע כי בעלי השליטה בבנק נוהגים לחלק דיבידנד נדיב. שער המניה עומד על 3550  והחברה הכריזה חלוקת דיבידנד בשיעור של 10% מהערך הנקוב כיצד ישתנה בעקבות כך מכפיל נכס הבסיס של האופציות?
  • A. 

   המכפיל יעלה ל 555.55

  • B. 

   המכפיל יעלה ל 111.11

  • C. 

   המכפיל לא ישתנה

  • D. 

   המכפיל יעלה ל 501.4

  • E. 

   המכפיל יעלה ל 100.3

 • 19. 
  אג"ח קונצרנית הצמודה למחיר הזהב נסחרת בתאריך 26/06/2011 בשער 192. האג"ח נפדית לשיעורין בשיעור של 50% מדי שנה החל בסוף ספטמבר 2011 ונושאת ריבית בשיעור שנתי נקוב של6%  המשולמת מדי רבעון. מחיר אונקיית זהב המשמש המשמש כבסיס לחישוב ההצמדה עומד על 800$  ואילו מחיר האונקייה האחרון שנקבע בבורסה מעבר לים עומד על 1500 $  מהי הטענה הנכונה?  
  • A. 

   התשואה השנתית לפדיון של האיגרת היא 4%

  • B. 

   התשואה השנתית לפדיון של האיגרת היא 6%

  • C. 

   התשואה השנתית לפדיון של האיגרת היא 2.5%

  • D. 

   חסרים נתונים על מנת לענות על השאלה

  • E. 

   האיגרת נסחרת מעל ערכה המתואם.

 • 20. 
  להלן נתונים על איגרת חוב שקלית , ממשלתית משתנה 817 הנפדית ביום 31/8/2017. שער הבסיס ביום 5/5/2010 עומד על 100.19 ריבית הקופון השנתית נקובה בשיעור של 2.9% ונקבעת על פי תשואת המק"מ  לתקופה של 12 חודשים במועד עדכון הריבית לאור זאת, מה ניתן לקבוע בוודאות?    יתכן כי תשלום הקרן באיגרת מתבצע לשיעורין.  התשואה השנתית לפדיון של האיגרת היא 4% (בהתחשב בקופונים עתידיים) ערכה המתואם של האיגרת נמוך מ 100.8. אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה (התשואה השנתית לפדיון, מועד תשלום הקופון הקרוב וכו')  משקיע המחזיק באיגרת באמצעות תעודת סל ישלם מס בשיעור של 15% על התשואה הנומינלית.  
  • A. 

   אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה (התשואה השנתית לפדיון, מועד תשלום הקופון הקרוב וכו')

  • B. 

   ערכה המתואם של האיגרת נמוך מ 100.8.

  • C. 

   התשואה השנתית לפדיון של האיגרת היא 4% (בהתחשב בקופונים עתידיים)

  • D. 

   יתכן כי תשלום הקרן באיגרת מתבצע לשיעורין.

  • E. 

   משקיע המחזיק באיגרת באמצעות תעודת סל ישלם מס בשיעור של 15% על התשואה הנומינלית.

Back to Top Back to top