Fakulteti Juridik Gjilan (S6 - Viti I Trete)

26 Pyetjet | Total Attempts: 363

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Fakulteti Juridik Gjilan (S6 - Viti I Trete)

PYETJET QË JU PARAQITEN NË VAZHDIM KANË TË BËJNË VETËM ME LËNDËT OBLIGATIVE TË CILAT I PËRKASIN VITIT TË 3-të., semestri 6   FACEBOOK :: Semestri 6 - Faculty Legal of Gjilan Web-site :: Fakulteti Juridik - dega ne Gjilan - s6v3 Nga 1 deri 15   - Procedura Administrative Nga 16 deri 30 - E drejta e Punes Nga 31 deri 45 - Financat dhe e drejta financiare Nga 46 deri 60 - Unioni Evropian   Rregulluar nga    © Visar Rashiti


Questions and Answers
 • 1. 
  Cila nga alternativat e meposhtme ka te beje me llojin e vendimit per nga numri i organeve qe i nxjerrin vendimet :
  • A. 

   Vetem vendimet e nje organi (te thjeshta)

  • B. 

   Vendimet e nje organi (te thjeshta) dhe vendimet qe i nxjerrin dy ose me teper organe (vendime te perbera)

  • C. 

   Vetem vendimet e formes se prere

 • 2. 
  Cilat nga alternativat e meposhtme ka te beje me llojin e vendimit per nga efekti juridik :
  • A. 

   Vendimet e ekzekutueshme ne proceduren administative

  • B. 

   Vendimet plotesuese

  • C. 

   Vendimet e plota

 • 3. 
  Per vertetimin e gjendjes se drejte te qeshtjes duhet te provohen :
  • A. 

   Faktet e pakontestueshme (jo kontestuese)

  • B. 

   Faktet notore (te njohura boterisht)

  • C. 

   Vetem faktet e kontestueshme

 • 4. 
  Cilat nga faktet nuk duhet te provohen :
  • A. 

   Faktet e pakontestueshme, faktet notore dhe prezumimet ligjore

  • B. 

   Faktet e kontestueshme, faktet notore dhe prezumimet ligjore

  • C. 

   Prezumimet ligjore, faktet e kontestueshme dhe faktet e pakontestueshme

 • 5. 
  Prezumimet ligjore ndahen ne :
  • A. 

   Vetem ne prezumime ligjore te rrexueshme

  • B. 

   Prezumime notore dhe ne prezumime te rrexueshme

  • C. 

   Prezumime te rrexueshme dhe ne prezumime te parrexueshme

 • 6. 
  Vendimi duhet ti permbaje :
  • A. 

   Objektin

  • B. 

   Elementet (pjeset) themelore dhe pjeset teknike

  • C. 

   Elementet (pjeset) primare dhe pjeset sekondare

 • 7. 
  Dispozitivi i vendimit duhet te jete :
  • A. 

   Vetem i qarte

  • B. 

   Vetem i shkurter

  • C. 

   I caktuar

 • 8. 
  Llojet e mjeteve themelore te proves ne proceduren administrative konsiderohen :
  • A. 

   Vetem certifikatat

  • B. 

   Dokumentet

  • C. 

   Organi qe zhvillon proceduren

 • 9. 
  Llojet e dokumenteve, varesisht se kush i ka leshuar ato, ato ndahen ne :
  • A. 

   Dokumente publike

  • B. 

   Dokumente zyrtare

  • C. 

   Dokumente aktive dhe Dokumente pasive

 • 10. 
  Llojet e ujdis ne proceduren administrative
  • A. 

   Vetem ujdia e plote

  • B. 

   Ujdia e plote dhe ujdia e pjesshme

  • C. 

   Ujdia e plote dhe ujdia pasive

 • 11. 
  Lidhur me zgjidhjen (vendosjen) e qeshtjes paraprake, ne sistemet juridike pozitive dallohen dy sisteme, cilat jane ato :
  • A. 

   Sistemi austriako-gjerman

  • B. 

   Sistemi francezo-italian

  • C. 

   Sistemi holandezo-gjerman

 • 12. 
  Caktimi i seances verbale mund te jete :
  • A. 

   Vetem ndermjet paleve

  • B. 

   Formalo - Material

  • C. 

   I detyrueshem dhe fakultativ

 • 13. 
  Llojet e dergimit (komunikimi i shkresave) jane :
  • A. 

   Dergimi obligativ dhe fakultativ

  • B. 

   Dergimi indirekt dhe modeomos personalisht

  • C. 

   Dergimi objektivo - subjektiv

 • 14. 
  Ndarja e afateve per nga karakteri i normave juridike qe i caktojne afatet :
  • A. 

   Vetem afatet juridike formale

  • B. 

   Afatet juridike pasive dhe aktive

  • C. 

   Afatet juridike subjektive dhe objektive

 • 15. 
  Llojet e kompetencave ne proceduren administrative :
  • A. 

   Vetem kompetencat territoriale

  • B. 

   Kompetencat lendore, territoriale dhe funksionale

  • C. 

   Vetem kompetencat lendore

 • 16. 
  Shteti i pare qe intervenoi ne rregullimin e marredhenieve meditore te punes ishte:
  • A. 

   SHBA-ja

  • B. 

   Franca

  • C. 

   Anglia

 • 17. 
  Marredheniet e punes gjate tere shek. XIX jane trajtuar si:
  • A. 

   Marredhenie konktraktuese

  • B. 

   Marredhenie ndermjet personave fizik

  • C. 

   Marredhenie ndermjet personave juridik

 • 18. 
  Teoria kontraktuese mbeshtetet ne faktin se marrdhenia e punes eshte marredhenie:
  • A. 

   Juridiko - penale

  • B. 

   Juridiko - publike

  • C. 

   Juridiko - civile

 • 19. 
  Element esencial i marredhenies se punes konsiderohet:
  • A. 

   Punedhenesi

  • B. 

   Vullnetarizmi

  • C. 

   Punetori

 • 20. 
  Realizimi faktik i parimit te vullnetarizmit ne mase te konsiderueshme eshte i varur nga:
  • A. 

   Oferta

  • B. 

   Kerkesa

  • C. 

   Oferta dhe Kerkesa

 • 21. 
  Element joesencial i marredhenies se punes eshte:
  • A. 

   Paga

  • B. 

   Koha e punes

  • C. 

   Lidhja personale - funksionale

 • 22. 
  Cilen nga marredheniet e punes nuk e njeh Legjislacioni yne:
  • A. 

   Marredhenien faktike te punes

  • B. 

   Marredhenien juridike te punes

 • 23. 
  Parim i sistemit te punes dhe marredhenies se punes konsiderohet:
  • A. 

   Parimi i solidaritetit

  • B. 

   Parimi i proporcionalitetit

  • C. 

   Parimi i lirise se pune

 • 24. 
  Materializimi i marreveshjes vullnetare te arritur ne mes te dy subjekteve te marredhenies se punes sipas legjislacionit tone behet me:
  • A. 

   Kontrate mbi veper

  • B. 

   Materializimi i marreveshjes vullnetare te arritur ne mes te dy subjekteve te marredhenies se punes sipas legjislacionit tone Kontrate te punes

  • C. 

   Me qfardo kontrate

 • 25. 
  Kontrata e punes duhet te lidhet ne momentin:
  • A. 

   Punetori ja fillon punes

  • B. 

   Para se t'ia filloj punes

  • C. 

   Mbas perfundimit te muajit te pare te punes

Back to Top Back to top