Kvantitativ Forskningsmetode, øvelse Til Eksamen (Nørstegård)

44 Sprsml | Total Attempts: 154

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kvantitativ Forskningsmetode, velse Til Eksamen (Nrstegrd)

Questions and Answers
 • 1. 
  Hva er fordeler ved å ha høy grad av standardisering i spørreskjemaet? (de øvrige er fordeler ved å ikke standardisere)
  • A. 

   Eliminere tilfeldige målefeil

  • B. 

   Øker validiteten

  • C. 

   Øker reabiliteten

  • D. 

   Rom for improvisasjon

 • 2. 
  Hva er fordeler ved en stor (kontra liten) spørreundersøkelse? (de øvrige er fordeler ved et mindre utvalg)
  • A. 

   Styrker reabiliteten

  • B. 

   Lave kostnader

  • C. 

   Lite frafall

 • 3. 
  Hvor stort er frafallet ved selvutfyllings- og telefonintervju, ifølge Ringdal? (i prosent)
  • A. 

   50+

  • B. 

   Mindre enn 10

  • C. 

   10-20

  • D. 

   20-30

  • E. 

   30-40

  • F. 

   40-50

 • 4. 
  Hvor stort er frafallet ved besøksintervju, ifølge Ringdal? (i prosent)
  • A. 

   30-40

  • B. 

   Mindre enn 10

  • C. 

   10-20

  • D. 

   20-30

  • E. 

   40-50

  • F. 

   50+

 • 5. 
  Hva er fordeler ved å gjøre en test av spørreskjemaet? 
  • A. 

   Forsikre seg om at spørreskjemaet er logisk bygget opp

  • B. 

   Forsikre seg om at det ikke eksisterer feil i selve skjemaet

  • C. 

   Identifisere vanskelige spørsmålsformuleringer

  • D. 

   Forsikre seg om at man får de svarene man ønsker

  • E. 

   Forsikre seg om at man har plukket ut de riktige intervjuobjektene

 • 6. 
  Hvis man benytter seg av en kjikvadrattest: hva skal hypotesene være?
  • A. 

   Generelle

  • B. 

   Retningsspesifikke

 • 7. 
  Hvis signifikansnivået er satt til 0,05: hvor stor er sjansen for å forkaste en sann nullhypotese? (altså gjøre en Type-I-feil)
  • A. 

   5%

  • B. 

   50%

  • C. 

   0,5%

  • D. 

   1%

  • E. 

   10%

  • F. 

   0,1%

  • G. 

   95%

  • H. 

   99,5%

  • I. 

   99%

  • J. 

   90%

  • K. 

   99,9%

 • 8. 
  Hvilke av følgende er en Type-I-feil? (Den andre er en Type-II-feil)
  • A. 

   Forkaster en sann nullhypotese

  • B. 

   Forkaster en sann (H1/H2/H3 osv.) - hypotese

 • 9. 
  Hva er formelen for å finne antall frihetsgrader i en kjikvadrattest? df=___
  • A. 

   (k1-1)(k2-1)

  • B. 

   (k1-2)(k2-2)

  • C. 

   (k1-1)(k2-2)

  • D. 

   (k1-2)(k2-1)

 • 10. 
  Hva er formelen for Cramers V? V=___
  • A. 

   Kvadratroten av (X^2 / (n * (k-1) ) )

  • B. 

   X^2 / ( Kvadratroten av (n * (k-1) ) )

  • C. 

   Kvadratroten av (X^2 * (n / (k-1) ) )

  • D. 

   X^2 * ( Kvadratroten av (n / (k-1) ) )

 • 11. 
  Hva forteller Cramers V?
  • A. 

   Styrken på korrelasjonen

  • B. 

   Om det er statistisk signifikant

 • 12. 
  Hvilke av følgende sentraltendenser kan benyttes på nominalnivå?
  • A. 

   Modus

  • B. 

   Median

  • C. 

   Gjennomsnitt

 • 13. 
  Hva gjør man hvis utslagsverdien av et kjikvadrat er større enn kritisk verdi?
  • A. 

   Forkaster H0

  • B. 

   Beholder H0

 • 14. 
  Hva forteller Kjikvadratet?
  • A. 

   Om det er statistisk signifikant

  • B. 

   Styrken på korrelasjonen

 • 15. 
  "En skinnsammenheng eller en tilsynelatende årsakssammenheng mellom X og Y som skyldes en bakenforliggende variabel Z" referer til? 
  • A. 

   Spuriøs sammenheng

  • B. 

   Statistisk sammenheng

  • C. 

   Falsk sammenheng

  • D. 

   Z-sammenheng

  • E. 

   Ignotus-variabel

  • F. 

   Radix-variabel

 • 16. 
  Minste kvadraters metode (OLS) er en teknikk for å estimere ___koeffisientene basert på å finne verdiene av ___konstanten og ___koeffisientene som gjør summen av de kvadrerte residualene minst mulig. 
 • 17. 
  De følgende målene er svært like, foruten at den ene "ignorer sammenfallende ranger (dvs. observasjoner hvor to enheter har samme verdi på kun en av variablene.)". Hvilken er dette? ("Hvis det ikke er sammenfallende ranger blir de identiske")
  • A. 

   Gamma

  • B. 

   Tau-c

 • 18. 
  Hva er formelen for Gamma? 
  • A. 

   (L-U) / (L+U)

  • B. 

   (L+U) / (L-U)

  • C. 

   (L-U) * (L+U)

  • D. 

   (U-L) * (L+U)

 • 19. 
  Hvordan måler man som regel "intern konsistens"? (en type reliabilitet)
  • A. 

   Crombachs alfra

  • B. 

   Pearsons R

  • C. 

   Cramers V

  • D. 

   Phi

  • E. 

   Tau-c

  • F. 

   Gamma

  • G. 

   Kjikvadrat

  • H. 

   T-test

 • 20. 
  En ensidig test:
  • A. 

   Nullhypotesen forkastes enten ved høy eller lave verdier av testobservatoren

  • B. 

   Benytter kun kvalitativ/kvantitativ-forskningsmetode

  • C. 

   Gjøres for å finne siginfikansnivået

  • D. 

   Gjøres for å finne forklaringskraften

 • 21. 
  "En statistisk størrelse i et utvalg som brukes til å estimere en tilsvarendeparameter i populasjonen. Utvalgsgjennomsnittet er en ___ forpopulasjonsgjennomsnittet" referer til?
  • A. 

   Estimator

  • B. 

   Variabel

  • C. 

   Referansegruppe

 • 22. 
  "Statistisk test der nullhypotesen forkastes både ved høye eller lave verdier av testobservatoren" referer til?
  • A. 

   Tosidig test

  • B. 

   Kjikvadrat

  • C. 

   Cramers V

  • D. 

   Phi

  • E. 

   Pearsons R

  • F. 

   Cronbachs altfa

  • G. 

   Tau-c

 • 23. 
  Når man i en regresjonsmodell har en kvadrert variabel (eks: alder*alder), hva er det man ønsker å fange opp?
  • A. 

   Kurvelineæritet

  • B. 

   Signifikansnivå

  • C. 

   Forklaringskraft

 • 24. 
  En variabel er normalfordelt om:
  • A. 

   68% er innenfor ett standardavvik, og 95% innenfor to

  • B. 

   50% er innenfor ett standardavvik, og 95% innenfor to

  • C. 

   95% er innenfor ett standardavvik, og 68% innenfor to

  • D. 

   98% er innenfor ett standardavvik, og 50% innenfor to

 • 25. 
  "Viser endringen i Y når X endres med en måleenhet, kontrollert for de andrevariablene i modellen" referer til?
  • A. 

   Multippel regresjonskeffesient

  • B. 

   Skala

  • C. 

   Index

  • D. 

   Variabel

  • E. 

   Standardavvik

  • F. 

   Variasjonsbredden

  • G. 

   Spuriøs sammenheng

  • H. 

   Kurvelineæritet

Back to Top Back to top