Vallás

45 krds
Vallás

Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
  • A. 

   Jelenések könyve

  • B. 

   Próféták könyve

  • C. 

   Bölcsességek könyve

  • D. 

   Apostolok cselekedetei

 • 2. 
  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
  • A. 

   969

  • B. 

   320

  • C. 

   801

  • D. 

   644

 • 3. 
  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
  • A. 

   Egy

  • B. 

   Kettő

  • C. 

   Három

  • D. 

   Négy

 • 4. 
  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
  • A. 

   7

  • B. 

   14

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 5. 
  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
  • A. 

   Izsák

  • B. 

   Izmael

  • C. 

   Rebeka

  • D. 

   Lót

 • 6. 
  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
  • A. 

   Hinajána

  • B. 

   Szangha

  • C. 

   Dharma

  • D. 

   Mahájána

 • 7. 
  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
  • A. 

   Rota Romana

  • B. 

   Sedes Apostolica

  • C. 

   Sacrum Officium

  • D. 

   Patres Conscripti

 • 8. 
  Hol történt a "pálfordulás"?
  • A. 

   Tarsusban

  • B. 

   Jeruzsálemben

  • C. 

   A damaszkuszi úton

  • D. 

   A Rómába vezető úton

 • 9. 
  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
  • A. 

   Cecília

  • B. 

   Ágnes

  • C. 

   Anna

  • D. 

   Margit

 • 10. 
  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
  • A. 

   Nepomuki János

  • B. 

   Loyolai Ignác

  • C. 

   Aquinói Tamás

  • D. 

   Nursiai Benedek

 • 11. 
  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
  • A. 

   Sebestyén

  • B. 

   Flórián

  • C. 

   Hubertus

  • D. 

   Albertus Magnus

 • 12. 
  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
  • A. 

   Ronald Hubbard

  • B. 

   Madame H. P. Blavatsky

  • C. 

   Joseph Smith

  • D. 

   Charles Taze Russel

 • 13. 
  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
  • A. 

   Szent Flórián

  • B. 

   Szent Bertalan

  • C. 

   Szent Márton

  • D. 

   Szent Kristóf

 • 14. 
  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
  • A. 

   Szent Ferenc

  • B. 

   Szent Antal

  • C. 

   Szent György

  • D. 

   Pál apostol

 • 15. 
  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
  • A. 

   Ézsaiás

  • B. 

   Jeremiás

  • C. 

   Joel

  • D. 

   Ezékiel

 • 16. 
  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
  • A. 

   Sém

  • B. 

   Hám

  • C. 

   Lévi

  • D. 

   Jáfet

 • 17. 
  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
  • A. 

   Róbert apát

  • B. 

   Xavéri Ferenc

  • C. 

   Loyolai Szent Ignác

  • D. 

   Aquinói Szent Tamás

 • 18. 
  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
  • A. 

   Margit

  • B. 

   Erzsébet

  • C. 

   Gizella

  • D. 

   Anna

 • 19. 
  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
  • A. 

   János

  • B. 

   Júdás

  • C. 

   Péter

  • D. 

   Máté

 • 20. 
  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
  • A. 

   Fülöp

  • B. 

   Elizeus

  • C. 

   Jonatán

  • D. 

   Zakariás

 • 21. 
  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
  • A. 

   Dávid

  • B. 

   Salamon

  • C. 

   Noé

  • D. 

   Ábrahám

 • 22. 
  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
  • A. 

   Ciszterciek

  • B. 

   Domonkosok

  • C. 

   Bencések

  • D. 

   Pálosok

 • 23. 
  Melyik az iszlám színe?
  • A. 

   Sárga

  • B. 

   Zöld

  • C. 

   Fehér

  • D. 

   Fekete

 • 24. 
  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
  • A. 

   Hindu

  • B. 

   Iszlám

  • C. 

   Buddhista

  • D. 

   Katolikus

 • 25. 
  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
  • A. 

   Eszter

  • B. 

   Sára

  • C. 

   Judit

  • D. 

   Zsuzsanna

 • 26. 
  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
  • A. 

   Máté

  • B. 

   János

  • C. 

   Lukács

  • D. 

   Márk

 • 27. 
  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
  • A. 

   Máté

  • B. 

   János

  • C. 

   Lukács

  • D. 

   Márk

 • 28. 
  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
  • A. 

   Salamon

  • B. 

   Dávid

  • C. 

   Mózes

  • D. 

   Ábrahám

 • 29. 
  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
  • A. 

   Sámuel

  • B. 

   Illés

  • C. 

   Jeremiás

  • D. 

   Ezékiel

 • 30. 
  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
  • A. 

   Jezsuiták

  • B. 

   Bencések

  • C. 

   Ferencesek

  • D. 

   Ciszterciták

 • 31. 
  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
  • A. 

   Ferencesek

  • B. 

   Bencések

  • C. 

   Pálosok

  • D. 

   Domonkosok

 • 32. 
  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
  • A. 

   Kulcs

  • B. 

   Rózsafüzér

  • C. 

   Esernyő

  • D. 

   Fáklya

 • 33. 
  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
  • A. 

   Hippo

  • B. 

   Bizánc

  • C. 

   Antiokheia

  • D. 

   Myra

 • 34. 
  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
  • A. 

   Jeruzsálem

  • B. 

   Róma

  • C. 

   Korinthosz

  • D. 

   Damaszkusz

 • 35. 
  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
  • A. 

   Oroszlán

  • B. 

   Sas

  • C. 

   Bika

  • D. 

   Galamb

 • 36. 
  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
  • A. 

   Teremtés könyve

  • B. 

   Leviták könyve

  • C. 

   Kivonulás könyve

  • D. 

   Számok könyve

 • 37. 
  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
  • A. 

   Görög

  • B. 

   Héber

  • C. 

   Latin

  • D. 

   Angol

 • 38. 
  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
  • A. 

   Föníciába

  • B. 

   Szíriába

  • C. 

   Perzsiába

  • D. 

   Egyiptomba

 • 39. 
  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
  • A. 

   Ábrahámot

  • B. 

   Dávidot

  • C. 

   Mózest

  • D. 

   Jézust

 • 40. 
  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
  • A. 

   Gyilkosság

  • B. 

   Harag

  • C. 

   Kevélység

  • D. 

   Bujaság

 • 41. 
  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
  • A. 

   Szemirámisz királynővel

  • B. 

   Bethsabéval

  • C. 

   Kleopátrával

  • D. 

   Sába királynőjével

 • 42. 
  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
  • A. 

   Száz

  • B. 

   Tizenkettő

  • C. 

   Tíz

  • D. 

   Hét

 • 43. 
  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
  • A. 

   8

  • B. 

   6

  • C. 

   3

  • D. 

   11

 • 44. 
  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
  • A. 

   1

  • B. 

   100

  • C. 

   Kb. 4000

  • D. 

   Kb. 25000

 • 45. 
  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
  • A. 

   Egy

  • B. 

   Kettő

  • C. 

   Három

  • D. 

   Négy