Upi Prvi Kolokvijum

64 Pitanja | Total Attempts: 1679

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Upi Prvi Kolokvijum

64 pitanja


Questions and Answers
 • 1. 
  Kritični put je:
  • A. 

   Zbir vremena trajanja kritičnih aktivnosti i predstavlja najduzi put.

  • B. 

   Zbir vremena trajanja kritičnih aktivnosti I predstavlja najkraci put.

  • C. 

   Zbir vremena trajanja kritičnih aktivnosti I predstavlja optimalni put.

 • 2. 
  Elementi mrežnog dijagrama su:
  • A. 

   Projekat, aktivnost, događaj

  • B. 

   Aktivnost, trajanje, resursi

  • C. 

   Projekat, resursi, materijal

 • 3. 
  Usiljeno vreme trajanja aktivnosti je:
  • A. 

   Najmanje vreme trajanja, koje podrazumeva najbrži rad i angažovanje sredstva

  • B. 

   Vreme trajanja jednako normalnom vremenu trjanaja aktivnosti, koje podrazumeva najbrzi rad i angazovanje sredstava

  • C. 

   Najduze vreme trajanja, koje podrazumeva trajanje rada i angazovanje sredstava u skladu sa tipom projekta

 • 4. 
  Događaj se grafički predstavlja kao:
  • A. 

   Krug

  • B. 

   Vektor

  • C. 

   Isprekidana Linija

 • 5. 
  Faze procesa izvođenja projekta sa stanovišta investitora:
  • A. 

   Finansiranje izvođenja

  • B. 

   Praćenje i koordinacija izvođenja i nadzor nad izvođenjem

  • C. 

   Izbor konsultanta za praćenje i nadzor nad izvođenjem

  • D. 

   Resavanje operativnih problema u izvođenju

  • E. 

   Izvođenje radova na gradilištu

  • F. 

   Priprema izvođenja

  • G. 

   Koordinacija rada proizvođača

  • H. 

   Planiranje i praćenje izvođenja

 • 6. 
  Uloga rukovodioca tima je:
  • A. 

   Integrator, komunikator, vođa tima, donosilac odluka, kreator atmosfere

  • B. 

   Integrator, komunikator, vođa tima, donosilac odluka

  • C. 

   Komunikator, vođa tima, donosilac odluka, kreator atmosfere

 • 7. 
  Aktivnost je:
  • A. 

   Odredjenja količina rada koja treba realizovati u datom vremenu

  • B. 

   Određeni posao koji treba da se završi u budućnosti

  • C. 

   Određeni posao koji je realizovan u neposrednoj prošlosti

 • 8. 
  Kvalitet se definiše kao skup svojstva I karakteristika nekog proizvoda ili usluga koje imaju uticaja na sposobnost istog da:
  • A. 

   Zadovolji određene potrebe

  • B. 

   Zadovolji specifične potrebe

  • C. 

   Zadovolji potrebe određene ciljne grupe

 • 9. 
  Najverovatnije vreme predstavlja:
  • A. 

   Najkraće procenjeno vreme za realizaciju aktivnosti pod izuteno teškim uslovima

  • B. 

   Procenjeno vreme trajanja aktivnosti pod normalnim uslovima

  • C. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angažovanje minimalnih troškova

 • 10. 
  Podela procesa upravljanja po Mesijeu: . Odlučivanje Organizovanje Kadrovanje __________ Kontrolisanje Komuniciranje Vođenje
 • 11. 
  Priručnik za kvalitet definiše:
  • A. 

   Politiku

  • B. 

   Procedure

  • C. 

   Postupke

 • 12. 
  Vremenski zazor je:
  • A. 

   Razlika između raspolozivog vremena i vremena trajanja aktivnosti

  • B. 

   Razlika između najkasnije početka aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti

  • C. 

   Razlika između optimalnog vremena i vremena trajanja aktivnosti

 • 13. 
  Problemi nakon rasformiranja projektnog tima:
  • A. 

   Popunjeno staro radno mesto

  • B. 

   Zaostalost u stručnom ili drugom pogledu

  • C. 

   Nesnalazenje usled promena na starom radnom mestu

 • 14. 
  Neke od potrebnih osobina i sposobnosti rukovodioca projekta su:
  • A. 

   Organizatorske i upravljačke sposobnosti

  • B. 

   Organizatorske i upravljačke sposobnosti ali ne i komunikacione sposobnosti

  • C. 

   Organizatorske i komunikacione sposobnosti ali ne i upravljacke sposobnosti

 • 15. 
  Podprocesi upravljanja su:
  • A. 

   Planiranje, organizovanje, kadrovanje, vođenje, kontrola

  • B. 

   Planiranje, motivisanje, kadrovanje, stimulisanje, kontrola

  • C. 

   Planiranje, motivisanje, kadrovanje, usmeravanje, kontrola

 • 16. 
  Načini komunikacije: Lični kontakti ___________ Korespondencija
 • 17. 
  Učesnici sistema kvaliteta: Svi ljudi Sve organizacione jedinice ___________ Sve funkcije
 • 18. 
  Dokaz realnog kvaliteta kod projekta su: Procedure __________ Sertifikacija(atest) Kontrola Saobraznosti
 • 19. 
  Podela procesa upravljanja po Fajolu:
  • A. 

   Predviđanje, organizovanje, komandovanje, koordinacija, kontrola

  • B. 

   Planiranje, organizovanje, kadrovanje, vođenje, kotrola

  • C. 

   Predviđanje, planiranje, organizovanje, komandovanje, vođenje, kontrola

 • 20. 
  Procedure predstavljaju dokumenta u kojima su:
  • A. 

   Prikazani svrha i predmet aktivnosti, kao i način njihovog obavljanja

  • B. 

   Prikazani svrha i predmet aktivnosti ali ne i način njihovog obavljanja

  • C. 

   Prikazani svrha ali ne i predmet aktivnosti

 • 21. 
  Elementi mrežnog dijagrama su:
  • A. 

   Projekat, aktivnost, događaj

  • B. 

   Aktivnost, trajanje, resursi

  • C. 

   Projekat, resursi, materijal

 • 22. 
  Podela procesa upravljanja preduzećem ima za cilj:
  • A. 

   Da olakša upravljanje celokupnim sistemom pri čemu se ne obraća paznja na povezanost pojedinačnih procesa

  • B. 

   Da olakša upravljanje celokupnim sistemom pri čemu se ne gubi iz vida međusobna povezanost pojedinačnih procesa

  • C. 

   Da olakša upravljanje celokupnim sistemom pri čemu se ipak gubi iz vida međusobna povezanost pojedinačnih procesa

 • 23. 
  Podela projekta sa aspekta vremena trajanja, finansija i utroška resursa je na: investicioni Biznis _________
 • 24. 
  Projekat predstavlja:
  • A. 

   Određeni posao koji treba da se završi u budućnosti, ograničen resursima i troškovima

  • B. 

   Određeni posao koji treba da se završi u budućnosti, ograničen vremenom, resursima i troškovima

  • C. 

   Određeni posao koji treba da se završi u budućnosti, ograničen vremenom, troskovima

 • 25. 
  Karakteristike efikasnog tima su:
  • A. 

   Mala veličina, komplementarne veštine, zajednički cilj, specifični ciljevi, pojedinačni pristup, zajednička odgovornost

  • B. 

   Mala veličina, komplementarne veštine, zajednički cilj, specifični ciljevi, zajednički pristup, zajednička odgovornost

  • C. 

   Mala veličina, komplementarne veštine, zajednički cilj, specifični ciljevi, pojedinačna odgovornost