Upi Prvi Kolokvijum

64 Pitanja | Total Attempts: 1618

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Upi Prvi Kolokvijum

64 pitanja


Questions and Answers
 • 1. 
  Kritični put je:
  • A. 

   Zbir vremena trajanja kritičnih aktivnosti i predstavlja najduzi put.

  • B. 

   Zbir vremena trajanja kritičnih aktivnosti I predstavlja najkraci put.

  • C. 

   Zbir vremena trajanja kritičnih aktivnosti I predstavlja optimalni put.

 • 2. 
  Elementi mrežnog dijagrama su:
  • A. 

   Projekat, aktivnost, događaj

  • B. 

   Aktivnost, trajanje, resursi

  • C. 

   Projekat, resursi, materijal

 • 3. 
  Usiljeno vreme trajanja aktivnosti je:
  • A. 

   Najmanje vreme trajanja, koje podrazumeva najbrži rad i angažovanje sredstva

  • B. 

   Vreme trajanja jednako normalnom vremenu trjanaja aktivnosti, koje podrazumeva najbrzi rad i angazovanje sredstava

  • C. 

   Najduze vreme trajanja, koje podrazumeva trajanje rada i angazovanje sredstava u skladu sa tipom projekta

 • 4. 
  Događaj se grafički predstavlja kao:
  • A. 

   Krug

  • B. 

   Vektor

  • C. 

   Isprekidana Linija

 • 5. 
  Faze procesa izvođenja projekta sa stanovišta investitora:
  • A. 

   Finansiranje izvođenja

  • B. 

   Praćenje i koordinacija izvođenja i nadzor nad izvođenjem

  • C. 

   Izbor konsultanta za praćenje i nadzor nad izvođenjem

  • D. 

   Resavanje operativnih problema u izvođenju

  • E. 

   Izvođenje radova na gradilištu

  • F. 

   Priprema izvođenja

  • G. 

   Koordinacija rada proizvođača

  • H. 

   Planiranje i praćenje izvođenja

 • 6. 
  Uloga rukovodioca tima je:
  • A. 

   Integrator, komunikator, vođa tima, donosilac odluka, kreator atmosfere

  • B. 

   Integrator, komunikator, vođa tima, donosilac odluka

  • C. 

   Komunikator, vođa tima, donosilac odluka, kreator atmosfere

 • 7. 
  Aktivnost je:
  • A. 

   Odredjenja količina rada koja treba realizovati u datom vremenu

  • B. 

   Određeni posao koji treba da se završi u budućnosti

  • C. 

   Određeni posao koji je realizovan u neposrednoj prošlosti

 • 8. 
  Kvalitet se definiše kao skup svojstva I karakteristika nekog proizvoda ili usluga koje imaju uticaja na sposobnost istog da:
  • A. 

   Zadovolji određene potrebe

  • B. 

   Zadovolji specifične potrebe

  • C. 

   Zadovolji potrebe određene ciljne grupe

 • 9. 
  Najverovatnije vreme predstavlja:
  • A. 

   Najkraće procenjeno vreme za realizaciju aktivnosti pod izuteno teškim uslovima

  • B. 

   Procenjeno vreme trajanja aktivnosti pod normalnim uslovima

  • C. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angažovanje minimalnih troškova

 • 10. 
  Podela procesa upravljanja po Mesijeu: . Odlučivanje Organizovanje Kadrovanje __________ Kontrolisanje Komuniciranje Vođenje
 • 11. 
  Priručnik za kvalitet definiše:
  • A. 

   Politiku

  • B. 

   Procedure

  • C. 

   Postupke

 • 12. 
  Vremenski zazor je:
  • A. 

   Razlika između raspolozivog vremena i vremena trajanja aktivnosti

  • B. 

   Razlika između najkasnije početka aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti

  • C. 

   Razlika između optimalnog vremena i vremena trajanja aktivnosti

 • 13. 
  Problemi nakon rasformiranja projektnog tima:
  • A. 

   Popunjeno staro radno mesto

  • B. 

   Zaostalost u stručnom ili drugom pogledu

  • C. 

   Nesnalazenje usled promena na starom radnom mestu

 • 14. 
  Neke od potrebnih osobina i sposobnosti rukovodioca projekta su:
  • A. 

   Organizatorske i upravljačke sposobnosti

  • B. 

   Organizatorske i upravljačke sposobnosti ali ne i komunikacione sposobnosti

  • C. 

   Organizatorske i komunikacione sposobnosti ali ne i upravljacke sposobnosti

 • 15. 
  Podprocesi upravljanja su:
  • A. 

   Planiranje, organizovanje, kadrovanje, vođenje, kontrola

  • B. 

   Planiranje, motivisanje, kadrovanje, stimulisanje, kontrola

  • C. 

   Planiranje, motivisanje, kadrovanje, usmeravanje, kontrola

 • 16. 
  Načini komunikacije: Lični kontakti ___________ Korespondencija
 • 17. 
  Učesnici sistema kvaliteta: Svi ljudi Sve organizacione jedinice ___________ Sve funkcije
 • 18. 
  Dokaz realnog kvaliteta kod projekta su: Procedure __________ Sertifikacija(atest) Kontrola Saobraznosti
 • 19. 
  Podela procesa upravljanja po Fajolu:
  • A. 

   Predviđanje, organizovanje, komandovanje, koordinacija, kontrola

  • B. 

   Planiranje, organizovanje, kadrovanje, vođenje, kotrola

  • C. 

   Predviđanje, planiranje, organizovanje, komandovanje, vođenje, kontrola

 • 20. 
  Procedure predstavljaju dokumenta u kojima su:
  • A. 

   Prikazani svrha i predmet aktivnosti, kao i način njihovog obavljanja

  • B. 

   Prikazani svrha i predmet aktivnosti ali ne i način njihovog obavljanja

  • C. 

   Prikazani svrha ali ne i predmet aktivnosti

 • 21. 
  Elementi mrežnog dijagrama su:
  • A. 

   Projekat, aktivnost, događaj

  • B. 

   Aktivnost, trajanje, resursi

  • C. 

   Projekat, resursi, materijal

 • 22. 
  Podela procesa upravljanja preduzećem ima za cilj:
  • A. 

   Da olakša upravljanje celokupnim sistemom pri čemu se ne obraća paznja na povezanost pojedinačnih procesa

  • B. 

   Da olakša upravljanje celokupnim sistemom pri čemu se ne gubi iz vida međusobna povezanost pojedinačnih procesa

  • C. 

   Da olakša upravljanje celokupnim sistemom pri čemu se ipak gubi iz vida međusobna povezanost pojedinačnih procesa

 • 23. 
  Podela projekta sa aspekta vremena trajanja, finansija i utroška resursa je na: investicioni Biznis _________
 • 24. 
  Projekat predstavlja:
  • A. 

   Određeni posao koji treba da se završi u budućnosti, ograničen resursima i troškovima

  • B. 

   Određeni posao koji treba da se završi u budućnosti, ograničen vremenom, resursima i troškovima

  • C. 

   Određeni posao koji treba da se završi u budućnosti, ograničen vremenom, troskovima

 • 25. 
  Karakteristike efikasnog tima su:
  • A. 

   Mala veličina, komplementarne veštine, zajednički cilj, specifični ciljevi, pojedinačni pristup, zajednička odgovornost

  • B. 

   Mala veličina, komplementarne veštine, zajednički cilj, specifični ciljevi, zajednički pristup, zajednička odgovornost

  • C. 

   Mala veličina, komplementarne veštine, zajednički cilj, specifični ciljevi, pojedinačna odgovornost

 • 26. 
  Aktivnost se grafički predstavlja:
  • A. 

   Kao Vektor

  • B. 

   Kao krug

  • C. 

   Isprekidanom linijom

 • 27. 
  Formiranje PT ne vrši se spontano već po određenim pravilima i proceduri koja zavisi od: _____________ Veličine matične ogranizacije nivoa tehnologije okruzenja
 • 28. 
  Mrežni modeli predstavljaju
  • A. 

   Grafički prikaz resursnog prikaza odvijanja poslovnog poduhvata koji čini jednu zaokruzenu celinu

  • B. 

   Grafički prikaz troškovnog prikaza odvijanja poslovnog poduhvata koji čini jednu zaokruzenu celinu

  • C. 

   Grafički prikaz tehnološkog i vremenskog odvijanja poslovnog poduhvata koji čini jednu zaokruzenu celinu

 • 29. 
  Faze procesa ugovaranja sa stanovnistva izvršioca:
  • A. 

   Priprema za ugovaranje izvođenja i određivanje vrste ugovora

  • B. 

   Istraživanje tržista

  • C. 

   Raspisivanje konkursa za izvođenje

  • D. 

   Izrada projektne dokumentacije

  • E. 

   Izrada ponude

  • F. 

   Ugovaranje izrade projektne dokumentacije

  • G. 

   Ocena ponuda i izbor izvođača

  • H. 

   Pregovori u vezi ugovora

 • 30. 
  Označi tačnu tvrdnju:
  • A. 

   Pojedinci lakse od tima rešavaju složene probleme

  • B. 

   Rezultati tima nadmašuju pojedinačne rezultate

  • C. 

   Timovi ne promovišu organizaciono učenje

 • 31. 
  WBS dijagram (Work Breakdown Structure) predstavlja:
  • A. 

   Poslove izadatke koje treba uraditi da bi se zavrčilo veći deo projekta

  • B. 

   Poslove izadatke koje treba uraditi da bi se završio jedan deo projekta

  • C. 

   Poslove izadatke koje treba uraditi da bi se završio projekat u celini

 • 32. 
  Faza formiranja obuhvata
  • A. 

   Međusobno upoznavanje članova tima

  • B. 

   Utvriđivanje načina rada i vođenja

  • C. 

   Efikasniji rad članova

  • D. 

   Određivanje uloga pojedinaca

  • E. 

   Sagledavanje svrhe i ciljeva od strana članova tima

  • F. 

   Povećanu produktivnost

  • G. 

   Povećano poverenje i povezanost projektnog tima

  • H. 

   Spremnost na zajedničku odgovornost

 • 33. 
  Opšta definicija upravljanja glasi
  • A. 

   Upravljanje je kontinuirano praćenje sistemskih akcija kojima se uticanjem na parametre sistema, definjiše stanje određenog sistema

  • B. 

   Upravljanje je kontinuirano dejstvo upravljačkih akcija kojima se uticajem na parametre sistema, sistem prevodi iz jednog u drugo stanje

  • C. 

   Upravljanje je kontinuirano dejstvo upravljačkih akcija kojima se uticajem na parametre sistema, definiše stanje odredjenog sistema

 • 34. 
  Najraniji početak aktivnosti predstavlja:
  • A. 

   Vremensku koordinatu na kojoj jedna aktivnost najranije može početi

  • B. 

   Vremensku koordinatu na kojoj jedna aktivnost mora početi

  • C. 

   Vremensku koordinatu na kojoj se najranije mora početi sa planiranjem te aktivnosti

 • 35. 
  Glavne karakteristike neefikasnog tima su:
  • A. 

   Frustracija, konflikt i nezdrava konkurencija, neproduktivni sastanci, nedostatak poverenja u vođu tima

  • B. 

   Podeljena odgovornost, konflikt i nezdrava konkurencija, neproduktivni sastanci, nedostatak poverenja u vođu tima

  • C. 

   Konflikt i nezdrava konkurencija, neproduktivni sastanci, nedostatak poverenja u vođu tima, mali borj članova tima

 • 36. 
  Procena vremena trajanja aktivnosti kod PERT metode vrši se na osnovu:
  • A. 

   Svega napred navedenog

  • B. 

   Pesimističkog vremena trajanja aktivnosti

  • C. 

   Optimističkog vremena trajanja aktivnosti

  • D. 

   Najverovatnijeg vremena trajanja aktivnosti

 • 37. 
  Klasičan pristup upravljanja projektom poznaje tri osnovne vreste organizacije 1. Projektnu 2. Matričnu 3. ________
  • A. 

   Ekspeditivnu

  • B. 

   Finansijsku

  • C. 

   Funcionalnu

 • 38. 
  Faze komuniciranja: 1. slanje poruka 2.____________ 3. primanje 4. tumačenje i razumevanje poruke
  • A. 

   Dekodiranje

  • B. 

   Filtriranje

  • C. 

   Kodiranje

 • 39. 
  OBS tehnika (Organization Breakdown Structure) je metod struktuiranja organizacione strukture na:
  • A. 

   Određene poslove i zadatke

  • B. 

   Određivanje izvršioca poslova i zadataka u projektu

  • C. 

   Određene poslove i zadatke i određivanje izvrsioca tih poslova i zadataka

 • 40. 
  Faze primene Tehnike mrežnog planiranja:
  • A. 

   Analiza strukture, analiza vremena, analiza sredstava

  • B. 

   Analiza materijalnih troškova, analiza vremena, analiza sredstava

  • C. 

   Analiza resursa, analiza vremena, analiza sredstava

 • 41. 
  Mrežni dijagram može biti orijentisan 1. Aktivnostima 2. __________
 • 42. 
  Analiza stukture kod tehnike mrežnog planiranja definiše
  • A. 

   Resursnu raspoređenost u projektu

  • B. 

   Međuzavisnost odvijanja aktivnost

  • C. 

   Vremenske ograničenosti projekta

 • 43. 
  Elementi upravljanja komunikacijama u projektu: 1. Učesnici 2. Proces 3. Veštine 4. __________ 5. Primena
  • A. 

   Procedure

  • B. 

   Okruženje

  • C. 

   Poslovi

 • 44. 
  Vrste ugovora su:
  • A. 

   Ključ u ruke

  • B. 

   Odvojeni ugovor

  • C. 

   POT

  • D. 

   Jedinstven ugovor

  • E. 

   BOT

  • F. 

   Odloženi ugovor

  • G. 

   Završni ugovor

  • H. 

   Naknadni ugovor

 • 45. 
  Plan kvaliteta je:
  • A. 

   Detaljniji od programa kvaliteta

  • B. 

   Isti kao program kvaliteta

  • C. 

   Manje detaljan od programa kvaliteta

 • 46. 
  Osnovne karakteristike Investicionih projekata: (označtite odgovor koji nije tačan)
  • A. 

   Troše se velika finansijska sredstva

  • B. 

   Kratkotrajni

  • C. 

   Dugotrajno praćenje i kontrola

  • D. 

   Obavezna primena strandardnog softvera

 • 47. 
  Optimističko vreme predstavlja:
  • A. 

   Najkraće procenjeno vremem za realizaciju aktivnosti pod izuzetno lakim uslovima

  • B. 

   Najduže vreme procenjeno za realizaciju aktivnosti pod izuzetno teškim uslovima

  • C. 

   Najkraće procenjeno vreme za realizaciju aktivnosti pod izuzetno teškim uslovima

 • 48. 
  Normalno vreme trajanja aktivnosti je:
  • A. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angažovanje maksimalnih troškova

  • B. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angažovanje optimalnih troškova

  • C. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angažovanje minimalnih troškova

 • 49. 
  Kako se graficki oznacava fiktivna aktivnost?
  • A. 

   Isprekidanom linijom

  • B. 

   Kao krug

  • C. 

   Kao vektor

 • 50. 
  Vrste timova po Yuklu: -Funkcionalni - __________ - Samoupravni - Samodefinisuci - Timovi top menadzmenta
  • A. 

   Matrični

  • B. 

   Projektni

  • C. 

   Multifuncionalni

 • 51. 
  Po pravilima za konstrukciju mrežnog dijagrama svaka aktivnost:
  • A. 

   Mora da ima početni događaj

  • B. 

   Mora da počne i da se zavrsi istim događajem

  • C. 

   Mora da ima završni događaj

 • 52. 
  Kod samoupravnih timova odgovornost i autoritet se:
  • A. 

   Sa rukovodioca prenosi na vrhovno menadžment

  • B. 

   Sa rukovodioca prenos na vlasnike kompanija

  • C. 

   Sa rukovodioca prenosi na članove tima

 • 53. 
  Mrežni plan ključnih događaja:
  • A. 

   Sadrži isti broj događaja kao i operativni plan

  • B. 

   Sadrži manji broj događaja od operativnog plana

  • C. 

   Sadrži veći broj događaja od operativnog plana

 • 54. 
  Pojam menadžmenta predstavlja:
  • A. 

   Posebnu naučnu disciplinu usmerenu na istraživanje isključivo postojeće organizacione strukture društvenih sistema

  • B. 

   Posebnu naučnu disciplinu usmerenu na istraživanje ciljeva istraživanja drušvenih sistema

  • C. 

   Posebnu naučnu disciplinu usmerenu na istraživanje problema uspravljanja poslovnim poduhvatima i društvenim sistemima

 • 55. 
  Pojedinačni procesi upravljanja se sastoje od:
  • A. 

   Raznovrsnih i kompleksnih aktivnosti kojima se utiče na parametre sistema kako bi se realizovao unapred planirani budžet projekta

  • B. 

   Raznovrsnih i kompleksnih aktivnosti kojima se utiče na parametre sistema kako bi se realizovao unapred postavnjena vremenska ograničenja na projektu

  • C. 

   Raznovrsnih i kompleksnih aktivnosti kojima se utiče na parametre sistema kako bi se realizovao unapred postavljeni ciljevi

 • 56. 
  Elementi procesa komuniciranja: 1. _________ 2. poruka 3. medij 4. primalac
  • A. 

   Rukovodilac nižeg sloja

  • B. 

   Komunikator

  • C. 

   Rukovodilac viseg nivoa

 • 57. 
  Funcionisanje samoupravnih timova zasnovano je na:
  • A. 

   Projektnoh podeli odgovornosi i nadležnosti članova

  • B. 

   Funkcionalnoj podeli odgovornosti i nadležnosti članova

  • C. 

   Matričnoj podeli odgovornosi i nadležnosti članova

 • 58. 
  Matrična organizacija predstavlja:
  • A. 

   Kombinaciju projektnog koordinatora i ekspeditora

  • B. 

   Kombinaciju funcionalne organizacije i projektnog kordinatora

  • C. 

   Kombinaciju čisto funkcionalne i projektne organizacije

 • 59. 
  Product Breakdown Structure predtsavlja metor koji omogućava da se neki zadatak ili projekat podeli na sastavne delove (označi nastavak rečenice)
  • A. 

   Pri čemu se daje prikaz veza između tih delova i celokupnog zadatka

  • B. 

   Pri čemu se daje prikaz veza između tih delova ali ne i veza sa celokupnim zadatkom

  • C. 

   Pri čemu se ne daje prikaz veza između tih delova i celokupnog zadatka

 • 60. 
  Vrste tehnika mrežnog planiranja: (napisati skraćenice)
 • 61. 
  Matrična organizacija se primenjuje:
  • A. 

   U slučaju istovremenog odvijanja manjeg broja srednje složenih projekata

  • B. 

   U slučaju istovremenog odvijanja većeg broja srednje složenih projekata

  • C. 

   U slučaju istovremenog odvijanja manjeg broja veoma složenih projekata

 • 62. 
  Pojedinačni procesi upravljanja se sastoje od:
  • A. 

   Raznovrsnih i kompleksnih aktivnosti kojima se utiče na parametre sistema kako bi se realizovali unapred postavljeni ciljevi

  • B. 

   Raznovrsnih i kompleksnih aktivnosti kojima se utiče na parametre sistema kako bi se realizovala unapred postavljena vremenska ograničenja na projektu

  • C. 

   Raznovrsnih i kompleksnih aktivnosti kojima se utiče na parametre sistema kako bi se realizovao unapred planirani budžet projekta

 • 63. 
  Opšta definicija upravljanja glasi:
  • A. 

   Izbor i realizacija upravljačkih akcija kojima se definišu ograničenja za realizaciju određenog projekta

  • B. 

   Izbor i realizaciju upravljačkih akcija kojima se sistem prevodi iz postojećeg u novo stanje

  • C. 

   Izbor i realizacija upravljačkih akcija kojima se menadžeri u preduzeću

 • 64. 
  Strateško upravljanje predstavlja:
  • A. 

   Kontinualni proces stalnog prilagođavanja preduzeća promenljivoj okolini, u kome okolina vrši uticaj na preduzeće, a samo preduzeće vrši uticaj na okolinu u kojoj egzistira

  • B. 

   Kontinualni proces stalnog prilagođavanja preduzeća promenljivoj okolini, u kome okolina nema uticaj na preduzeće, dok samo preduzeće vrši uticaj na okolinu u kojoj egzistira

  • C. 

   Kontinualni proces stalnog prilagođavanja preduzeća promenljivoj okolini, u kome okolina vrši uticaj na preduzeće, dok samo preduzeće nema uticaj na okolinu u kojoj egzistira