กฎหมาย ชุด 102 กฎหมายใหม่ 2559 การย้าย การขออนุญาตไปราชการ

10 Questions | Total Attempts: 725

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 102 2559

กฎหมาย ชุด 102 กฎหมายใหม่ 2559 การย้าย การขออนุญาตไปราชการ โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

 • 2. 
  ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีกี่มาตรา
  • A. 

   270

  • B. 

   271

  • C. 

   280

  • D. 

   281

 • 3. 
  ข้าราชการครูเขียนย้านได้กี่ครั้งและในเดือนใด
  • A. 

   1 ครั้ง เดือนมกราคมของทุกปี

  • B. 

   1 ครั้ง เดือนมกราคมของปีถัดไป

  • C. 

   2 ครั้ง เดือนมกราคมของทุกปี

  • D. 

   2 ครั้ง เดือนมกราคมของปีถัดไป

 • 4. 
  ข้าราชการครูที่จะเขียนย้ายได้กรณีปกติต้องมีเวลาราชการตามข้อใด
  • A. 

   1 ปีการศึกษา

  • B. 

   1 ปีปฏิทิน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 24 เดือน แบบติดต่อกัน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 12 เดือนหรือ 24 เดือน

 • 5. 
  ครู ก และ ครู ข อยู่ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ต้องการย้ายสับเปลี่ยน จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ
  • A. 

   ครู ก มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • B. 

   ครู ข มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • C. 

   ทั้งครู กและ ข มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 12 เดือน

  • D. 

   ทั้งครู กและ ข มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่การย้ายของข้าราชการครูสายผู้สอน
  • A. 

   กรณีปกติ

  • B. 

   กรณีพิเศษ

  • C. 

   กรณีย้ายสับเปลี่ยน

  • D. 

   กรณีเพื่อประโยชน์และความเหมาะสมของทางราชการ

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่การย้ายตามคำร้องของย้ายของครูผู้สอน
  • A. 

   อยู่ร่วมคู่สมรส

  • B. 

   เจ็บป่วยรุนแรง

  • C. 

   ถูกภัยคุกคามแก่ชีวิต

  • D. 

   ดูแลผู้พิการหรือทุพภาพ

 • 8. 
  ครูท่านใดไม่มีสิทธิ์เขียนย้าย
  • A. 

   ครูผู้ช่วย

  • B. 

   ครูตุ๊กตาลาศึกษาต่อเต็มเวลาในวันเสาร์อาทิตย์

  • C. 

   ครู ก ผ่านครูผู้ช่วยในปี 2558 และได้ปฏิบัติหน้าที่ครูมาแล้ว 12 เดือน

  • D. 

   ครูลูกเทพทำหน้าที่สอนมาแล้ว 10 ปี

 • 9. 
  ใครเป็นผู้อนุญาตการเดินทางไปราชการของ ผอ.เขตฯ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ปลัดกระทรวง

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   ตนเอง

 • 10. 
  ครูธุรการ ก ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ สพป. ข ซึ่งมี ผอ.เขต ค เป็นผู้บังคับบัญชาเนื่องจากอยู่ในระหว่างสอบสวนวินัยร้างแรงกับ ผอ.รร. ง อยู่ กรณีที่ ครูธุรการ ก จะเดินทางไปราชการที่ โรงเรียน ง ใครอนุญาตการไปราชการในครั้งนี้
  • A. 

   ครูธุรการ ก

  • B. 

   ผอ.เขต ค

  • C. 

   ผอ.รร ก

  • D. 

   ผอ.รร ก หรือ ผอ.เขต ค

Back to Top Back to top