ข้อสอบกลางภาคปลาย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 ปีการศึกษา 2557

10 | Total Attempts: 290

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 .5 2557

จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
    รูปแบบใดไม่สามารถเรียงลำดับในโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้
  • A. 

   1-100

  • B. 

   มกราคม - ธันวาคม

  • C. 

   A-Z

  • D. 

   Monday - Friday

 • 2. 
    ข้อใดคือการพิมพ์รูปแบบวันที่ในโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ที่ถูกต้อง
  • A. 

   20/12/2014

  • B. 

   12/20/14

  • C. 

   20/12/2557

  • D. 

   12/20/57

 • 3. 
    ส่วนประกอบในโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ที่อยู่ในกรอบสีแดงนี้เรียกว่าอะไร
  • A. 

   Ribbon

  • B. 

   Contextual

  • C. 

   Worksheet

  • D. 

   Formula Bar

 • 4. 
    ข้อใดกล่าวถึงความหมายของอินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน

  • B. 

   เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

  • C. 

   มีมาตรฐานที่ใช้ในการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต คือ TCP/IP Protocol

  • D. 

   เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายที่ผู้คนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 • 5. 
    ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในยุคใด
  • A. 

   ยุคสงครามเย็นระหว่างรัสเซียและอเมริกา

  • B. 

   ยุคสงครามเย็นระหว่างอเมริกาและเยอรมัน

  • C. 

   ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 รัสเซียและอเมริกา

  • D. 

   ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างรัสเซียและเยอรมัน

 • 6. 
    อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มใช้งานครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยใด
  • A. 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • B. 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • C. 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • D. 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 7. 
    ประเภทโดเมนเนม (Domain Name) ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   .edu เป็นสถาบันการศึกษา

  • B. 

   .gov เป็นองค์กรของรัฐบาล

  • C. 

   .org เป็นองค์กรเอกชนที่แสวงผลกำไร

  • D. 

   .co เป็น บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์

 • 8. 
    ข้อใดคือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • A. 

   CAT

  • B. 

   3BB

  • C. 

   True

  • D. 

   AIS

 • 9. 
    มาตรฐานที่ใช้ในการสำหรับรับ-ส่งข้อมูลของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีชื่อเรียกว่าอะไร
  • A. 

   HTTP Protocol

  • B. 

   FTP Protocol

  • C. 

   TCP/IP Protocol

  • D. 

   Domain name

 • 10. 
    ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสำหรับติดต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Browser Program)
  • A. 

   Opera

  • B. 

   Google Chrome

  • C. 

   Firefox

  • D. 

   LINUX

Back to Top Back to top