Ilmu Hadis Kelas Xi Agama

20 Pertanyaan | Total Attempts: 452

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ilmu Hadis Kelas Xi Agama


KEMENTERIAN AGAMA RI
MADRASAH ALIYAH NEGERI TENGARAN KAB. SEMARANG
Jl. Solo - Semarang Km. 10 Salatiga


ULANGAN INDIVIDU HARIAN
ILMU HADIS KELAS XI AGAMA 
Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016


Questions and Answers
 • 1. 
  Objek kajian atau pokok bahasan ilmu hadis dirayah meliputi...
  • A. 

   Sanad hadis

  • B. 

   Matan hadis

  • C. 

   Ketersambungan sanad

  • D. 

   Sanad dan matan hadis

 • 2. 
  Ilmu -ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi disebut...
  • A. 

   Ulumul Hadis

  • B. 

   Quran Hadis

  • C. 

   Hadis riwayah

  • D. 

   Hadis dirayah

 • 3. 
  Ilmu yang menjelaskan sebab - sebab Nabi menurunkan sabdanya desebut ilmu...
  • A. 

   Garib al-hadis

  • B. 

   Jarh wa ta'dil

  • C. 

   Asbab wurud al-hadis

  • D. 

   Talfiq al-hadis

 • 4. 
  Ulama muta'akhirin membagi ilmu hadis menjadi dua, yaitu ...
  • A. 

   Hadis Nasikh dan mansukh

  • B. 

   Hadis dirayah dan rijalul al-hadis

  • C. 

   Hadis sahih dan dhoif

  • D. 

   Hadis riwayah dan dirayah

 • 5. 
  Keadilan, kedhabitan,dan kecacatan rawi dalam menerima dan meriwayatkan hadis dibahas dalam...
  • A. 

   Ilmu hadis riwayah

  • B. 

   Ilmu hadis dirayah

  • C. 

   Tahamul al-hadis

  • D. 

   Asbab alwurud

 • 6. 
  Ilmu hadis ada sejak zaman...
  • A. 

   Nabi Muhammad SAW

  • B. 

   Khulafaur Rasyidin

  • C. 

   Umar bin Abdul Aziz

  • D. 

   Abad II H

 • 7. 
  Metode Al-Ijazah dalam tahamul al-hadis secara etimologi berarti ...
  • A. 

   Menulis

  • B. 

   Membaca

  • C. 

   Mengijinkan

  • D. 

   Memberitahu

 • 8. 
  Orang kafir menerima hadis kemudian meriwayatkannya, maka hadisnya ...
  • A. 

   Diterima dengan syarat

  • B. 

   Diterima jika menguntungkan umat islam

  • C. 

   Ditolak

  • D. 

   Diterima jika dia masuk Islam

 • 9. 
  Hadis yang tidak memenuhi syarat - syarat hadis mutawatir disebut hadis...
  • A. 

   Garib

  • B. 

   Dhoif

  • C. 

   Ahad

  • D. 

   Aziz

 • 10. 
  Metode Tahammul al-Hadis yang paling tinggi diantara 8 metode yang lain adalah...
  • A. 

   As-sama'

  • B. 

   Al-Ijazah

  • C. 

   Al-Munawalah

  • D. 

   Al-mukhatabah

 • 11. 
  Yang tidak termasuk sayarat - syarat 'Ada al-hadis menurut mayoritas ulama hadis, ulama usul fikih, dan ulama fikih adalah...
  • A. 

   Muslim

  • B. 

   Baligh

  • C. 

   Aqil

  • D. 

   Tokoh hadis ( rijalul al-hadis )

 • 12. 
  Manhaj Dawin  an-Nazar adalah syarah / penjelasan dari kitab Mustalahul al-Hadis karya pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur, Yaitu...
  • A. 

   Syaikh Mahfudz at-turmusyi

  • B. 

   K.H. Wahid Hasyim

  • C. 

   Sunan gunung jati

  • D. 

   Abdurrahman wahid

 • 13. 
  Hadis yang disampaikan dengan cara mutawatir baik lafad ataupun maknanya disebut...
  • A. 

   Mutawatir lafzi

  • B. 

   Mutawatil lafzi wal maknawi

  • C. 

   Mutawati bi al-makna

  • D. 

   Masyhur

 • 14. 
  Hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad, yang berlainan rawi - rawinya disebut hadis...
  • A. 

   'Ahad

  • B. 

   Mutawatir

  • C. 

   Aziz

  • D. 

   Garib

 • 15. 
  Arti hadis Garib secara etimologi adalah... 
  • A. 

   Al-Munfarid ( menyendiri )

  • B. 

   Rawi bersama - sama

  • C. 

   Lebih dari 3 rawi hadis

  • D. 

   Rawinya samar-samar

 • 16. 
  Jelaskan perbedaan hadis riwayah dan dirayah...
 • 17. 
  Pada masa khalifah siapakah penghimpunan dan pembukuan hadis secara resmi dilakukan...
 • 18. 
  Jelaskan maksud Ilmu Rijalul Hadis sesuai definisi dibawah ini.ِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ مِنْالصَّحَابِةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُم
 • 19. 
  Sebutkan syarat - syarat seoran rawi boleh meriwayatkan hadis dari rawi lain...
 • 20. 
  Sebutkan macam - macam hadis ahad...
Back to Top Back to top