Fysikk 2

19 Questions | Total Attempts: 56

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Fysikk 2

Repetisjon til muntlig Fysikk2


Questions and Answers
 • 1. 
  Kulene A og B er like og kan gli friksjonsfritt på et horisontalt underlag.Kule B ligger stille og kule A støter mot kule B med farten v. Etter støtet er begge kulene i bevegelse. Alle bevegelse skjer langs en rett linje.Hvilke påstander er rett?
  • A. 

   Bevegelsesmengden er bevart

  • B. 

   Støtet er elastisk

  • C. 

   Mekanisk energi er bevart

  • D. 

   Kulene A og B påvirkes like mye i støtet

  • E. 

   Kula B har farten v etter støtet

  • F. 

   Kulene beveger seg i samme retning etter støtet

 • 2. 
   En hund løper med farten 12 m/s etter en hare som holder farten 5,0 m/s. Haren har et forsprang på 25 m. Hvor lang tid tar det før hunden tar igjen haren?
  • A. 

   1,5 s

  • B. 

   2,1 s

  • C. 

   2,4 s

  • D. 

   3,6 s

 • 3. 
  To fotoner med lik bølgelengde og motsatt retning sendes ut i fra et sted i kroppen din . Hvor er du? 
  • A. 

   I CERN

  • B. 

   På Rikshospitalet

  • C. 

   I et solarium

  • D. 

   På den magnetiske nordpolen

 • 4. 
  Et stykke ledning har resistansen R. Ledningen kuttes i tre like lange deler og koples sammen slik figuren viser. Hva blir resistansen mellom A og B?
  • A. 

   5R/6

  • B. 

   3R/4

  • C. 

   R/3

  • D. 

   R/12

 • 5. 
  Hva gjør friksjon?
  • A. 

   Friksjon gjør at ting beveger seg saktere

  • B. 

   Friksjon gjør at ting beveger seg fortere

  • C. 

   Friksjon kan gjøre begge deler (a og b)

  • D. 

   Friksjon kan ikke gjøre noen av delene (verken a eller b)

 • 6. 
  En gass blir tilført 10 J varmeenergi ved konstant trykk. Da vil den indre energien
  • A. 

   øke med 10 J

  • B. 

   øke med mindre enn 10 J

  • C. 

   øke med mer enn 10 J

  • D. 

   Forbli uforandret

 • 7. 
  To like baller blir kastet rett oppover med samme utgangshastighet. Den ene kastes i luft, den andre i vakuum. Hvilken ball bruker lengst tid for å nå toppen av banen sin?
  • A. 

   Ballen i vakuum

  • B. 

   Ballen i luft

  • C. 

   De bruker like lang tid

  • D. 

   Det kommer an på utgangsfarten

 • 8. 
  Et legeme beveger seg rettlinjet med konstant akselerasjon. La startfarten være v. Etter at strekningen s er tilbakelagt, er farten 2v.Hva er farten etter at strekningen 2s er tilbakelagt?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  En ball blir sluppet fra ro og faller nedover. Det er luftmotstand. Hvilken av de følgende grafene viser best ballens akselerasjon som funksjon av tiden?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 10. 
  En konstant trekkraft virker på en vogn som beveger seg uten startfart på et horisontalt underlag uten friksjon. Avgjør om påstandene er korrekte eller ukorrekte. Kryss av i tabellen under.
  • A. 

   Vogna får konstant fart

  • B. 

   Farten øker proporsjonalt med tida.

  • C. 

   Den tilførte effekten er konstant

  • D. 

   Den kinetiske energien er proporsjonal med tida

 • 11. 
  To klosser, med masser m og 2m, er forbundet med en snor over en trinse slik figuren viser. Det er ingen friksjon i trinsa. Friksjonstallet mellom klossene og mellom underlaget og klossene er μ. Den nederste klossen trekkes med konstant fart mot høyre av en kraft F. Tyngdens akselerasjon er g. Finn F.
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 
  • D. 
 • 12. 
  Her er en del påstander om en planet med masse m i omløp rundt en stjerne med masse M. Hvilke påstander er korrekte?
  • A. 

   Planeten har minst banefart når avstanden er størst.

  • B. 

   Om gjennomsnittsavstanden øker med 50% så vil perioden øke med 125%.

  • C. 

   Om gjennomsnittsavstanden øker med 50% så vil perioden øke med 84%.

  • D. 

   Vinkelfarten avtar med ökende avstand.

  • E. 

   Büde stjerna og planeten kan sies å være i fritt fall

 • 13. 
  Et positron beveger seg horisontalt rett fram i et magnetfelt og i et elektrisk felt med retning loddrett ned. Magnetfeltets retning er
  • A. 

   Rett opp

  • B. 

   Rett ned

  • C. 

   I positronets fartsretning

  • D. 

   Vannrett og til venstre i forhold til bevegelsen

  • E. 

   Vannrett og til høyre i forhold til bevegelsen

 • 14. 
  En kulependel beveger seg i en horisontal sirkel. Vinkelen mellom snora og en loddrett linje er mindre enn 5 grader.Hvilke påstander er korrekte?
  • A. 

   Kraftsummen på kula er vannrett hele tiden.

  • B. 

   S>G så lenge kula er i bevegelse

  • C. 

   Omløpstiden vil avta på grunn av friksjon og luftmotstand

  • D. 

   Banefarten vil avta på grunn av friksjon og luftmotstand

  • E. 

   Vinkelfarten vil avta på grunn av friksjon og luftmotstand

  • F. 

   Kula kan sies å være i fritt fall

 • 15. 
  I CERN akselereres protoner til v = 0,999999997 c før de kolliderer med hverandre.Hvilke utsagn er korrekte ?
  • A. 

   Bevegelsesenergi omgjøres til materien i kollisjonen

  • B. 

   Materie og antimaterie dannes i like store mengder i kollisjonen

  • C. 

   Før kollisjonen holdes protonene i en sirkelbane at et elektrisk felt.

  • D. 

   Protonets masse før kollisjonen er mer enn 10.000 ganger hvilemassen til et nøytron

  • E. 

   Protoner er elementærpartikler

  • F. 

   Partikkelaksereratoren i Cern kan og benytte nøytroner

 • 16. 
  Hva er riktig om partikler som består av kvarker?
  • A. 

   De holdes sammen av sterke kjernekrefter

  • B. 

   Partikler som består av to kvarker har baryontall null.

  • C. 

   Den samlede hvilemassen til to oppkvarker og en nedkvark er lik hvilemassen til et proton

  • D. 

   En oppkvark kan omdannes til en nedkvark og et W-boson.

 • 17. 
  En kulependel svinges rundt i en vertikal sirkel. På toppen er snordraget, S=0.Hvilke påstander er rett?
  • A. 

   På toppen er v^2=g r

  • B. 

   Farten er størst i bunnen

  • C. 

   En kan finne farten i bunnen ved å benytte bevaringsloven for bevegelsesmengde

  • D. 

   En kan finne farten i bunnen ved å benytte bevaringsloven for mekanisk energi

  • E. 

   I bunnen er v^2 =4 g r

  • F. 

   I bunnen er v^2=5 g r

  • G. 

   I bunnen er snordraget S = 4 G

  • H. 

   I bunnen er snordraget S = 5 G

  • I. 

   I bunnen er snordraget S = 6 G

 • 18. 
  Gitt reaksjonen:Hvilke påstander er rett?
  • A. 

   Ladning er bevart

  • B. 

   Baryontall er bevart

  • C. 

   Leptontall (for elektrontype) er bevart

  • D. 

   Reaksjonen er mulig

 • 19. 
  Gitt reaksjonen: Hvilke påstander er rett?
  • A. 

   Ladning er bevart

  • B. 

   Baryontall er bevart

  • C. 

   Leptontall er bevart

  • D. 

   Reaksjonen er mulig