Unit4,part1

7 Questions

Settings
Please wait...
Unit4,part1

درس 47 سوال تستیتهیه:طه نظری جلالفیزیکـ1وقت 3 دقیقه


Questions and Answers
 • 1. 
  در شکل زیر پرتو نور در آینه ها با چه زاویه ای خارج میشود؟
  • A. 

   70

  • B. 

   60

  • C. 

   80

  • D. 

   65

 • 2. 
  کدام نماد های انگلیسی را میتوان به جای این اعداد جایگزین کرد؟
  • A. 

   1:N,2:M,3:SیاI,4:R,5:i,6:r

  • B. 

   1:M,2:N,3:R,4:SیاI,5:r,6:i

  • C. 

   1:M,2:N,3:SیاI,4:R,5:i,6:r

  • D. 

   1:N,2:M,3:R,4:SیاI,5:r,6:i

 • 3. 
  اگر زمین و ماه و خورشید در یک راستا قرار میگیرند اگر ماه میان زمین و خورشید باشد پدیده ی(خسوف) خورشید گرفتگیاتفاق میافتد.
  • A. 

   صحیح

  • B. 

   غلط

 • 4. 
  در این شکل پرتو های آبی و سبز چه نوع پرتو هایی اند؟
  • A. 

   آبی:مجازی،سبز:مجازی

  • B. 

   آبی:حقیقی،سبز:مجازی

  • C. 

   آبی:مجازی،سبز:حقیقی

  • D. 

   آبی:حقیقی،سبز:حقیقی

 • 5. 
  کدامیک از ویژگی های های سایه ایجاد شده توسط چشمه نور نقطه ای نیست؟
  • A. 

   کوچکترین اندازه سایه در حالتی است که مماس با پرده قرار گرفته باشد

  • B. 

   اگر جسم به چشمه نور نزدیک شود سایه بزرگتر و اگر جسم از چشمه نور دور شود اندازه سایه کوچکتر میشود

  • C. 

   بین تاریکی و روشنایی مرز مشخصی وجود دارد

  • D. 

   در اطراف سایه ناحیه ی نیمه روشنی به نام نیم سایه وجود دارد

 • 6. 
  اگر فاصله ی جسم تا پرده 20 سانت و فاصله چشمه نور تا جسم 60 سانت باشد و طول جسم یک متر و 20 سانت باشد طول سایه را بیابید؟
  • A. 

   160cm

  • B. 

   180cm

  • C. 

   200cm

  • D. 

   140cm

 • 7. 
  در این حالت اندازه ی چشمه نور گسترده و جسم باهم برابرند لذا کدامیک در هنگام تابش نور از چشمه نور صحیح است؟
  • A. 

   با دور شدن جسم از چشمه نور اندازه سایه کوچکتر میشود

  • B. 

   با دور شدن جسم از چشمه نور اندازه نیم سایه بزرگتر میشود

  • C. 

   با دور شدن جسم از چشمه نور اندازه نیم سایه کوچکتر میشود

  • D. 

   2,3