Ung Thư Thực Quản-bệnh Học

9 cu hi | Total Attempts: 733

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Thực Quản-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Thực quản có độ dài trung bình:  
  • A. 

   A-10-15 cm

  • B. 

   B-15-20 cm

  • C. 

   C-20-25 cm

  • D. 

   D-25-30 cm

  • E. 

   E-30-35 cm

 • 2. 
  Thực quản 1/3 trên là đoạn thực quản:  
  • A. 

   A-Tương ứng với thực quản cổ

  • B. 

   B-Phiá trên nơi chia đôi khí quản

  • C. 

   C-Phiá trên nhĩ trái

  • D. 

   D-Phiá trên khe hoành

  • E. 

   E-Phiá trên cơ thắt dưới thực quản

 • 3. 
  Chỗ thắt sinh lý của thực quản KHÔNG bao gồm:  
  • A. 

   A-Nơi tương ứng với cơ khít hầu dưới

  • B. 

   B-Nơi tương ứng với khí quản chia đôi

  • C. 

   C-Nơi tương ứng với nhĩ trái

  • D. 

   D-Nơi tương ứng với khe

  • E. 

   E-Nơi tương ứng với cơ thắt dưới thực quản

 • 4. 
  Bình thường, vùng nối thực quản-dạ dày tương ứng với:
  • A. 

   A-Quai Willis

  • B. 

   B-Nơi ống thực quản tiếp xúc với túi chứa dạ dày

  • C. 

   C-Nơi thực quản có lớp biểu mô trụ đơn tầng

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 5. 
  Bình thường, vùng nối thực quản-dạ dày dài khoảng:  
  • A. 

   A-0,5 cm

  • B. 

   B-1 cm

  • C. 

   C-2 cm

  • D. 

   D-3 cm

  • E. 

   E-4 cm

 • 6. 
  Qua nội soi, đường Z là:  
  • A. 

   A-Giới hạn giữa lớp biểu mô lát tầng và biểu mô trụ đơn tầng

  • B. 

   B-Giới hạn giữa lớp biểu mô lát tầng và nếp niêm mạc dạ dày

  • C. 

   C-Giới hạn giữa lớp biểu mô trụ đơn tầng và nếp niêm mạc dạ dày

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 7. 
  Động mạch cung cấp máu cho thực quản ngực trên là:  
  • A. 

   A-Động mạch phế quản

  • B. 

   B-Động mạch gian sườn

  • C. 

   C-Các nhánh xuất phát từ động mạch chủ

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 8. 
  Dẫn lưu máu tĩnh mạch thực quản cổ đổ về:  
  • A. 

   A-Tĩnh mạch giáp dưới

  • B. 

   B-Tĩnh mạch đơn

  • C. 

   C-Tĩnh mạch bán đơnv

  • D. 

   D-Tĩnh mạch dưới hoành

  • E. 

   E-Tĩnh mạch vành vị

 • 9. 
  Dẫn lưu bạch mạch ở thực quản ngực dưới chủ yếu:  
  • A. 

   A-Hướng lên trên, đổ vào nhóm hạch cổ

  • B. 

   B-Hướng lên trên, đổ vào nhóm hạch cạnh khí quản và dưới carina

  • C. 

   C-Hướng xuống dưới, đổ vào nhóm hạch dưới hoành và thân tạng

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

Back to Top Back to top