Unang Pagsubok Sa Ep II 2011 (Ranhs)

15 | Total Attempts: 296

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Unang Pagsubok Sa Ep II 2011 (Ranhs)

Isang mahabang pagsubok sa Edukasyon sa Pagpapahalaga sa Unang Markahan (2011) para sa Mag-aaral II-Aquamarine at II - Garnet.


Questions and Answers
 • 1. 
   Maituturing na una at mahalagang bahagi ng lipunan ang pamilya dahil ito ang orihinal na pinagmulan ng bawat tao.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 2. 
  Sa pamilya, sumisibol ang bawat indibidwal na bumubuo ng lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 3. 
   Ang bawat kasapi ng iba’t ibang sektor ng lipunan ay miyembro ng pamilya.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 4. 
   Maituturing na natural na institusyon ang pamilya sapagkat ito ay nabuo dahil sa pagmamahalan ng dalawang taong nagpasyang magpakasal at magsama nang habang buhay.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 5. 
   Ang pamilya lamang ang tanging samahan na hindi dapat piliin, ihalal o iboto ang mga namumuno.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 6. 
   Sa pamilya, kinikilala ang pamumuno ng ama at ina. Hindi rin kailangang manghikayat ng mga miyembro upang dumami ang mga kasapi ng pamilya. Likas na dumadami ang mga kasapi nito.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 7. 
   Sa pamilya pa rin umuusbong ang pagkatao ng  bawat miyembro ng pamilya at ng lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 8. 
   Upang umunlad ang pamumuhay, kailangan ng pamilya na makipag-ugnayan sa iba pang pamilya at sa iba pang sektor ng lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 9. 
   Sa pakikipag-ugnayan ng pamilya o ng mga miyembro nito sa iba pang pamilya at iba’t ibang sektor ng lipunan, nagkakaroon sila ng mga gampanin sa lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 10. 
   Hindi lamang ang bawat kasapi ng pamilya ay ama, ina o anak kundi tinatawag silang mamamayan na maaaring maging prinsipal, guro, janitor, mag-aaral, at iba pang papel sa lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 11. 
   Ang mga karanasan ng pakikibahagi at pakikipag-isa sa araw-araw na pamumuhay ng pamilya sa lipunan ay nagpapatunay ng kanilang partisipasyon sa lipunan.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya

 • 12. 
   Ang relasyon sa pagitan ng pamilya, iba pang pamilya at mga miyembro ng lipunan ay ginagabayan ng batas ng malayang pagbibigay.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya

 • 13. 
   Ang paggalang at pagpapatatag ng sariling dignidad ng bawat kasapi ng pamilya ang nagiging batayan upang ang malayang pagbibigay sa iba ay buong pusong tanggapin at magkaroon ng pagkakaisa.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya

 • 14. 
   Malayang ibinibigay ng ama ang kanyang kakayahan sa paghahanapbuhay upang matutustusan niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya

 • 15. 
   Malayang ibinigay ng ina ang pag-aasikaso sa kanyang asawa at mga anak.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya

Back to Top Back to top