Unang Pagsubok Sa Ep II 2011 (ranhs)

15

Settings
Please wait...
Unang Pagsubok Sa Ep II 2011 (ranhs)

Isang mahabang pagsubok sa Edukasyon sa Pagpapahalaga sa Unang Markahan (2011) para sa Mag-aaral II-Aquamarine at II - Garnet.


Questions and Answers
 • 1. 
   Maituturing na una at mahalagang bahagi ng lipunan ang pamilya dahil ito ang orihinal na pinagmulan ng bawat tao.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 2. 
  Sa pamilya, sumisibol ang bawat indibidwal na bumubuo ng lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 3. 
   Ang bawat kasapi ng iba’t ibang sektor ng lipunan ay miyembro ng pamilya.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 4. 
   Maituturing na natural na institusyon ang pamilya sapagkat ito ay nabuo dahil sa pagmamahalan ng dalawang taong nagpasyang magpakasal at magsama nang habang buhay.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 5. 
   Ang pamilya lamang ang tanging samahan na hindi dapat piliin, ihalal o iboto ang mga namumuno.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 6. 
   Sa pamilya, kinikilala ang pamumuno ng ama at ina. Hindi rin kailangang manghikayat ng mga miyembro upang dumami ang mga kasapi ng pamilya. Likas na dumadami ang mga kasapi nito.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 7. 
   Sa pamilya pa rin umuusbong ang pagkatao ng  bawat miyembro ng pamilya at ng lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 8. 
   Upang umunlad ang pamumuhay, kailangan ng pamilya na makipag-ugnayan sa iba pang pamilya at sa iba pang sektor ng lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 9. 
   Sa pakikipag-ugnayan ng pamilya o ng mga miyembro nito sa iba pang pamilya at iba’t ibang sektor ng lipunan, nagkakaroon sila ng mga gampanin sa lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 10. 
   Hindi lamang ang bawat kasapi ng pamilya ay ama, ina o anak kundi tinatawag silang mamamayan na maaaring maging prinsipal, guro, janitor, mag-aaral, at iba pang papel sa lipunan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 11. 
   Ang mga karanasan ng pakikibahagi at pakikipag-isa sa araw-araw na pamumuhay ng pamilya sa lipunan ay nagpapatunay ng kanilang partisipasyon sa lipunan.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya

 • 12. 
   Ang relasyon sa pagitan ng pamilya, iba pang pamilya at mga miyembro ng lipunan ay ginagabayan ng batas ng malayang pagbibigay.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya

 • 13. 
   Ang paggalang at pagpapatatag ng sariling dignidad ng bawat kasapi ng pamilya ang nagiging batayan upang ang malayang pagbibigay sa iba ay buong pusong tanggapin at magkaroon ng pagkakaisa.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya

 • 14. 
   Malayang ibinibigay ng ama ang kanyang kakayahan sa paghahanapbuhay upang matutustusan niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya

 • 15. 
   Malayang ibinigay ng ina ang pag-aasikaso sa kanyang asawa at mga anak.
  • A. 

   Pagmamahalan

  • B. 

   Pagtutulungan

  • C. 

   Pananampalataya