The Ultimate IQ Test Book: Test 2

40 Questions
The Ultimate IQ Test Book: Test 2

Test-2

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Дарааллын дараагийн дүрс аль нь вэ?
 • 2. 
  Эхний үгийн төгсгөл, дараагийн үгийн эхлэл байх 4 үсэгтэй үгийг бич.
 • 3. 
  Хүснэгтэд орхигдсон байгаа хэсэг аль нь вэ?
 • 4. 
  Ligno-  is to wood                                   vitro- is to .........................
  • A. 

   Wool

  • B. 

   Glass

  • C. 

   Stone

  • D. 

   Water

  • E. 

   Paper

 • 5. 
  Асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог бич.
 • 6. 
  Анаграмыг тайлж алдартай үгийг  бүтээ. Одны тоо нь үсгийн тоог зааж байгаа болно.
 • 7. 
  байдаг бол Энэ нь аль дүрсэд харгалзах вэ?
 • 8. 
  Асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог бич. 0, 4, 2, 6, 3, 7, 3.5, ?
 • 9. 
  Мөр бүрд өгөгдсөн үгтэй хамгийн ойролцоо хамааралтай байх үгсийг сонго. LONGITUDE /degree, tropics, meridian/ LATITUDE /parallel, line, equinox/
  • A. 

   Meridian, parallel

  • B. 

   Degree, line

  • C. 

   Tropics, equinox

 • 10. 
  Орхигдсон хэсэг аль нь вэ?
 • 11. 
  Өгөгдсөн үгтэй хамгийн ойролцоо утгатай үгийг ол. MONITOR
  • A. 

   Observe

  • B. 

   Order

  • C. 

   Meddle

  • D. 

   Intrude

  • E. 

   Conclude

 • 12. 
  Looking at lines across and down, if the first two titles are combined to produce the third tile, with the exception that like symbols are cancelled out, which of the above tiles is incorrect, and with which of the tiles below should it be replaced?
 • 13. 
  Эсрэг утгатай 2 үгийг сонго. liberty, frivolity, chastity, sobriety, irrationality, polarity
 • 14. 
  2 нэгж, 3 нэгж, 4 нэгж, 6 нэгжийг дээр үзүүлсэн жин дээр тэнцвэртэй байхаар байрлуул.
  • A. 

   2 6 3 4

  • B. 

   2 6 4 3

  • C. 

   6 2 3 4

 • 15. 
  The following clue leads to which pair of rhyming words? measure bulk of grass fodder
 • 16. 
  Дэлгээст харгалзах дүрс аль нь вэ?
 • 17. 
  Дараалалд харгалзахгүй илүүц үгийг сонго.
  • A. 

   Femur

  • B. 

   Mandible

  • C. 

   Fibula

  • D. 

   Tibia

  • E. 

   Patella

 • 18. 
  Миний бугуйн цаг 6 цагийн өмнө хүртэл цаг тутамд 17 минутаар хоцорч байгаад одоо бүрэн зогссон байна. Одоо цаг маань 2,52 -ыг зааж байгаа бол цаг одоо хэд болж байгаа вэ?
 • 19. 
  Insert all the letters of the phrase UNSPOILT LOCAL into the remaining blank spaces once each only, to produce two words that form a phrase. Clue: things are not always what they appear.
 • 20. 
  Орхигдсон хэсэг аль нь вэ?
 • 21. 
  Дараагийн дүрс аль нь байж болох вэ?
 • 22. 
  Dopiness, uncloacking, dishwasher Эдгээр үгсийг ажиглаад энэхүү дараалалд аль үг нь тохирохыг сонго.
  • A. 

   Gallant

  • B. 

   Crossfire

  • C. 

   Whirlwind

  • D. 

   Assault

 • 23. 
  1, 101, 15, 4, 29, -93, 43, -190, ? Асуултын тэмдгийн оронд ямар тоо байх вэ?
 • 24. 
  What letter is two letters above the letter two letters to the left of the letter immediately above the letter three letters to the right of the letter Q?
 • 25. 
  Орхигдсон байгаа 3 тоог олж бич. 15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?,  ?,  36, 33
 • 26. 
  Өгөгдсөн дүрстэй хамгийн төстэй байгаа дүрсийг ол.
 • 27. 
  Дараах 4 үсгийг ашиглан 7 үсэгтэй үг бүтээ.  U M N I
 • 28. 
  Асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог олж бич.
 • 29. 
  Switch A turns lights 1 and 2 on/ off or off/ on Switch B turns lights 2 and 4 on/ off or off/ on Switch C turns lights 1 and 3 on/ off or off/ on Switch D turns lights 3 and 4 on/ off or off/ on Switches D, C, A and B are thrown in turn with the result that Fugure 1 turns into Figure 2. Which switch does not work at all?
 • 30. 
  Өгөгдсөн үгтэй хамгийн ойролцоо утгатай үгийг ол. FUSE
  • A. 

   MUZZLE

  • B. 

   EXPLODE

  • C. 

   COALESCE

  • D. 

   IMMOBILIZE

  • E. 

   TIGHTEN

 • 31. 
  Асуултын тэмдгийн оронд ямар тоо байх вэ
 • 32. 
  Дараах өгөгдсөн дүрснүүдийн алинд нь нэг цэг нэмэхэд дээрхи дүрстэй ижил болох вэ
 • 33. 
  You have 59 cubic blocks. what is the minimum number that needs to be taken away in order to construct a solid cube with none left over?
 • 34. 
  Deduce гэсэн утгатай үгийн нэг үсгийг хасахад PROPEL гэсэн утгатай үг үүсчээ. Ямар үг байсан бэ?
 • 35. 
  Асуултын тэмдгийн оронд ямар тоо байх вэ?
 • 36. 
  Доор өгөгдсөн үгсээс Англи хэлний үүсч болох хамгийн урт ямар үг байж болох вэ? Үсэг бүр нэг л удаа давтагдана. F E U M O P X C T W
 • 37. 
  Хүснэгтийн орхигдсон хэсэг аль нь вэ?
 • 38. 
  Цагийн зүүний дагуу эргүүлж үсэглэн уншихад 8 үсэгтэй эсрэг утгатай 2 үг байгаа. Үг бүр нь өөр өөр тойргоос эхлэх бөгөөд үсэг бүр нэг л удаа хэрэглэгдэнэ. эхлэлийн цэгийг болон үгнүүдийг олно уу.
 • 39. 
  Асуултын тэмдгийн оронд ямар тоо байх вэ?
 • 40. 
  Өгөгдсөн дэлгээс нь аль дүрсэд харгалзах вэ?