Ulangan Harian 1 Kelas Xi Petunjuk Soal

15 Pertanyaan | Total Attempts: 113

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Harian 1 Kelas Xi Petunjuk Soal

PETUNJUK SOAL : MEMBACA BISMILAH SEBELUM MENGERJAKAN APABILA TERJADI KESALAHANA KLIK (SALAH PILIH JAWABAN) TIDAK BISA DIRALAT KLIK SALAH SATU JAWABAN YANG KAMU BENAR


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Akibat tidak melaksanakan perintah Allah swt yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah swt yang hukumnya haram adalah ....
  • A. 

   Dosa

  • B. 

   Dosa kecil

  • C. 

   Dosa sedang

  • D. 

   Dosa besar

  • E. 

   Dusta

 • 2. 
  1. Mengingkari adanya Allah swt dan segala ajaran-Nya yang disampaikan oleh para nabi/rasul-Nya  dinamakan ....
  • A. 

   Fasik

  • B. 

   Nifak

  • C. 

   Kufur

  • D. 

   Syirik

  • E. 

   Murtad

 • 3. 
  1. إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النّساء: 48]
  Ayat di atas menjelakan tentang ....
  • A. 

   Dosa syirik

  • B. 

   Dosa nifak

  • C. 

   Dosa fasik

  • D. 

   Dosa nifak

  • E. 

   Dosa kufur

 • 4. 
  1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut !
  (1). Adz-dzanbu (2). Ath-thaharu (3). Al-itsmu (4). Al-jurmu (5). Ad-din Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang mempunyai arti dosa adalah ....
  • A. 

   (1), (2), dan (3)

  • B. 

   (2), (3), dan (4)

  • C. 

   (1), (2), dan (4)

  • D. 

   (1), (3), dan (4)

  • E. 

   (1), (3), (4), dan (5)

 • 5. 
  1. Dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman didunia, azab di akhirat dan dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya di sebut …..
  • A. 

   Dosa besar

  • B. 

   Dosa kecil

  • C. 

   Dusta

  • D. 

   Dosa sedang

  • E. 

   Dosa

 • 6. 
  1. Orang yang melupakan Allah swt disebut ....
  • A. 

   Fasik

  • B. 

   Nifak

  • C. 

   Kufur

  • D. 

   Syirik

  • E. 

   Murtad

 • 7. 
  1. Menampakkan sikap, ucapan, dan perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya disebut .....
  • A. 

   Nifak

  • B. 

   Fasik

  • C. 

   Kufur

  • D. 

   Syirik

  • E. 

   Murtad

 • 8. 
  1. Perbuatan menyekutukan Allah swt dengan sesuatu selain-Nya adalah .....
  • A. 

   Nifak

  • B. 

   Fasik

  • C. 

   Syirik

  • D. 

   Kufur

  • E. 

   Murtad

 • 9. 
  1. Menuduh orang lain melakukan zina tanpa adanya saksi-saksi yang dibenarkan oleh syara dinamakan ....
  • A. 

   Qadzaf

  • B. 

   Zina

  • C. 

   Murtad

  • D. 

   Kafur

  • E. 

   Homoseksual

 • 10. 
  1. Keluar dari agama islam dan pindah kepada agama lain dinamakan ....
  • A. 

   Kufur

  • B. 

   Syirik

  • C. 

   Nifak

  • D. 

   Murtad

  • E. 

   Fasik

 • 11. 
  1. Berdasarkan al-Quran surah an-Nisa', 4: 93, membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah ....
  • A. 

   Di penjara

  • B. 

   Di rajam

  • C. 

   Di cambuk

  • D. 

   Surga

  • E. 

   Jahanam

 • 12. 
  1. Minum khamr merupakan perbuatan dosa besar. Hal ini sesuai dengan al-Quran, surah ...
  • A. 

   Al-Maidah, 5: 38

  • B. 

   Al-Isra', 17: 32

  • C. 

   Al-Mudatstsir, 74: 41-42

  • D. 

   Al-Maidah, 5: 90-91

  • E. 

   Al-Baqarah, 2: 275

 • 13. 
  1. Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Perbuatan seperti ini adalah dosa besar. Hal ini sesuai dengan al-Quran surah ....
  • A. 

   Al-Maidah, 5: 38

  • B. 

   Al-Isra', 17: 32

  • C. 

   Al-Mudatstsir, 74: 41-42

  • D. 

   Al-Maidah, 5: 90-91

  • E. 

   Al-Baqarah, 2: 275

 • 14. 
  Hukuman bagi pelaku zina muhshan adalah .....
  • A. 

   Dirajam

  • B. 

   Dibunuh

  • C. 

   Dicambuk

  • D. 

   Dipenjara

  • E. 

   Bayar diyat

 • 15. 
  Hukuman bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja adalah .......
  • A. 

   Dirajam

  • B. 

   Dibunuh

  • C. 

   Bayat diyat

  • D. 

   Dicambuk

  • E. 

   Dipenjara

Back to Top Back to top