Ulangan Agama 1 Smk

30 Questions | Total Attempts: 562

SettingsSettingsSettings
Ulangan Agama 1 Smk - Quiz

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !


Questions and Answers
 • 1. 
  Sebagai seorang muslim dalam bermusyawarah hendaknya selalu berpedoman pada......
  • A. 

   Al-qur'an

  • B. 

   Undang-undang dasar

  • C. 

   Al-qur'an dan hadits

  • D. 

   Hadits

  • E. 

   Tata tertib

 • 2. 
  Kandungan Q.s. asyura: 38 menjelaskan tentang.....
  • A. 

   Bergotong royong

  • B. 

   Bermusyawarah

  • C. 

   Zakat

  • D. 

   Bersilahturahmi

  • E. 

   Berpendapat

 • 3. 
  Beriman kepada malaikat hukumnya........
  • A. 

   Sunnah mu'akad

  • B. 

   Fardu kifayah

  • C. 

   Fardu 'ain

  • D. 

   Mubah

  • E. 

   Makruh

 • 4. 
  Jumlah surat yang terdapat dalam surat al-imran..........
  • A. 

   100 ayat

  • B. 

   200 ayat

  • C. 

   172 ayat

  • D. 

   59 ayat

  • E. 

   197 ayat

 • 5. 
  Jalan musyawarah menjadi alternatifjika terjadi perbedaan pendapat, hal tersebut tidak berlaku jika menyangkut hukum yang.....
  • A. 

   Sudah jelas dalam hadits

  • B. 

   Sudah ada dalam al-qur'an dan hadits

  • C. 

   Belum terdapat dalam al-qur'an

  • D. 

   Samar-samar

  • E. 

   Jawaban salah semua

 • 6. 
  Jika huruf  "Ba" bertemu dengan huruf mim mati disebut..........
  • A. 

   Idzhar

  • B. 

   Idzhar syafawi

  • C. 

   Ikhfa syafawi

  • D. 

   Iklab

  • E. 

   Alif lam qomariyah

 • 7. 
  Q.s. at-tahtim: 6 menujukkan tentang...........................
  • A. 

   Ketaatan manusia

  • B. 

   Ketaatan malaikat

  • C. 

   Kekufuran manusia

  • D. 

   Sifat-sifat buruk manusia

  • E. 

   Kelebihan manusia

 • 8. 
  Para malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda namun sifatnya tetap artinya........
  • A. 

   Bergilir tugasnya

  • B. 

   Berubah-ubah tugasnya

  • C. 

   Tugasnya tetap tidak berubah-ubah kontinyu

  • D. 

   Patuh dan tunduk terhadap perintah Allah

  • E. 

   Tugasnya melihat kondisi dan perintah Allah

 • 9. 
  Salah satu datangnya hari kiamat adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat.................
  • A. 

   Izroil

  • B. 

   Isrofil

  • C. 

   Atid

  • D. 

   Mikail

  • E. 

   Munkar

 • 10. 
  Hikmah beriman kepada malaikat salah satunya adalah mengangkat drajat manusia sehingga jauh dari rasa tahayul, sebab tahayul dalam islam digolongkan........
  • A. 

   Nifak

  • B. 

   Munafik

  • C. 

   Syirik

  • D. 

   Hasad

  • E. 

   Riya

 • 11. 
  Jenazah yang dimasukan ke ling lahat akan ditanyai oleh malaikat...............
  • A. 

   Mungkar ridwan

  • B. 

   Rokib atid

  • C. 

   Mungkar atid

  • D. 

   Mungkar nakir

  • E. 

   Malik ridwan

 • 12. 
  Malaikat mempunyai akal fikiran....................
  • A. 

   Optimis

  • B. 

   Statis

  • C. 

   Dinamis

  • D. 

   Pesimis

  • E. 

   Idealis

 • 13. 
  Perintah berpakaian yang indah ketika masuk ke masjid adalah..........
  • A. 

   Al-ahzab: 59

  • B. 

   Al-anbiya : 41

  • C. 

   Al-a'raf: 31

  • D. 

   Al-baqoroh: 67

  • E. 

   Al-maidah: 78

 • 14. 
  Berdasarkan surah al-a'raf pakaian yang paling indah dan baik adalah.............
  • A. 

   Berwarna putih

  • B. 

   Takwa

  • C. 

   Indah dipandang

  • D. 

   Tidak tembus pandang

  • E. 

   Menyenangkan pemakainya

 • 15. 
  Perintah menutup aurat bagi muslim dan muslimah dalam al-qur'an terdapat dalam surat................
  • A. 

   An-nur: 30-31

  • B. 

   As-syura: 58

  • C. 

   Al-baqoroh : 43

  • D. 

   An-nisa: 40

  • E. 

   Al-mukmin: 43

 • 16. 
  Tujuan utama berdakwah adalah.....................
  • A. 

   Amar maruf nahi munkar

  • B. 

   Mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat berdasarkan akidah islam

  • C. 

   Berbuat baik sesama manusia

  • D. 

   Nahi munkar

  • E. 

   Masuk surga

 • 17. 
  Orang yang mengaku beragama islam namun tidak percaya keberadaan maialikat disebut...............
  • A. 

   Murtad

  • B. 

   Fasik

  • C. 

   Kufur

  • D. 

   Zolim

  • E. 

   Dosa

 • 18. 
  Cara-cara mengobati penyakit hasad denga menumbuhkan sifat...............
  • A. 

   Ikhlas

  • B. 

   Qona'ah

  • C. 

   Sabar

  • D. 

   Su'udzon

  • E. 

   Marah

 • 19. 
  Berusaha membatalkan agar kenikmatan orang lain hilang darinya disebut.........
  • A. 

   Riya

  • B. 

   Dikriminasi

  • C. 

   Hasad

  • D. 

   Munafik

  • E. 

   Aniaya

 • 20. 
  Sifat aniaya dalam agama disebut......................
  • A. 

   Takabur

  • B. 

   Zalim

  • C. 

   Riya

  • D. 

   Istiqomah

  • E. 

   Takabur

 • 21. 
  8 golongan orang yang berhak menerima zakat disebut..............
  • A. 

   Muzaki

  • B. 

   Mustahiq

  • C. 

   Asnaf

  • D. 

   Amil

  • E. 

   Ibn sabil

 • 22. 
  Rukun haji berlari-lari kecil dari shafa menuju marwa disebut................
  • A. 

   Thawaf

  • B. 

   Tahalul

  • C. 

   Pergi haji

  • D. 

   Sa'i

  • E. 

   Ihram

 • 23. 
  Puncak ibadah haji adalah bulan.................................
  • A. 

   Syawal

  • B. 

   Muharram

  • C. 

   Zulkaidah

  • D. 

   Ramadhan

  • E. 

   Zulhijah

 • 24. 
  Apabila seseorang beribadah haji beliau tertinggal dalam rukaun haji, maka ibadah hajinya ..................
  • A. 

   Sah

  • B. 

   Tidak sah, mengulani lagi tahun yang akan datang

  • C. 

   Sah, tetapi mengulani lagi tahun yang akan datang

  • D. 

   Sah, tetapi terkena DAM (Sanksi )

  • E. 

   Semua jawaban benar

 • 25. 
  Bermalam di mina pada tanggal, 11, 12, 13 zulhijah termasuk.....................
  • A. 

   Rukun haji

  • B. 

   Wajib haji

  • C. 

   Syarat haji

  • D. 

   Keutamaan haji

  • E. 

   Sunnah haji

Back to Top Back to top