Latihan Un 2014 Online Smapa Samarinda Paket 1

30 Pertanyaan | Total Attempts: 95

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Latihan Un 2014 Online Smapa Samarinda Paket 1

PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG ANDA ANGGAP BENAR


Questions and Answers
 • 1. 
  Atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik disebut….
  • A. 

   Zat tunggal

  • B. 

   Molekul

  • C. 

   Senyawa

  • D. 

   Ion

  • E. 

   Gugus fungsi

 • 2. 
  Dari senyawa berikut ini yang mengandung jumlah atom oksigen terbanyak    adalah....................  
  • A. 

   AL2(SO4)3

  • B. 

   Na2 SO4

  • C. 

   C6H12O6

  • D. 

   Ca(CH3COO)2

  • E. 

   MgSO47H2O

 • 3. 
  Jumlah maksimum elektron yang terdapat dalam kulit L adalah….
  • A. 

   2

  • B. 

   8

  • C. 

   18

  • D. 

   32

  • E. 

   36

 • 4. 
  Dalam 3 molekul senyawa Na2CO3. 10H2O terdapat….
  • A. 

   5 atom Na

  • B. 

   16 atom O

  • C. 

   23 atom H

  • D. 

   39 atom O

  • E. 

   40 atom H

 • 5. 
  Ion X2+ mempunyai konfigurasi elektron 2,8,8 maka no.atom X adalah….        
  • A. 

   8

  • B. 

   12

  • C. 

   22

  • D. 

   20

  • E. 

   16

 • 6. 
  Senyawa ion dan senyawa kovalen berikut dalam air  termasuk  elektrolit  kuat,  berturut-turut  adalah …
  • A. 

   KCl dan HCl

  • B. 

   CaCl2 dan HNO3

  • C. 

   NaCl dan NH4OH

  • D. 

   NaCl dan NH4OH

  • E. 

   KCl dan NaCl

 • 7. 
  Kelompok senyawa berikut ini yang dalam larutannya menghantarkan listrik adalah ...
  • A. 

   Amonia, glukosa, urea

  • B. 

   Cuka, garam dapur, alkohol

  • C. 

   natrium hidroksida, cuka, air kapur

  • D. 

   Urea, gula, garam dapur

  • E. 

   asam sulfat, alkohol, glukosa

 • 8. 
  Senyawa kovalen yang larut dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini disebabkan karena dalam larutan tersebut mengandung ...
  • A. 

   Elektron yang bergerak bebas

  • B. 

   Atom-atom logam yang bersifat konduktor

  • C. 

   Kation dan anion yang bergerak bebas

  • D. 

   Molekul-molekul kovalen yang bereaksi dengan air

  • E. 

   Molekul-molekul kovalen yang bergerak bebas di dalam air

 • 9. 
  Bilangan oksidasi unsur nitrogen yang paling rendah terdapat dalam ...  
  • A. 

   HNO3

  • B. 

   N2

  • C. 

   NH4+

  • D. 

   NO2

  • E. 

   N2O

 • 10. 
  1.     Perhatikan reaksi berikut: 3CuO(s) + 2NH3(g) ----------   3Cu(s) + 3H2O(l) + N2(g) Zat yang berperan sebagai oksidator   adalah ...
  • A. 

   CuO

  • B. 

   NH3

  • C. 

   Cu

  • D. 

   H2O

  • E. 

   N2

 • 11. 
  Unsur klor mempunyai biloks maksimum +7 dan minimum –1, maka molekul atau ion berikut yang dapat mengalami disproporsionasi (otoredoks) adalah ...    
  • A. 

   HClO4

  • B. 

   NaCl

  • C. 

   Cl-

  • D. 

   Cl2O7

  • E. 

   Cl2

 • 12. 
  Besi mempunyai bilangan oksidasi +2 dan +3, maka rumus dan nama yang benar dari senyawa besi berikut adalah ...  
  • A. 

   FeO2, besi (II) oksida

  • B. 

   Fe3S2, besi (III) sulfida

  • C. 

   FeCl2, besi (II) klorida

  • D. 

   FeSO4, besi (III) sulfat

  • E. 

   Fe3(PO4)2, besi (III) fosfat

 • 13. 
  Pada proses pembentukan ikatan kimia, yang berperan penting adalah ….        
  • A. 

   Jumlah elektron valensi

  • B. 

   Jumlah elektron

  • C. 

   Nomor atom

  • D. 

   Nomor massa

  • E. 

   Jumlah prtoton

 • 14. 
  Semua unsur golongan VIII A mempunyai elektron terluar octet, kecuali ….              
  • A. 

   He

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ar

  • D. 

   Kr

  • E. 

   Xe

 • 15. 
  Ikatan ion terbentuk dari unsur …..   
  • A. 

   Logam dengan non logam

  • B. 

   Non logam dengan non logam

  • C. 

   Logam dengan logam

  • D. 

   Gas dengan gas

  • E. 

   Hidrogen dengan gas

 • 16. 
  Senyawa dibawah ini yang berikatan ion adalah ….        a.  H2O                             d.  Fe2O3       b.   C2H6                     C2H6                      e.  H2SO4       c.   CO2  
  • A. 

   H2O

  • B. 

   CO2

  • C. 

   Fe2O3

  • D. 

   C2H6

  • E. 

   C2H4

 • 17. 
  Pada senyawa H2O, jumlah elektron berpa-sangan pada atom O adalah ....    
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   6

  • E. 

   9

 • 18. 
  Diantara unsur-unsur dibawah ini yang paling stabil adalah ….            
  • A. 

   P nomor atom 8

  • B. 

   Q nomor atom 9

  • C. 

   S nomor 12

  • D. 

   T nomor 20

  • E. 

   R nomor atom 10

 • 19. 
  Di antara atom-atom unsur berikut, yang paling mudah membentuk ion negatif adalah ..      
  • A. 

   6C

  • B. 

   7N

  • C. 

   9F

  • D. 

   19K

  • E. 

   10Ne

 • 20. 
  Atom unsur yang akan membentuk ikatan ion dengan atom unsur X yang bernomor atom 17 adalah ….        
  • A. 

   6C

  • B. 

   8O

  • C. 

   11Na

  • D. 

   14Si

  • E. 

   16S

 • 21. 
  Atom yang nomor atomnya sama dan nomor massanya berbeda adalah ….        
  • A. 

   Isoton

  • B. 

   Isotop

  • C. 

   Isobar

  • D. 

   Isoelektron

  • E. 

   Isomer

 • 22. 
  Satu atom x bermuatan negatif satu. Bila nomor atom dan nomor massa atom tersebut 9 dan 19, maka jumlah elektronnya adalah....     
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   19

  • E. 

   20

 • 23. 
  Unsur P dan Q mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut:              P : 2, 8, 1       Q : 2, 8, 7        Manakah satu di antara pernyataan berikut yang tidak benar tentang kedua unsur tersebut?          
  • A. 

   Unsur P dan Q terletak satu periode dalam sistem periodik panjang

  • B. 

   Unsur P mempunyai jari-jari atom lebih besar daripada unsur Q

  • C. 

   Unsur P mempunyai energi ionisasi lebih besar daripada unsur Q

  • D. 

   Unsur P lebih mudah membentuk ion positif daripada unsur Q

  • E. 

   Unsur Q lebih mudah membentuk ion negatif daripada unsur P

 • 24. 
  Unsur dengan nomor atom 50 dalam sistem periodik terletak pada . . . .     
  • A. 

   Periode 4, golongan VA

  • B. 

   Periode 5, golongan VA

  • C. 

   Periode 5, golongan IVA

  • D. 

   periode 4, golongan IVA

 • 25. 
  Pasangan senyawa di bawah ini yang keduanya berikatan kovalen  adalah….
  • A. 

   HCl dan NaCl

  • B. 

   NaCl dan K2O

  • C. 

   CaCl2 dan CaO

  • D. 

   PCl3 dan H2O

  • E. 

   MgCl2 dan N2O3

Back to Top Back to top