Uji Coba Online Soal Usbn B. Sunda Smp

30 Pertanyaan | Total Attempts: 4360

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uji Coba Online Soal Usbn B. Sunda Smp

Uji Coba Online USBN B. Sunda SMP (30 soal/60 menit)


Questions and Answers
 • 1. 
  Cutatan carita wawancara di dihandap ngagunakeun aturan pupuh....
  • A. 

   Sinom

  • B. 

   Kinanti

  • C. 

   Balakbak

  • D. 

   Maskumambang

 • 2. 
  Aturan guru lagu cutatan carita wawacan di handap nya eta....
  • A. 

   Uh, is, ang, ik, ah, ri

  • B. 

   U, i, a, i, a, i

  • C. 

   A, i, a, i, a, i

  • D. 

   U, i, a, i, i, a

 • 3. 
  Aturan guru wilangan cutatan carita wawacan di luhur nya eta....
  • A. 

   8, 8, 9, 8, 8, 8

  • B. 

   8, 7, 8, 8, 8, 8

  • C. 

   8, 8, 8, 8, 8, 8

  • D. 

   8, 8, 8, 8, 8, , 7

 • 4. 
  Nilik cutatan carita babad di handap, tokoh Dalem Pasehan teh boga watek....
  • A. 

   Barangasan

  • B. 

   Cicingeun

  • C. 

   Wijaksana

  • D. 

   Apilain

 • 5. 
  Kalimah di handap anu luyu pikeun ngalengkapan peguneman di handap nya eta....
  • A. 

   "Ka kantor."

  • B. 

   "Ka sakola."

  • C. 

   "Ka Bale desa"

  • D. 

   "Ka Bale kota."

 • 6. 
  Nitenan cutatan caritana, dongeng di handap teh kagolong kana dongeng.....
  • A. 

   Mite

  • B. 

   Fabel

  • C. 

   Farabel

  • D. 

   Sasakala

 • 7. 
  Tina cutatan carpon di handap, watek tokoh Bapa nya eta....
  • A. 

   Borangan

  • B. 

   Ludeung

  • C. 

   Heman

  • D. 

   Apilain

 • 8. 
  Amanat anu kagambar tina cutatan carpon di handap nya eta....
  • A. 

   Kudu ludeung

  • B. 

   Kudu nyaah ka kolot

  • C. 

   Kudu rajin indit sakola

  • D. 

   Ulah sakola sore bisi kapoekan

 • 9. 
  Pa Oto teh kaasup Pahlawan Nasional nu bajoang ku cara.....
  • A. 

   Asup jadi anggota Volksrand

  • B. 

   Nyarita peureus

  • C. 

   Ngagerilya

  • D. 

   Diplomasi

 • 10. 
  Hal anu digambarkeun dina grafik di luhur nya eta....
  • A. 

   Minat maca siswa kelas 9 SMP Sunda Sawawa di bulan Januari - Maret aya undakan

  • B. 

   Minat maca siswa kelas 8 SMP Sunda Sawawa ti bulan januari - Maret teu angger

  • C. 

   Minat maca siswa kelas 7 SMP Sunda Sawawa ti bulan Januari - Maret angger

  • D. 

   Minat maca siswa SMP SUnda Sawawa ti bulan Nauari -Maret undak

 • 11. 
  Naon anu dimaksud risiko dina sempalan artikel di luhur?
  • A. 

   Biaya

  • B. 

   Kauntungan

  • C. 

   Susah ngajual

  • D. 

   Harga lampu naek

 • 12. 
  Ditilik cara mekarkeunana, paragraf di handap teh kaasup paragraf....
  • A. 

   Konstruktif

  • B. 

   Definitif

  • C. 

   Deduktif

  • D. 

   Induktif

 • 13. 
  Perteleaan-perteleaan ieu di handap luyu jeung paragraf, iwal....
  • A. 

   Harga lampu Gentur terus nerekel

  • B. 

   Harga bahan baku terus-terusan nerekel

  • C. 

   Pangusaha lampu Gentur perlu tambahan modal

  • D. 

   Kapungkur sapuluh siki lampu entur bisa nutupan risiko saminggu

 • 14. 
  Tokoh Deni dina cutatan drama di handap, boga watak...
  • A. 

   Sabar

  • B. 

   Nyaah

  • C. 

   Keselan

  • D. 

   Teu gaul

 • 15. 
  Anu mangrupa kecap panganteb dina sempalan drama di handap nya eta....
  • A. 

   Naon

  • B. 

   Teh, mah

  • C. 

   Kabuktian

  • D. 

   Heueuh, lain

 • 16. 
  Dina drama aya istilah monolog. Naon ari monolog?
  • A. 

   Monolog nya eta dialog para palaku

  • B. 

   Monolog nya eta katerangan dina drama

  • C. 

   Monolog nya eta katerangan di ahir drama

  • D. 

   Monolog nya eta dialog anu diperankeun ku saurang tokoh

 • 17. 
  Kasimpulan tina cutatan biografi di luhur nya eta....
  • A. 

   Pa Somanagara kaasup menak anu maju pikirana

  • B. 

   Ibu Dewi Sartika di sakolakeun ka Sakola Kelas Hiji

  • C. 

   Ibu Dewi Sartika kudu eureun sakolana basa di kelas 2 B

  • D. 

   Ramana Ibu Dewi Sartika nya eta Pa Somanagara

 • 18. 
  Semapalan sajak di luhur ngagambarkeun rasa.....
  • A. 

   Sieun

  • B. 

   Bungah

  • C. 

   Harepan

  • D. 

   Pegat harepan

 • 19. 
  Dina sajak di luhur aya ungkara :  Kapan Desember geus kedal ucap pileleuyan Gaya basa naon anu nyangkaruk dina eta ungkara
  • A. 

   Rautan

  • B. 

   Mijalma

  • C. 

   Kadalon

  • D. 

   Rarahulan

 • 20. 
  Iklan sosial anu luyu pikeun gambar di luhur nya eta.....
  • A. 

   "Hayu urang hejokeun deui leweung urang"

  • B. 

   "Leweung tempat hirup manusa hayu urang jaga"

  • C. 

   "Eksploitasi leweung urang keur kapentingan sarerea"

  • D. 

   "Hangkeutkeun reboisasi pikeun kahirupan sato di dunya"

 • 21. 
  Ditilik tina wangunna, sisindiran di luhur teh nya eta...
  • A. 

   Wawangsalan

  • B. 

   Paparikan

  • C. 

   Sesebred

  • D. 

   Rarakitan

 • 22. 
  Sisindiran di luhur teh, eusina mangrupa....
  • A. 

   Nasehat

  • B. 

   Luluson

  • C. 

   Silih asih

  • D. 

   Sesebred

 • 23. 
  Dina babagian surat di luhur, anu dituduhkeun ku no 1 jeung 2 nya eta.....
  • A. 

   Kop surat jeung titi mangsa

  • B. 

   Kop surat jeung alamat nu dituju

  • C. 

   Bubuka surat jeung eusi dina surat

  • D. 

   Titimangsa surat jeung alamat surat

 • 24. 
  Anu mangrupa conto kalimah panutup surat anu bener, nya eta.....
  • A. 

   Kumaha di bumi daramang?

  • B. 

   Dilaksanakeun dina dinten Rebo.

  • C. 

   Baktos putra anu mikadedeuh tur micinta

  • D. 

   Sakieu wae serat ti abdi, diantos pisan waleranana

 • 25. 
  Kacindekan tina sempalan esey di handap nya eta.....
  • A. 

   Kudu boga keris

  • B. 

   Kudu boga kujang

  • C. 

   Panganten nyoren keris

  • D. 

   Kujang pakarang Urang Sunda

 • 26. 
  (1) sarana;  (2) wakutu jeung lokasi nu dituju;  (3) kagiatan; (4) tujuan; (5) pamilon (peserta) Sistematika anu bener dina nusun hiji laporan kagiatan, nya eta....
  • A. 

   5-2-5-3-1

  • B. 

   4-2-5-1-3

  • C. 

   4-5-3-2-1

  • D. 

   4-2-1-5-3

 • 27. 
  Eusi guguritaan di handap teh nyaritakeun.....
  • A. 

   Pasipatan jelema

  • B. 

   Kabiasaan jelema

  • C. 

   Rupa-rupa jelema

  • D. 

   Kaayaan jelema

 • 28. 
  Kalimah di handap ieu nu magrupa bubuka pidato nya eta....
  • A. 

   Sim kuring teu hilap neda pangapunten bilih aya basa nu teu merenah, tebih tina entep seureuhna. Ma'lum sanes bujanga nu biasa ngareka basa ngukir carita.

  • B. 

   Salajengna sim kuring oge neda pangapunten, boh bilih aya lengkah sareng ucap ti tombongan sim kuring nu teu layu sareng tatali paranti di dieu, sanggem paripaos jawadah tutug buntutna  sacarana-sacarana tea

  • C. 

   Puji syukur kahatur ka Gusti Nu Maha Suci, anu parantos maparin marganing ni'mat ka urang sadaya kalawan adil walatra teu pipilih sareng teu pilih kasih 

  • D. 

   Tah, kiu gening karaosna paanggang sareng nu jadi lanceuk teh, padahal kapungkur waktu tetah masih di Bogor, Dini teh sok maseaan ka teteh.

 • 29. 
  "Hadirin kalintang bingana sim kuring kapeto kedah nangtung di payuneun para wargi. Namung salian ti bingah teh aya rasa isin ajrih wireh sim kuring naraos tuna tina pangabisa sanes bade mamatahan ngojay ka meri tur teu pisan pisan ngaraos pinter sosoranganan. Komo deui gaduh niat gede hulu pamer kabisa mah. Ieu mah dumeh kapeto war.....".  Anu mangrupa babasan dina cutatan biantara di luhur, nya eta....
  • A. 

   Mamatahan ngojay ka meri

  • B. 

   Pamer kabisa

  • C. 

   Isin ajrih

  • D. 

   Gede hulu

 • 30. 
  Nitenan cutatan wawancara di luhur, maksud Nana nanya ka Pa Guru teh nya eta...
  • A. 

   Nerangkeun bahaya narkoba keur manusa

  • B. 

   Hayang apal alesan pangna narkoba dilarang

  • C. 

   Pangaruh narkoba biasana mawa kana hal negatif

  • D. 

   Katinon jenis obat anu kiwari ngajiret artis idola rumaja