Uas Kelasxi Semester Gasal

25 Soalan | Total Attempts: 277

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uas Kelasxi Semester Gasal

Kumpulan soal latihan UAS kelas XI 


Questions and Answers
 • 1. 
  Arti dari lafal ini adalah...
  • A. 

   Pasti Allah akam mengumpulkan

  • B. 

   Maka berkompetisilah dalam kebaikan

  • C. 

   Pertengahan

  • D. 

   Maka segeralah berbuat baik

  • E. 

   Dimana saja kamu berada

 • 2. 
  Dalam surat  Al Isra ayat 27. Allah menjelaskan bahwa syetan itu sangat ingkar kepada Allah SWT. Yang bukan bukti keingkarannya adalah... .
  • A. 

   Tidak bersyukur

  • B. 

   Menggoda manusia

  • C. 

   Mengajak kepada kebenaran

  • D. 

   Selalu membangkang

  • E. 

   Tidak taat perintah Allah

 • 3. 
  Kata disamping ini berarti...
  • A. 

   Golongan setan

  • B. 

   Abdi setan

  • C. 

   Penunjuk setan

  • D. 

   Musuh setan

  • E. 

   Teman setan

 • 4. 
  Kata disamping ini berarti...
  • A. 

   Kapan saja engkau ada

  • B. 

   Kemana saja kamu pergi

  • C. 

   Menghadaplah kalian ke kiblat

  • D. 

   Dimana saja kamu berada

  • E. 

   Menghadaplah kalian ke barat

 • 5. 
  Istilah untuk orang yang sedang dalam perjalanan adalah... .
  • A. 

   Musafir

  • B. 

   Mustahiq

  • C. 

   Murabbi

  • D. 

   Mukallaf

  • E. 

   Muallaf

 • 6. 
  Lafal  QS. Al Baqarah 148 disamping terdapat hukum bacaan...
  • A. 

   Mad Shilah Qasirah

  • B. 

   Mad Arid Lissukun

  • C. 

   Mad Wajib Muttasil

  • D. 

   Mad Jaiz Munfasil

  • E. 

   Mad Lazim Mutsaqal Qilmi

 • 7. 
  Arti ayat disamping adalah...
  • A. 

   Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan

  • B. 

   Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya

  • C. 

   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya

  • D. 

   Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya

  • E. 

   Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir

 • 8. 
  Setiap umat oleh Allah ada seorang  pembawa peringatan, pembawa peringatan adalah... .
  • A. 

   Orang tua

  • B. 

   Ulama’

  • C. 

   Wali

  • D. 

   Kyai

  • E. 

   Rasul

 • 9. 
  Potongan QS. Al Anbiya’25 disamping menjelaskan tentang...
  • A. 

   Rasul dan nabi

  • B. 

   Rasul itu seorang laki-laki

  • C. 

   Rasul itu diberi wahyu

  • D. 

   Rasul itu menjadi teladan

  • E. 

   Rasul itu manusia pilihan

 • 10. 
  Setiap rasul selalu terjaga dari salah dan dosa. Sifat ini disebut... .
  • A. 

   Siddiq

  • B. 

   Amanah

  • C. 

   Fathonah

  • D. 

   Maksum

  • E. 

   Tabligh

 • 11. 
  Para Rasul memiliki persamaan tugas dalam bidang... .
  • A. 

   Ibadah

  • B. 

   Amaliah

  • C. 

   Akhlak

  • D. 

   Mu’amalah

  • E. 

   Aqidah

 • 12. 
  Nabi Ibrahim memiliki  putra-putra yang juga diamanati kenabian,oleh Allah dijuluki... .
  • A. 

   Khatamul anbiya’

  • B. 

   Kalilullah

  • C. 

   Abu al anbiya’

  • D. 

   Al amin

  • E. 

   Al Huda

 • 13. 
  Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi ... .(QS.Huud 114) 
  • A. 

   Orang-orang yang ingat

  • B. 

   Orang-orang yang berilmu

  • C. 

   Orang-orang yang berakal

  • D. 

   Orang-orang yang beramal sholeh

  • E. 

   Orang-orang yang sabar

 • 14. 
  Sifat yang tidak suka mendendam walaupun dalam keadaan marah sekalipun disebut dengan... .
  • A. 

   Tawadu’

  • B. 

   Iffah

  • C. 

   Hilm

  • D. 

   Raja’

  • E. 

   Muru’ah

 • 15. 
  Sifat yang mendorong pemiliknya untuk memelihara diri agar tidak berbuat dosa disebut dengan... .
  • A. 

   Tawadu’

  • B. 

   Iffah

  • C. 

   Raja’

  • D. 

   Hilm

  • E. 

   Muru’ah

 • 16. 
  Sikap mental yang selalu penuh harap dan keyakinan tentang masa depan yang lebih baik sebagai wujud keyakinan hamba kepada rabbNya disebut... .
  • A. 

   Tawakal

  • B. 

   Tobat

  • C. 

   Raja

  • D. 

   Ikhlas

  • E. 

   Pesimis

 • 17. 
  Untuk menggapai ridha Allah antara lain adalah dengan birrul walidaini maksudnya... .
  • A. 

   berbakti kepada orang tua

  • B. 

   Berkasih sayang ke orang tua

  • C. 

   Menyayangi kedua orang tua

  • D. 

   Bekerjasama dengan orang tua

  • E. 

   Tolong-menolong dengan orang tua

 • 18. 
  Orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang menurut Imam Ghazali disebut nafsu ... .
  • A. 

   Ammarah

  • B. 

   Mutma’innah

  • C. 

   Khutamah

  • D. 

   Musawwalah

  • E. 

   Lawwamah

 • 19. 
  Sedangkan orang yang selalu mawas diri, berhati-hati disebut... .
  • A. 

   Ammãrah

  • B. 

   Mutma’innah

  • C. 

   Khutamah

  • D. 

   Musawwalah

  • E. 

   Lawwamah

 • 20. 
  Perhatikan lafal tentang larangan berputus asa di bawah ini terdapat didalam Al Qur'an Surat...ayat...
  • A. 

   Al Furqan ayat 14

  • B. 

   Yusuf ayat 87

  • C. 

   Ali Imran ayat 14

  • D. 

   Al Isra’ ayat 43

  • E. 

   Al Anbiya’ ayat 87

 • 21. 
  Mengacu kepada sebuah hadis riwayat  Baihaqi, orang yang memohon kepada Allah (membaca istighfar ), tetapi ia terus menerus berbuat dosa, maka ia dianggap ... .
  • A. 

   Telah keluar dari agamaIslam

  • B. 

   Memperolok-olok Tuhannya

  • C. 

   Telah menjadi orang munafik

  • D. 

   Tidak akan mendapat rahmat

  • E. 

   Menginjak-injak agamanya

 • 22. 
  Kata-kata dibawah ini yang memuat pengertian jual beli adalah... .
  • A. 

   Al-kasīrah

  • B. 

   Al-mulakamah

  • C. 

   At-taubah

  • D. 

   At-tijãrah

  • E. 

   Al-jinãyah

 • 23. 
  Ucapan yang keluar dari mulut penjual,”saya jual barang ini”, merupakan... .
  • A. 

   Wujud

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Qabul

  • D. 

   Maqbul

  • E. 

   Ijab

 • 24. 
  Menawar barang dengan harga tinggi untuk mempengaruhi orang lain agar terpengaruh dan menaikkan tawaran termasuk dalam jual beli... .
  • A. 

   Najsy

  • B. 

   Salam

  • C. 

   Ijon

  • D. 

   Inah

  • E. 

   Garar

 • 25. 
  Syirkah wujuh adalah syirkah yang jalinan kerja samanya didasarkan atas... .
  • A. 

   Kekuatan modal

  • B. 

   Kepercayaan

  • C. 

   Ikatan primordial

  • D. 

   Kepandaian berbisnis

  • E. 

   Kondisi umum

Back to Top Back to top