Uas Kelasxi Semester Gasal

25 Soalan
Uas Kelasxi Semester Gasal

Kumpulan soal latihan UAS kelas XI 

Sample Question

Arti dari lafal ini adalah...

Pasti Allah akam mengumpulkan

Maka berkompetisilah dalam kebaikan

Pertengahan

Maka segeralah berbuat baik

Dimana saja kamu berada

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Arti dari lafal ini adalah...
  • A. 

   Pasti Allah akam mengumpulkan

  • B. 

   Maka berkompetisilah dalam kebaikan

  • C. 

   Pertengahan

  • D. 

   Maka segeralah berbuat baik

  • E. 

   Dimana saja kamu berada

 • 2. 
  Dalam surat  Al Isra ayat 27. Allah menjelaskan bahwa syetan itu sangat ingkar kepada Allah SWT. Yang bukan bukti keingkarannya adalah... .
  • A. 

   Tidak bersyukur

  • B. 

   Menggoda manusia

  • C. 

   Mengajak kepada kebenaran

  • D. 

   Selalu membangkang

  • E. 

   Tidak taat perintah Allah

 • 3. 
  Kata disamping ini berarti...
  • A. 

   Golongan setan

  • B. 

   Abdi setan

  • C. 

   Penunjuk setan

  • D. 

   Musuh setan

  • E. 

   Teman setan

 • 4. 
  Kata disamping ini berarti...
  • A. 

   Kapan saja engkau ada

  • B. 

   Kemana saja kamu pergi

  • C. 

   Menghadaplah kalian ke kiblat

  • D. 

   Dimana saja kamu berada

  • E. 

   Menghadaplah kalian ke barat

 • 5. 
  Istilah untuk orang yang sedang dalam perjalanan adalah... .
  • A. 

   Musafir

  • B. 

   Mustahiq

  • C. 

   Murabbi

  • D. 

   Mukallaf

  • E. 

   Muallaf

 • 6. 
  Lafal  QS. Al Baqarah 148 disamping terdapat hukum bacaan...
  • A. 

   Mad Shilah Qasirah

  • B. 

   Mad Arid Lissukun

  • C. 

   Mad Wajib Muttasil

  • D. 

   Mad Jaiz Munfasil

  • E. 

   Mad Lazim Mutsaqal Qilmi

 • 7. 
  Arti ayat disamping adalah...
  • A. 

   Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan

  • B. 

   Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya

  • C. 

   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya

  • D. 

   Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya

  • E. 

   Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir

 • 8. 
  Setiap umat oleh Allah ada seorang  pembawa peringatan, pembawa peringatan adalah... .
  • A. 

   Orang tua

  • B. 

   Ulama’

  • C. 

   Wali

  • D. 

   Kyai

  • E. 

   Rasul

 • 9. 
  Potongan QS. Al Anbiya’25 disamping menjelaskan tentang...
  • A. 

   Rasul dan nabi

  • B. 

   Rasul itu seorang laki-laki

  • C. 

   Rasul itu diberi wahyu

  • D. 

   Rasul itu menjadi teladan

  • E. 

   Rasul itu manusia pilihan

 • 10. 
  Setiap rasul selalu terjaga dari salah dan dosa. Sifat ini disebut... .
  • A. 

   Siddiq

  • B. 

   Amanah

  • C. 

   Fathonah

  • D. 

   Maksum

  • E. 

   Tabligh

 • 11. 
  Para Rasul memiliki persamaan tugas dalam bidang... .
  • A. 

   Ibadah

  • B. 

   Amaliah

  • C. 

   Akhlak

  • D. 

   Mu’amalah

  • E. 

   Aqidah

 • 12. 
  Nabi Ibrahim memiliki  putra-putra yang juga diamanati kenabian,oleh Allah dijuluki... .
  • A. 

   Khatamul anbiya’

  • B. 

   Kalilullah

  • C. 

   Abu al anbiya’

  • D. 

   Al amin

  • E. 

   Al Huda

 • 13. 
  Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi ... .(QS.Huud 114) 
  • A. 

   Orang-orang yang ingat

  • B. 

   Orang-orang yang berilmu

  • C. 

   Orang-orang yang berakal

  • D. 

   Orang-orang yang beramal sholeh

  • E. 

   Orang-orang yang sabar

 • 14. 
  Sifat yang tidak suka mendendam walaupun dalam keadaan marah sekalipun disebut dengan... .
  • A. 

   Tawadu’

  • B. 

   Iffah

  • C. 

   Hilm

  • D. 

   Raja’

  • E. 

   Muru’ah

 • 15. 
  Sifat yang mendorong pemiliknya untuk memelihara diri agar tidak berbuat dosa disebut dengan... .
  • A. 

   Tawadu’

  • B. 

   Iffah

  • C. 

   Raja’

  • D. 

   Hilm

  • E. 

   Muru’ah

 • 16. 
  Sikap mental yang selalu penuh harap dan keyakinan tentang masa depan yang lebih baik sebagai wujud keyakinan hamba kepada rabbNya disebut... .
  • A. 

   Tawakal

  • B. 

   Tobat

  • C. 

   Raja

  • D. 

   Ikhlas

  • E. 

   Pesimis

 • 17. 
  Untuk menggapai ridha Allah antara lain adalah dengan birrul walidaini maksudnya... .
  • A. 

   berbakti kepada orang tua

  • B. 

   Berkasih sayang ke orang tua

  • C. 

   Menyayangi kedua orang tua

  • D. 

   Bekerjasama dengan orang tua

  • E. 

   Tolong-menolong dengan orang tua

 • 18. 
  Orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang menurut Imam Ghazali disebut nafsu ... .
  • A. 

   Ammarah

  • B. 

   Mutma’innah

  • C. 

   Khutamah

  • D. 

   Musawwalah

  • E. 

   Lawwamah

 • 19. 
  Sedangkan orang yang selalu mawas diri, berhati-hati disebut... .
  • A. 

   Ammãrah

  • B. 

   Mutma’innah

  • C. 

   Khutamah

  • D. 

   Musawwalah

  • E. 

   Lawwamah

 • 20. 
  Perhatikan lafal tentang larangan berputus asa di bawah ini terdapat didalam Al Qur'an Surat...ayat...
  • A. 

   Al Furqan ayat 14

  • B. 

   Yusuf ayat 87

  • C. 

   Ali Imran ayat 14

  • D. 

   Al Isra’ ayat 43

  • E. 

   Al Anbiya’ ayat 87

 • 21. 
  Mengacu kepada sebuah hadis riwayat  Baihaqi, orang yang memohon kepada Allah (membaca istighfar ), tetapi ia terus menerus berbuat dosa, maka ia dianggap ... .
  • A. 

   Telah keluar dari agamaIslam

  • B. 

   Memperolok-olok Tuhannya

  • C. 

   Telah menjadi orang munafik

  • D. 

   Tidak akan mendapat rahmat

  • E. 

   Menginjak-injak agamanya

 • 22. 
  Kata-kata dibawah ini yang memuat pengertian jual beli adalah... .
  • A. 

   Al-kasīrah

  • B. 

   Al-mulakamah

  • C. 

   At-taubah

  • D. 

   At-tijãrah

  • E. 

   Al-jinãyah

 • 23. 
  Ucapan yang keluar dari mulut penjual,”saya jual barang ini”, merupakan... .
  • A. 

   Wujud

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Qabul

  • D. 

   Maqbul

  • E. 

   Ijab

 • 24. 
  Menawar barang dengan harga tinggi untuk mempengaruhi orang lain agar terpengaruh dan menaikkan tawaran termasuk dalam jual beli... .
  • A. 

   Najsy

  • B. 

   Salam

  • C. 

   Ijon

  • D. 

   Inah

  • E. 

   Garar

 • 25. 
  Syirkah wujuh adalah syirkah yang jalinan kerja samanya didasarkan atas... .
  • A. 

   Kekuatan modal

  • B. 

   Kepercayaan

  • C. 

   Ikatan primordial

  • D. 

   Kepandaian berbisnis

  • E. 

   Kondisi umum