U2k2 - IP-apo Supply Planner Quiz

24 Questions | Total Attempts: 34

SettingsSettingsSettings
U2k2 - IP-apo Supply Planner Quiz - Quiz

This test is prepared in order to measure the awareness of the Supply Planners  before integration tests, which belong to U2K2 IP-APO project. The results of this test are going to be used to define the training requirements  of users and will not be taken as a performance criteria. Bu test Supply Planner kullanıcılarının U2K2 IP-APO projesi kapsamındaki integrasyon testleri öncesi farkındalık ve eksiklerini tamamlamaları amacıyla hazırlanmıştır. Sonuçlarından eğitim ihtiyaçlarını belirlemede faydalanılacak olup, kullanıcılar için herhangi bir performans kriteri olarak değerlendirilmeyecektir.


Questions and Answers
 • 1. 
  Which of the followings is not a cost type for SNP optimizer?   (Aşağıdakilerden hangisi SNP Optimizer' ın kullandığı maliyetlerden biri değildir?)
  • A. 

   Procurement Cost (Satınalma maliyeti)

  • B. 

   Safety Stock Cost (Emniyet stoğu maliyeti)

  • C. 

   Minimum Stock Cost (Minimum stok maliyeti)

  • D. 

   Non-Delivery Cost (Teslim edememe maliyeti)

 • 2. 
  How long is PPDS Production Horizon?   (PPDS üretim dönemi kaç haftadır?)
  • A. 

   104 weeks (104 hafta)

  • B. 

   52 weeks (52 hafta)

  • C. 

   26 weeks (26 hafta)

  • D. 

   13 weeks (13 hafta)

 • 3. 
  Which period of SNP Optimizer horizon makes discrete planning?   (SNP Optimizer' ın hangi döneminde kesikli planlama yapılır?)
  • A. 

   2-104 weeks (2-104 hafta)

  • B. 

   2-52 weeks (2-52 hafta)

  • C. 

   2-26 weeks (2-26 hafta)

  • D. 

   2-13 weeks (2-13 hafta)

 • 4. 
  What is the order of Supply Planning Process in U2K2?   (U2K2' daki Supply Planning prosesi sıralaması nedir?)
  • A. 

   CTM > SNP Query > SNP Optimizer

  • B. 

   SNP Optimizer > SNP Heuristic > PPDS

  • C. 

   SNP Heuristic > CTM > Optimizer

  • D. 

   SNP Heuristic > SNP Optimizer > PPDS

 • 5. 
  Which horizon can manually be changed but can not be automatically changed?   (Aşağıdaki dönemlerden hangisi içinde bulunan plan manuel olarak değiştirilebilirken otomatik olarak değiştirilemez?)
  • A. 

   SNP Production Horizon (SNP Üretim Dönemi)

  • B. 

   SNP Extended Horizon (SNP Genişletilmiş Dönem)

  • C. 

   SNP Fixed Horizon (SNP Sabit Dönem)

  • D. 

   PPDS Production Horizon (PPDS Üretim Dönemi)

 • 6. 
  Which is not a parameter of PPDS?   (Aşağıdakilerden hangisi PPDS' in parametrelerinden biri değildir?)
  • A. 

   Set up group (Dönüş grubu)

  • B. 

   Set up matrix (Dönüş matrisi)

  • C. 

   Planning time fence (Planlama zamanı ufku)

  • D. 

   Loss factor (Kayıp faktörü)

 • 7. 
  Which data is not transfered real time between ECC and APO?   (Aşağıdaki datalardan hangisi APO ve ECC arasında eş zamanlı olarak aktarılmaz?)
  • A. 

   Stok transfer orders (Stok nakil siparişi)

  • B. 

   Production versions (Üretim versiyonu)

  • C. 

   Planned orders (Planlı sipariş)

  • D. 

   Purchase requisitions (Satınalma talebi)

 • 8. 
  Which of the following planning books is belong to SNP Optimizer?   (SNP Optimizer aşağıdaki Planning Book' lardan hangisini kullanır?)
  • A. 

   U2AASNPPB01

  • B. 

   U2AASNPPB02

  • C. 

   U2AASNPPB03

  • D. 

   U2AASNPPB04

 • 9. 
  What does shift alignment provide?   (Shift alignment aşağıdakilerden hangisini sağlar?)
  • A. 

   Optimize medium term production planning (Orta dönem üretim planı optimizasyonu)

  • B. 

   Arrange shifts in order to smooth workdays (Vardiyaları düzgün çalışma günlerine dağıtma)

  • C. 

   Optimize overtime works (Fazla mesaileri optimize etme)

  • D. 

   Make detailed scheduling (Detaylı çizelgeleme)

 • 10. 
  Which of the following is excluded in Total Receipts in SNP Optimizer Planning Book?   (Aşağıdakilerden hangisi SNP Optimizer Planning Book içinde toplam girişlere dahil değildir?)
  • A. 

   Production planned

  • B. 

   Distribution receipt

  • C. 

   In transit

  • D. 

   Stock on hand

 • 11. 
  Which is the main key figure for selection window in SNP Optimizer Planning Book?   (Aşağıdaki parametrelerden hangisi SNP Optimizer Planning Book içindeki seçim penceresind ana seçim kriteridir?)
  • A. 

   APO Location

  • B. 

   APO Product

  • C. 

   APO Product Location

  • D. 

   APO Planning Version

 • 12. 
  Where Supply Profile is selected?   (Tedarik profili parametresi hangi master datanın içindedir?)
  • A. 

   Product Master Data

  • B. 

   Location Master Data

  • C. 

   PDS Master Data

  • D. 

   Resource Master Data

 • 13. 
  Where safety stock cost is maintained?   (Emniyet stoğu maliyeti bakımı aşağıdakilerin hangisinde yapılır?)
  • A. 

   Product > SNP1

  • B. 

   Product > SNP2

  • C. 

   Product > GR/GI

  • D. 

   Product > Procurement

 • 14. 
  Where MPS category is maintained?   (MPS sınıfı bakımı aşağıdakilerin hangisinde yapılır?)
  • A. 

   Product > Administration

  • B. 

   Product > SNP1

  • C. 

   Product > Extra

  • D. 

   Product > Classification

 • 15. 
  Which of the following key figures is not needed to be maintained if subcontracting 3PM has not capacity constraint?   (Kapasite kısıtı olmayan ve RM/PM/SFG verilip FG alınan fason tedarikçi için aşağıdaki parametrelerden hangisinin bakımının yapılmasına ihtiyaç yoktur?)
  • A. 

   Purchase info record (Satınalma sözleşmesi)

  • B. 

   Bill of materials (Ürün ağacı)

  • C. 

   Production version (Üretim versiyonu)

  • D. 

   3PM plant defined (Tedarikçinin üretim yeri olarak tanımlanması)

 • 16. 
  Where capacity utilization is maintained?   (Kapasite kullanımı bakımı aşağıdakilerin hangisinde yapılır?)
  • A. 

   Master Data > Resource > External Capacity

  • B. 

   Master Data > Resource > Time cont. Capacity

  • C. 

   Master Data > Location > SNP

  • D. 

   Master Data > PDS > Activities

 • 17. 
  Where downtimes are maintained?   (Duruşların bakımı aşağıdakilerin hangisinde yapılır?)
  • A. 

   Master Data > Resources

  • B. 

   Master Data > Product

  • C. 

   Master Data > PDS

  • D. 

   Master Data > Location

 • 18. 
  Where minimum lot size is maintained?   (Minimum parti büyüklüğü bakımı aşağıdakilerin hangisinde yapılır?)
  • A. 

   Master Data > Resources

  • B. 

   Master Data > Product

  • C. 

   Master Data > PDS

  • D. 

   Master Data > Location

 • 19. 
  Which of the followings is not the aim of U2K2 integrated planning?   (Aşağıdakilerden hangisi U2K2 bütünleşik planlamanın amaçlarından biri değildir?)
  • A. 

   Creating a common work structure (Ortak çalışma şeklinin yaratılması)

  • B. 

   Faster decision-making (Hızlı karar verme)

  • C. 

   Improving customer service (Müşteri hizmetlerini geliştirme)

  • D. 

   Focus on foreign customer and consumer (Yurt dışı müşteri ve tüketicilerine odaklanma)

 • 20. 
  Which of the followings will not be a new step for supply planning process?   (Aşağıdakilerden hangisi supply planning prosesine eklenecek yeni bir adım değildir?)
  • A. 

   SNP Optimizer

  • B. 

   PPDS

  • C. 

   MRP

  • D. 

   SNP Heuristic

 • 21. 
  Which cost item provide to prioritize the production resources in the same plant or between plant?   (Aşağıdaki maliyet kalemlerinden hangisi planlanan üretim için aynı işletmedeki farklı makineler yada farklı işletmeler arasında önceliklendirme yapmayı sağlar?)
  • A. 

   Procurement Cost (Satınalma maliyeti)

  • B. 

   Production Cost (Üretim maliyeti)

  • C. 

   Storage Cost (Depolama maliyeti)

  • D. 

   Safety Stock Cost (Emniyet stoğu maliyeti)

 • 22. 
  Which of the following is wrong for SNP Optimizer?   (Aşağıdakilerden hangisi SNP Optimizer için yanlıştır?)
  • A. 

   Minimize total Supply Chain cost (Toplam tedarik zinciri maliyetini minimize eder)

  • B. 

   Constrained Supply Planning (Kısıtlara göre tedarik planlama yapar)

  • C. 

   Consider Lot Sizes (Parti büyüklüklerini dikkate alır)

  • D. 

   Capacity usage can be over than 100 % (Kapasite kullanımı % 100 ü geçebilir.)

 • 23. 
  Which of the following has the highest cost according to bussines rules?   (Unilever kurallarına göre aşağıdaki maliyet kalemlerinden hangisi en yüksek değerdedir?)
  • A. 

   Maximum Stock Cost (Maksimum stok maliyeti)

  • B. 

   Storage Cost (Depolama maliyeti)

  • C. 

   Non Delivery Cost (Teslim edememe maliyeti)

  • D. 

   Late Delivery cost (Geç teslim etme maliyeti)

 • 24. 
  What is the APO resource name of the resource 099 in 3102 location with capacity category 003 in ECC?   (ECC' deki  3102 üretim yerindeki, 003 capacity category' deki 099 numaralı makine/üretim hattının APO' daki ismi nedir?)
  • A. 

   Z003_099_3102

  • B. 

   W0993102003

  • C. 

   W099_3102_003

  • D. 

   W3102_003_099

Back to Top Back to top