ویلسون پرسشنامست دیگه

3

Please wait...
ویلسون پرسشنامست دیگه

باحاله در این آزمون شرکت کنید بی زحمت


Questions and Answers
 • 1. 
  من دوست دارم جنگ را
  • A. 

   نه

  • B. 

   بله

 • 2. 
  من گاز می گیرم
  • A. 

   بله

  • B. 

   نه

 • 3. 
  در این خانه من خاموشم
  • A. 

   بله

  • B. 

   نه