چقدر سعی می کنی خودت باشی؟

5

Please wait...
چقدر سعی می کنی خودت باشی؟

فکر می کنی چقدر اونی هستی که باید باشي؟


Questions and Answers
 • 1. 
  وقتی توی یک جمعی از جنس مخالف خود هستید
  • A. 

   سعی می کنم یه جوری نظزشونو جلب کنم

  • B. 

   سعی می کنم دورو ورشون بپلکم

  • C. 

   تا حالا نبودم

  • D. 

   کار خودمو می کنم و بهشون بی تفاوتم

  • E. 

   کار خودمو می کنم ولی حواسم بهشون هست

 • 2. 
  اگر بخواهید نظر کسی رو جلب کنید
  • A. 

   براش خالی می بندم

  • B. 

   به در می گم دیوار گوش کنه

  • C. 

   سعی می کنم با ظاهرم جلبش کنم

  • D. 

   بستگی داره طرفم کی باشه

  • E. 

   بیشتر راجه به موضوعاتی صحبت می کنم که بهشون ایمان دارم

 • 3. 
  قضاوت دیگران چقد براتون اهمیت داره
  • A. 

   گوش می دم ولی کار خودمو می کنم

  • B. 

   بستگی داره کی فضاوت کنه

  • C. 

   خیلی برام مهمه

  • D. 

   مگه مهمه؟

  • E. 

   اگه تاثیر + داشته باشه چزا که نه

 • 4. 
  چه مواقعی ناخود آگاه دروغ می گویید
  • A. 

   دروغ...!! ای بابا تو دوره زمونه کی دروغ نمی گه

  • B. 

   موقعی که ترس از تایید نشدن دارم

  • C. 

   برای بدستن آوردن منافعم

  • D. 

   هرجا مصلحت باشه

  • E. 

   من اصلاء دروغ نمی گم

 • 5. 
  چقدر از جایگاهی (ملیت  پدر  مادر  جنسیت  خصوصیات فیزیکی) که در آن هستی زضایت داری
  • A. 

   همه چیز همین طوره که باید باشه

  • B. 

   خدا را شکر می کنم

  • C. 

   نه...مگه من راضی باشم چیزی عوض میشه؟نه...مگه من راضی باشم چیزی عوض میشه؟

  • D. 

   می تونست بهتر باشه

  • E. 

   نه...اصلاء