(چند سوال تستی زیست شناسی ( آزمون آزمایشی گرفته شده توسط طلاهای دوره 10

5

Settings
Please wait...
(   (     10

چند سوال تستی زیست شناسی برای دانش آموزان علاقه مند به المپیاد


Questions and Answers
 • 1. 
      ویتامین ب 12 برای کدام یک از مراحل تولید سلولهای خونی لازم است؟
  • A. 

   تولید هموگلوبین

  • B. 

   حذف هسته از گلبول های قرمز اولیه

  • C. 

   تولید DNA

  • D. 

   فعال سازی اریتروپوئیسین

  • E. 

   پیشبرد جذب آهن از لوله گوارشی

 • 2. 
  غشای سلول نسبت به کدام یک از موارد زیر کمترین نفوذپذیری را داراست؟
  • A. 

   آب

  • B. 

   سدیم

  • C. 

   اکسیژن

  • D. 

   اتانول

  • E. 

   دی اکسید کربن

 • 3. 
  فردی مقدار زیادی آب می نوشد تا آبی که هنگام ورزش به صورت عرق از بدن او دفع شده است جایگزین شود. در این حالت در مقایسه با زمان عرق کردن:
  • A. 

   حجم مایعات داخل سلولی بیشتر است

  • B. 

   حجم مایعات خارج سلولی بیشتر است

  • C. 

   حجم مایعات داخل و خارج سلولی ثابت است

  • D. 

   مایعات خارج سلولی نسبت به داخل سلول ها هایپرتونیک هستند

 • 4. 
  -جسمی به شکل رو به رو تهیه میکنیم و آن را به گونه ای از بالای سر جوجه های تازه سر از تخم بیرون آورده حرکت می دهیم ، که سایه شکل بر سر جوجه ها بیافتد. عکس العمل جوجهها را هنگامی که سایه به سمت چپ و هنگامی که سایه به سمت راست حرکت می کند، چگونه پیش بینی می کنید؟
  • A. 

   از راست به چپ عکس العملی نشان نمی دهد. از چپ به راست متفرق می شود

  • B. 

   از راست به چپ متفرق می شود ، از چپ به راست عکس العملی نشان نمی دهد

  • C. 

   در هر دو حالت متفرق می شود

  • D. 

   در هیچ یک از حالات عکس العملی نشان نمی دهد.

 • 5. 
  وقتی سلول های گیاهی طویل تر می شوند چه بر سر سیتوپلاسم آن ها می آید؟
  • A.