Turk Demokrasi Tarihi "Çevrimiçi Deneme Sınavı"

20 Sorular | Total Attempts: 863

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Turk Demokrasi Tarihi "evrimii Deneme Snav"

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1914-1918 Meclis-i Mebusanı'nın II.Meşrutiyet Döneminin en uzun meclisinin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   I. Dünya savaşının sürmesi

  • B. 

   Sultan M.Reşat'ın seçimlerin yapılmasını engellemesi

  • C. 

   Meclis-i Mebusan'ın seçimlerin yapılmasına engel olması

  • D. 

   İttihat ve Terakki Fırkası'nın tek başına iktidarda olması

  • E. 

   Hürriyet ve İtilaf Fırkasının seçim sonuçlarına itiraz etmesi

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Hürriyet Cemiyet için söylenemez?
  • A. 

   Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Ahmet Rıza Bey Grubu arasındaki irtibatı ve birleşmeyş sağlayan kişi Dr. Nazım Bey'dir.

  • B. 

   Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki 2. ve 3. ordularında güçlü bir şekilde örgütlenmiştir.

  • C. 

   Osmanlı Hürriyet Cemiyet'nin manastır kurucuları arasında Enver Bey vardır.

  • D. 

   Osmanlı Hürriyet Cemiyeti Selanik'te kurulmuştur.

  • E. 

   Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, Ahmet Rıza Bey Grubu ile birleşerek Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-ü Şahsi Cemiyeti adını almıştır.

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Hareketi'nin 1919 seçimleri sonrasında belirlediği politikalar arasında sayılmaz?
  • A. 

   Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına milletvekili seçilenler Ankara'da toplanmıştır.

  • B. 

   Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis-i Mebusa Başkanı seçilmesi yolunda karar alınmıştır.

  • C. 

   Meclis-i Mebusan'da Müdafaa-i Hukuk adı altında grup oluşturulması kararı alınmıştır.

  • D. 

   Meclis-i Mebusan'da uygulanacak politikalar belirlenmeye çalışılmıştır.

  • E. 

   Ali Rıza Paşa Hükümeti ile birlikte hareket edilmesi yönünde temel bir politika belirlenmiştir.

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi 1912 seçimlerinde İttihatçı muhalefetin yaşadıklarıyla ilgili değildir?
  • A. 

   Sait paşa kabinesindeki Cavit Bey, Nafia Nazırlığı görevinden el çektirilmiştir.

  • B. 

   Muhaliflerden Gümilcineli İsmail Bey, askere alınmıştır.

  • C. 

   Muhaliflerden Lütfi Bey'in seçim bölgesine ulaşması engellenmeye çalışılmıştır.

  • D. 

   Muhaliflerden Rıza Tevfik Bey, Gümilcine'de dövülmüştür.

  • E. 

   Muhaliflerden Kozmidi Efendi, propaganda çalışmaları esnasında tutuklanmıştır.

 • 5. 
  Damat Ferit paşa'nın 1919'da seçimlerin yapılmasını geciktirmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Damat Ferti Paşa'nın Anadolu Hareketi'nin etkin olduğu bir dönemde seçimlerin siyasi hedeflerine zarar vereceğini düşünmesi

  • B. 

   Dahiliye Nezareti bütçesinin seçimleri için yetersiz kalması

  • C. 

   Padişah Vahdettin'den seçimler için destek alamaması

  • D. 

   Hürriyet ve İtilaf Fırkasını'nın seçimleri boykot etmesi

  • E. 

   İtilaf Devletlerinini seçimlerin yapılmasına engel olması

 • 6. 
  Tanzimat Fermanı ve devri neden iktidarın kendi kendini sınırlandırması olarak görülmektedir.
  • A. 

   Bu devirde danışma niteliği taşıyan bazı mecilsler karar alma mekaznizmasında yer almışlardır.

  • B. 

   Bu devirde Padişahların meşveret meclisi taafından onaylanması ilkesi getirirlmiştir.

  • C. 

   BU devirde iktidarı kontrol eden Meclis-i ayan oluşturulmuştur.

  • D. 

   Bu devirde halkın seçtiği milletvekillerinden oluaşan Meclis-i Mebusan açılmıştır.

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi 1912 seçimleri ile ilgili doğru bir bilgidir?
  • A. 

   1912 seçimleri soplaı seçimler olarak adlandırılır.

  • B. 

   Seçimler Kasım-Aralık 1912'de yapılmıştır.

  • C. 

   Milli Meşrutiyet Fırkası ilk kez seçimlere katılmıştır.

  • D. 

   Seçimlerde ittihatçı muhalefet Ahrar Fırkası listelerinden aday olmuştur.

 • 8. 
  1912 seçimlerinde İttihat ve Terakki Fırkası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Seçim kararı alındıktan sonra bazı İttihatçılar kabine üyesi olmuştur.

  • B. 

   Muhalefet liderlerinin seçim çalışması yapması İttihatçılar tarafından engellenmiştir.

  • C. 

   Seçim sürecinde İttihatçı Nazırlar aracılığıyla devlet bürokrasisisnde değişime gidilmiştir.

  • D. 

   İttihatçılar, gayrimüslimlerin imtiyazlarının koruyacaklarının ilan etmişlerdir.

  • E. 

   İttihatçılar, Milli Meşrutiyet Fırkası'nı destekleyerek muhalefetin iki parçalı olmasını sağlamaya çalışmışlardır.

 • 9. 
  Aşağıdakilerden hangisi 1908 seçimlerinde Ahrar Fırkasının başarısı için söylenemez?
  • A. 

   1908 seçimlerine İttihatçıların karşısında giren tek siyasi fırka idi.

  • B. 

   1908 seçimlerinde Mahir Sait Bey, Ahrar Fırkası milletvekili olarak meclise girebilmiştir.

  • C. 

   1908 seçimlerinde Ahrar Fırkası, Rum cemaati ile birlikte hareket etmiştir.

  • D. 

   Ankara'dan bir milletvekili çıkarabilmiştir.

  • E. 

   1908 seçimlerinde Meclis-i Mebusan'ın üçte birini oluşturacak sayıda Ahrar Fırkası adına milletvekili girmiştir.

 • 10. 
  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Devrinde taşrada, merkez dışında halkın yönetime katılması noktasında oluşturulan meclisin adıdır?
  • A. 

   Muhasıllık Meclisi

  • B. 

   Meclis-i Mebusan

  • C. 

   Şura-yı Devlet

  • D. 

   Meclis Vala-yı Ahkam-ı Adliye

  • E. 

   Meclis-i Ali Tanzimat

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi 1912 seçimlerinin yapılmasının nedenleri arasında sayılmaz?
  • A. 

   Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın İstanbul ara seçimlerini kazanması

  • B. 

   İttihatçılarda meclisinn yenilenmesi yönünde eğilim oluşması

  • C. 

   Mecliste Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın daha fazla kuvvetlenmesinden İttihatçıların endişe duymaları

  • D. 

   İttihatçıların bir erken seçimle muhalifleri hazırlıksız yakalamak ve yeni meclisi kendi çoğunluklarıyla oluşturmak istemeleri

  • E. 

   Kanun-i Esasi'ye göre seçimlerin yapılması zorunluluğunun doğması

 • 12. 
  Aşağıdakilerden hangisi Ahrar Fırkası ile ilgili doğru bir bilgidir?
  • A. 

   İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı bir siyasi çizgi izlemiştir.

  • B. 

   Tanin Gazetesi resmi yayın organı idi.

  • C. 

   Prens Sabahattin'in görüşlerine karşı idi.

  • D. 

   Ahali Fırkasından sonra kurulmuştur.

  • E. 

   Kurucuları arasında Talat Bey vardı.

 • 13. 
  Ahrar Fırkası, Manyasızade Refik bey'in ölümü üzerine aşağıdaki isimlerden hangisini İstanbul ara seçimleri için aday göstermiştir?
  • A. 

   Ali Kemal Bey

  • B. 

   Nureddin Ferruh Bey

  • C. 

   Celaleddin Arif Bey

  • D. 

   Prens Sabahattin

  • E. 

   Hüseyin Cahit Bey

 • 14. 
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hürriyet ve İtilaf Fırkası için söylenemez.
  • A. 

   21 Kasım 1911'de kurulmuştur.

  • B. 

   İttihatçı Muhaliflerin biraraya geldiği siyasi bir oluşumdur.

  • C. 

   Kurucuları arasında Damat Ferit Paşa vardır.

  • D. 

   II. Meşrutiyet Dönemi I. Meclis-i Mebusanı'nda kurulmuştur.

  • E. 

   İttihat ve Terakki Cemiyeti karşısında 1908 seçimlerine girmiştir.

 • 15. 
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1876 Kanun-ı Esasisi için söylenemez?
  • A. 

   23 Aralık 1876'da ilan edilmiştir.

  • B. 

   II. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir.

  • C. 

   Anayasanın ortaya çıkmasında Yeni Osmanlıların etkisi önemlidir.

  • D. 

   Mithat Paşa'nın bulunduğu bir heyet tarafından hazırlanmıştır.

  • E. 

   Mustafa Reşit Paşa'nın bulunduğu bir heyet tarafından hazırlanmıştır.

 • 16. 
  1914 seçimlerine aşağıdaki fırkalardan hangisi katılmıştır?
  • A. 

   İttihat ve Terakki Fırkası

  • B. 

   Hürriyet ve İtilaf Fırkası

  • C. 

   Milli Meşrutiyet Fırkası

  • D. 

   Ahali Fırkası

  • E. 

   Ahrar Fırkası

 • 17. 
  Aşağıdakilerden hangisi 1908 seçimlerini kazanmıştır?
  • A. 

   İttihat ve Terakki Fırkası

  • B. 

   Hürriyet ve İtilaf Fırkası

  • C. 

   Ahrar Fırkası

  • D. 

   Ahali Fırkası

  • E. 

   Bulgar Kongresi

 • 18. 
  Aşağıdaki gazete ve isimlerden hangisi Ahrar fırkası destekçisi olarak gösterilemez?
  • A. 

   Serbesti gazaetesi yazarı Hasan Fehmi

  • B. 

   Sada-yı Millet gaztesi yazarı Ahmet Samim

  • C. 

   Sabah gazetesi yazarı Ali Kemal

  • D. 

   Serbesti gazetesinden Mevlanazade Rıfat

  • E. 

   Tanin gazetesi Yazarı Hüseyin Cahit

 • 19. 
  Aşağıdaki gazetelerden hangisi Ahali Fırkası'nı basında desteklememiştir?
  • A. 

   İkdam

  • B. 

   Sada-yı Millet

  • C. 

   İştirak Mecmuası

  • D. 

   Yeni İkdam

  • E. 

   Sura-yı Ümmet

 • 20. 
  Milli Meşrutiyet Fırkası'nın basındaki destekçisi aşağıdaki gazetelerden hangisidir?
  • A. 

   İfham

  • B. 

   İkdam

  • C. 

   Tanin

  • D. 

   Sada-yı Millet

  • E. 

   Yeni Gazete

Back to Top Back to top