Trắc Nghiệm Sinh Học 12: Sự pHát Sinh Và pHát Triển Sự Sống Trên Trái Đất

25 cu hi | Total Attempts: 1481

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trắc Nghiệm Sinh Học 12: Sự pHát Sinh Và pHát Triển Sự Sống Trên Trái Đất

Blog Sinh học - cung cấp kiến thức sinh học phổ thông và luyện thi sinh học http://www.zsinhhoc.blogspot.com/


Questions and Answers
 • 1. 
   Hợp chất nào sau đây không có mặt với số lượng lớn trong điều kiện khí hậu nguyên thủy của Trái Đất?
  • A. 

   Nước

  • B. 

   Khí cacbônic

  • C. 

   Nitơ

  • D. 

   Ôxi

 • 2. 
  Cơ thể sống xuất hiện đầu tiên thuộc dạng nào sau đây?
  • A. 

   Nhân sơ

  • B. 

   Nhân thực

  • C. 

   Đơn bào nhân thực

  • D. 

   Đa bào nhân thực

 • 3. 
  Khí quyển có nhiều ôxi khi loài sinh vật nào sau đây ngự trị?
  • A. 

   Vi khuẩn

  • B. 

   Vi khuẩn lam

  • C. 

   Động vật đơn bào

  • D. 

   Nấm

 • 4. 
  Hiện tượng nào xảy ra gần đây nhất trong lịch sử Trái Đất?
  • A. 

   Hình thành ôxi

  • B. 

   Xuất hiện côn trùng

  • C. 

   Xuất hiện thực vật có hoa

  • D. 

   Xuất hiện loài người

 • 5. 
  Chất hữu cơ không được hình thành từ chất vô cơ trong điều kiện ngày nay vì:
  • A. 

   Không có năng lượng thiên nhiên

  • B. 

   Không có đủ phân tử vô cơ như trong điều kiện nguyên thủy

  • C. 

   Ôxi tự do trong khí quyển hoặc các sinh vật sẽ phân giải các chất hữu cơ được tạo thành.

  • D. 

   Tất cả các câu trên đều sai

 • 6. 
  Thí nghiệm tổng hợp các chất hữu cơ từ chất vô cơ nói lên điều gì?
  • A. 

   Sự sống được hình thành trong ống nghiệm

  • B. 

   Các dạng sống nguyên thủy giải phóng nhiều ôxi vào khí quyển

  • C. 

   Các phân tử hữu cơ đơn giản có thể được hình thành một cách ngẫu nhiên trong điều kiện giống như điều kiện khí quyển nguyên thủy của trái đất.

  • D. 

   Các phân tử prôtêin được tạo ra trong ống nghiệm

 • 7. 
  Đại phân tử sinh học có khả năng tự nhân đôi xuất hiện đầu tiên là:
  • A. 

   ADN

  • B. 

   ARN

  • C. 

   Prôtêin

  • D. 

   Lipit

 • 8. 
  Bò sát cổ ngự trị
  • A. 

   Cuối kỉ Krêta

  • B. 

   Kỉ Đêvôn

  • C. 

   Kỉ Jura

  • D. 

   Kỉ Silua

 • 9. 
  Loài người xuất hiện vào
  • A. 

   Kỉ Cacbon thuộc đại Cổ sinh

  • B. 

   Kỉ Krêta đại Trung sinh

  • C. 

   Kỉ Đệ tứ đại Tân sinh

  • D. 

   Kỉ Đệ tam, đại Tân sinh

 • 10. 
  Sự phát sinh và tiến hóa của loài người, chịu sự tác động của nhân tố nào sau đây?
  • A. 

   Nhân tố sinh học như đột biến gen, đột biến NST

  • B. 

   Nhân tố chọn lọc tự nhiên như núi lửa, phóng xạ,..

  • C. 

   Nhân tố xã hội

  • D. 

   Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội

 • 11. 
  Nhân tố nào đóng vai trò quyết định trong sự hình thành loài người
  • A. 

   Biết dùng lửa sưởi ấm

  • B. 

   Não bộ lớn và đi bằng 2 chân

  • C. 

   Đời sống tập đoàn

  • D. 

   Đời sống xã hội và có ngôn ngữ, tư duy

 • 12. 
   Trình tự đúng trong các giai đoạn phá sinh sự sống trên Trái Đất
  • A. 

   Tiến hóa hóa học --> Tiến hóa Sinh học --> Tiến hóa tiền sinh học

  • B. 

   Tiến hóa Sinh học --> Tiến hóa tiền sinh học --> Tiến hóa hóa học

  • C. 

   Tiến hóa hóa học --> Tiến hóa tiền sinh học --> Tiến hóa Sinh học

  • D. 

   Tiến hóa tiền sinh học --> Tiến hóa hóa học --> Tiến hóa Sinh học

 • 13. 
  Chất nào sau đây chưa có trong khí quyển nguyên thủy
  • A. 

   Hơi nước

  • B. 

   Cácbônic

  • C. 

   Amôniac

  • D. 

   Ôxi

 • 14. 
   Kết quả của quá trình tiến hóa tiền sinh học tạo ra
  • A. 

   Các đại phân tử tự tái bản

  • B. 

   Các hợp chất prôtêin, gluxit, lipit

  • C. 

   Các tế bào sơ khai

  • D. 

   Tế bào nhân sơ

 • 15. 
  Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, các hợp chất hữu cơ được hình thành bằng:
  • A. 

   Con đường hữu cơ trong cơ thể sống

  • B. 

   Con đường vô cơ ngoài tự nhiên

  • C. 

   Con đường nhân tạo do con người tạo ra

  • D. 

   Con đường nhân tạo và con đường hữu cơ trong cơ thể sống

 • 16. 
  Phát biểu không đúng về tế bào nguyên thủy:
  • A. 

   Tế bào nguyên thủy là tập hợp các đại phân tử trong một hệ thống mở, có màng lipôprôtêin bao bọc bên ngoài.

  • B. 

   Tế bào nguyên thủy gồm một cấu trúc màng lipôprôtêin bao bọc quanh các đại phân tử hòa tan, không trao đổi chất với môi trường.

  • C. 

   Sự xuất hiện của tế bào nguyên thủy là bước khởi đầu cần thiết cho sự xuất hiện cơ thể sống đơn bào đầu tiên.

  • D. 

   Tế bào nguyên thủy cũng chịu tác dụng của chọn lọc tự nhiên trên cơ sở đột biến gen và tác động của ngoại cảnh.

 • 17. 
  Kết quả của tiến hóa sinh học
  • A. 

   Các tế bào nguyên thủy

  • B. 

   các cơ thể nhân sơ

  • C. 

   Các sinh vật nhân thực

  • D. 

   Toàn bộ sinh giới

 • 18. 
  Phát biểu đúng về ý nghĩa của hóa thạch
  • A. 

   Hóa thạch là bằng chứng gián tiếp về sự tiến hóa và phát triển của sinh vật

  • B. 

   Hóa thạch là căn cứ để xác định lịch sử phát sinh, phát triển và diệt vong của sinh vật

  • C. 

   Hóa thạch là căn cứ để xác định tuổi của lớp đất đá chứa chúng

  • D. 

   Hóa thạch là dẫn liệu nghiên cứu lịch sử sinh vật và lịch sử Trái Đất

 • 19. 
  Sự kiện xảy ra ở kỉ Silua
  • A. 

   Phát sinh thực vật, tảo biển ngự trị

  • B. 

   Cây có mạch và động vật lên cạn

  • C. 

   Dương xỉ phát triển mạnh

  • D. 

   Phát sinh các ngành động vật, phân hóa tảo

 • 20. 
   Bò sát phát sinh vào thời kì
  • A. 

   Than đá

  • B. 

   Pecmi

  • C. 

   Tam Điệp

  • D. 

   Jura

 • 21. 
   Thú và chim phát sinh ở
  • A. 

   Tam Điệp

  • B. 

   Jura

  • C. 

   Phấn trắng

  • D. 

   Pecmi

 • 22. 
  Kỉ nào sau đây không thuộc đại Trung sinh
  • A. 

   Kreta

  • B. 

   Jura

  • C. 

   Triat

  • D. 

   Pecmi

 • 23. 
  Hóa thạch nhân sơ cố nhất xuất hiện ở
  • A. 

   đại Thái cổ

  • B. 

   đại Nguyên Sinh

  • C. 

   đại Trung sinh

  • D. 

   đại Tân sinh

 • 24. 
  Để xác định tuổi tuyệt đối của các lớp đất đá, người ta dựa vào
  • A. 

   Dựa vào thời gian lắng đọng của các lớp trầm tích

  • B. 

   Tuổi của Trai đất

  • C. 

   thời gian bán rã của đồng vị phóng xạ có trong háo thạch

  • D. 

   Thời gian bán rã của cacbon hoặc urani

 • 25. 
  Rình tự đúng về sự xuất hiện các đại địa chất trong lịch sử phát triển của Trái Đất
  • A. 

   Đại Tân sinh --> Đại Trung sinh --> Đại Cổ sinh --> Đại Nguyên sinh --> Đại Thái cổ

  • B. 

   Đại Thái cổ --> Đại Cổ sinh --> Đại Nguyên sinh --> Đại Trung sinh --> Đại Tân sinh

  • C. 

   Đại Tân sinh --> Đại Nguyên sinh --> Đại Trung sinh --> Đại Cổ sinh --> Đại Thái cổ

  • D. 

   Đại Thái cổ --> Đại Nguyên sinh --> Đại Cổ sinh --> Đại Trung sinh --> Đại Tân sinh

Back to Top Back to top