Trắc Nghiệm Sinh Học 12. Bài 3. Điều Hòa Hoạt động Của Gen

1 câu hỏi | Total Attempts: 5242

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trắc Nghiệm Sinh Học 12. Bài 3. Điều Hòa Hoạt động Của Gen

Trắc nghiệm Sinh học 12 - Phần di truyền và biến dị Bài 3. Điều hòa hoạt động của gen Nên tham khảo nội dung bài học trước khi làm bài trắc nghiệm (Có thể tham khảo tại http://www.sinhhoc101112.come.vn)


Questions and Answers
 • 1. 
  Prôtêin điều hoà liên kết với vùng nào trong Opêron để ngăn cản quá trình phiên mã?
  • A. 

   Vùng khởi động

  • B. 

   Vùng vận hành

  • C. 

   Vùng điều hoà

  • D. 

   Vùng mã hoá

 • 2. 
  Các trình tự trong cấu trúc của Operon Lac ở E.coli theo thứ tự:
  • A. 

   Gen điểu hòa -> vùng vận hành -> vùng khởi động -> nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.

  • B. 

   Vùng khởi động -> vùng vận hành -> nhóm gen cấu trúc Z,Y, A.

  • C. 

   Gen điều hoà -> vùng vận hành -> nhóm gen cấu trúc A,Y, Z.

  • D. 

   Vùng vận hành -> gen điều hoà -> nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.

 • 3. 
  Điều hoà hoạt động gen ở tế bào nhân sơ chủ yếu xảy ra ở mức độ nào?
  • A. 

   Sau dịch mã

  • B. 

   Phiên mã

  • C. 

   Phiên mã và dịch mã

  • D. 

   Dịch mã

 • 4. 
  Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac khi môi trường có Lactôzơ, phát biểu nào sau đây không đúng?
  • A. 

   Gen điều hoà tổng hợp prôtêin ức chế

  • B. 

   Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành nên vùng khởi động bắt đầu hoạt động

  • C. 

   Quá trình dịch mã được thực hiện và tổng hợp nên các enzim tương ứng để phân giải Lactôzơ

  • D. 

   Vùng mã hoá tiến hành phiên mã

 • 5. 
  Ở sinh vật nhân thực, sự điều hoà hoạt động của gen diễn ra
  • A. 

   ở giai đoạn phiên mã.

  • B. 

   Từ trước phiên mã đến sau dịch mã.

  • C. 

   ở giai đoạn trước phiên mã.

  • D. 

   ở giai đoạn dịch mã.

 • 6. 
  Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi
  • A. 

   Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc.

  • B. 

   ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

  • C. 

   Mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế.

  • D. 

   Prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

 • 7. 
  Trong mô hình cấu trúc Opêron Lac,trình tự các cấu trúc nào sau đây là đúng?
  • A. 

   Vùng khởi động-Gen điều hoà-Vùng vận hành-Cụm gen cấu trúc

  • B. 

   Gen điều hoà-Vùng khởi động-Vùng vận hành-Cụm gen cấu trúc

  • C. 

   Gen điều hoà-Vùng vận hành-Vùng khởi động-Cụm gen cấu trúc

  • D. 

   Vùng khởi động-Vùng vận hành-Gen điều hoà-Cụm gen cấu trúc

 • 8. 
  Trình tự trong vùng điều hoà của Opêron:
  • A. 

   Vùng khởi động  -> Vùng vận hành

  • B. 

   Vùng điều hoà -> Vùng vận hành

  • C. 

   Vùng vận hành  -> Vùng điều hoà

  • D. 

   Vùng vận hành  Vùng khởi động

 • 9. 
  Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac khi môi trường không có Lactôzơ,phát biểu nào sau đây là không đúng?
  • A. 

   Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành

  • B. 

   Vùng mã hoá tổng hợp prôtêin ức chế

  • C. 

   Quá trình phiên mã bị ngăn cản

  • D. 

   Quá trình dịch mã không thể tiến hành được

 • 10. 
  Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, vùng khởi động (promoter) là
  • A. 

   Nơi mà chất cảm ứng có thể liên kết để khởi đầu phiên mã.

  • B. 

   Những trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

  • C. 

   Những trình tự nuclêôtit mang thông tin mã hoá cho phân tử prôtêin ức chế.

  • D. 

   Nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

 • 11. 
  Điều hoà hoạt động của gen là gì?
  • A. 

   Điều hoà phiên mã

  • B. 

   Điều hoà sau dịch mã

  • C. 

   Điều hoà lượng sản phẩm của gen tạo ra

  • D. 

   Điều hoà dịch mã

 • 12. 
  Cơ chế điều hòa hoạt động của các gen đã được Jacôp và Mônô (1961) phát hiện ở
  • A. 

   Vi khuẩn E.Côli.

  • B. 

   Đậu Hà Lan.

  • C. 

   Vi rut.

  • D. 

   Ruồi giấm.