Tietovisa 2: Pedagoginen Peruskäsitys

15 Questions

Settings
Please wait...
Tietovisa 2: Pedagoginen Perusksitys

Questions and Answers
 • 1. 
  Mitä on behaviorismi?
  • A. 

   Oppimiskäsitys, jonka mukaan oppimista tapahtuu oppijoiden välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, esimerkiksi keskustelemalla.

  • B. 

   Oppimiskäsitys, jonka mukaan toivottavaa käyttäytymistä (reaktiota) vahvistetaan palkitsemalla.

 • 2. 
  Mitä on konstruktivismi?
  • A. 

   Oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen on oppijan aktiivista tiedollista toimintaa, jossa hän rakentaa uutta tietoa aiempien tietojensa sekä kokemustensa pohjalta.

  • B. 

   Oppimiskäsitys, jonka mukaan opettaja rakentaa omaa aineosaamistaan ajan kuluessa opetusvuosien aikana.

 • 3. 
  Mitä on sosiokonstruktivismi?
  • A. 

   Oppimiskäsitys, jonka mukaan oppimista tapahtuu oppijoiden välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentamalla tietoa esimerkiksi keskustelemalla.

  • B. 

   Oppimiskäsitys, joka korostaa oppijan omia kokemuksia ja elämyksiä oppimisessa sekä niiden pohdintaa ja jäsentämistä.

 • 4. 
  Konstruktivismin mukaan opiskeltavan asian ymmärtäminen on tärkeämpää kuin mekaaninen ulkoa oppiminen. Mitä tämä tarkoittaa?
  • A. 

   Konstruktivismissa korostuu tiedon rakentaminen. Opiskeltavan asian ymmärtäminen on tärkeää, koska jos oppija ymmärtää opiskeltavan asian, hän todennäköisesti pystyy perustelemaan asiaa ja käyttämään sitä mielekkäästi uusissa tilanteissa.

  • B. 

   Konstruktivismissa korostuu opiskeltavien asioiden ulkoa opettelu ja asioiden toistamiseen pyrkivä ”pänttäys”, jotta opiskelija ymmärtäisi opiskeltavaa asiaa.

 • 5. 
  Konstruktivismissa korostetaan oppimisprosessin merkitystä. Mitä tämä tarkoittaa?
  • A. 

   Oppimisprosessi tarkoittaa ennalta suunniteltua ja tavoitteellista askelittain etenevää oppimista ja opiskelua.

  • B. 

   Oppimisprosessi tarkoittaa opintojaksoa, jolla opetus järjestetään opettajan pitämänä luentosarjana ja opintojakson lopussa on tentti.

 • 6. 
  Milloin toteutat opettajana sosiokonstruktivismia käytännössä?
  • A. 

   Kun pyydät opiskelijaa hakemaan tietoa internetistä oppimistehtävän tekemiseen.

  • B. 

   Kun opiskelijat opiskelevat yhdessä tekemällä ryhmässä harjoitustöitä tai oppimistehtäviä, jolloin oppiminen on vuorovaikutteista ja keskustelevaa.

 • 7. 
  Miten voit opettajana tukea opiskelijoita heidän tiedonrakentelussaan?
  • A. 

   Aloittamalla opintojaksolla opetuksen huomioimalla opiskelijoiden lähtötason kartoittamalla keskustelemalla opiskelijoiden esitietoja tai pitämällä kirjallisen esitietokyselyn.

  • B. 

   Aloittamalla opintojaksolla opetuksen opinto-oppaan mukaisesti, huolimatta siitä, mitä opiskelijat tietävät aiheesta aiemmin.

 • 8. 
  Miten voit opettajana tukea opiskelijoiden omaa kiinnostusta ja innostusta opiskeltavaan asiaan?
  • A. 

   Olemalla itse innostunut ja kiinnostunut opetettavasta asiasta, ja siten voit levittää innostusta ja kiinnostusta myös opiskelijoille.

  • B. 

   Ottamalla opiskelijat mukaan kurssin suunnitteluun ja toteutukseen kurssin osaamistavoitteiden ja kurssilla käsiteltävien aiheiden puitteissa.

  • C. 

   Antamalla opiskelijoiden valita itse esimerkiksi opintojakson suoritustehtävän aihe opintojaksolle sopivan aiherajauksen sisällä.

  • D. 

   Kaikki yllä olevat.

 • 9. 
  Miten voit opettajana ohjata opiskelijoita opiskeltavan asian syväoppimiseen?
  • A. 

   Käytät opintojakson suoritustapana tenttiä, johon opiskelijoiden tulee opiskella kurssimateriaalia, ja opiskelijat saavat tentissäkin käyttää materiaalia tenttiin vastaamisen tukena. Tenttikysymykset mittaavat opiskelijan kykyä soveltaa opiskeltavaa asiaa, esim. käytännössä.

  • B. 

   Käytät opintojakson suoritustapana tenttiä, johon opiskelijoiden tulee opetella kurssikirjallisuus ulkoa, ja opiskelijat eivät saa käyttää kurssikirjallisuutta tentissä. Tenttikysymykset mittaavat ulkoa oppimista ja muistamista.

 • 10. 
  Miten voit opettajana tukea opiskelijoiden aktiivisuutta?
  • A. 

   Käyttämällä opintojakson suoritustehtävinä ryhmä- ja harjoitustehtäviä sekä luennoilla esittämällä ja pitämällä pohdinta- ja keskusteluhetkiä.

  • B. 

   Käyttämällä opintojakson toteutustapana perinteisiä luentoja ja pitämällä opintojakson lopuksi tentin.

 • 11. 
  Opiskelijoiden sosiaalista vuorovaikutusta voit opettajana tukea opetuksessa?
  • A. 

   Käyttämällä opintojaksolla itsenäisiä työskentelymuotoja ja -tehtäviä.

  • B. 

   Käyttämällä opintojaksolla yhteistoiminnallisia opiskelumuotoja, kuten ryhmässä tehtäviä harjoitustöitä ja oppimistehtäviä sekä erilaisia keskusteluja.

 • 12. 
  Miten voit opettajana hyödyntää tosielämän tilanteita ja esimerkkejä opetuksessa?
  • A. 

   Opintojaksolla käytettävä materiaali on mahdollisimman paljon tosielämään ja työelämään liittyvää sekä ajankohtaista. Myös opintojakson oppimistehtävät sekä oppimis- ja arviointitilanteet vastaavat mahdollisimman paljon työelämän tilanteita.

  • B. 

   Opintojakson materiaalina käytetään lähinnä kurssikirjoja ja opintojakson arviointi perustuu ainoastaan lopputenttiin.

 • 13. 
  Miten voit opettajana tukea opiskelijan kykyä siirtää opinnoissa opittuja asioita toisiin tilanteisiin, esimerkiksi työelämään?
  • A. 

   Kertomalla opiskelijoille, missä opiskeltua asiaa voi tarvita ja käyttää sekä kannustamaan opiskelijoita itsekin pohtimaan opiskeltavien asioiden käyttötilanteita.

  • B. 

   Hankkimalla itsellesi käytännön kokemusta työelämästä ja ottamalla huomioon myös opiskelijoilla olevan työelämäkokemuksen.

  • C. 

   Kaikki yllä mainitut.

 • 14. 
  Opiskelijan omaa arviointia ja pohdintaa opiskelustaan sekä oppimisestaan voit opettajana tukea?
  • A. 

   Kertomalla opiskelijoille opintojakson suoritustavat ja arviointiperusteet opintojakson alussa. Lisäksi voit antaa opiskelijoille palautetta oppimisesta opintojakson aikana (esim. välipalautetta), ja palaute ohjaa opiskelijan opiskelua.

  • B. 

   Antamalla opiskelijoille aikaa keskustella kurssista lähiopetuksen aikana.

 • 15. 
  Miten voit opettajana parhaiten hyödyntää opiskelijoiden kurssipalautetta ja siten kehittää opetustasi?
  • A. 

   Tekemällä kurssista loppuarvioinnin ja tekemällä tuloksista tiivistelmän, jonka asetat opiskelijoille näkyville, esimerkiksi verkkoympäristöön (esim. Moodleen). Lisäksi otat huomioon opiskelijoiden esittämät palautteet seuraavalla kurssillasi.

  • B. 

   Tekemällä kurssista loppuarvioinnin ja tekemällä tuloksista tiivistelmän, jonka asetat opiskelijoille näkyville, esimerkiksi verkkoympäristöön (esim. Moodleen). Lisäksi otat huomioon opiskelijoiden esittämät palautteet seuraavalla kurssilla aloittamalla kurssin esittelemällä palautteet ja jatkokehitysideasi seuraavan kurssin opiskelijoille.

  • C. 

   Tehdä kurssista loppuarviointi ja huomioida opiskelijoiden mainitsemat asiat seuraavalla kurssillasi.