ĐỀ THI TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Phần 1)
ĐỀ THI TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Phần 1)
30 câu hỏi
60 Phút
ĐỀ THI TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Phần 1)

Bài thi tuyển dụng bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 60 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Những quy định cơ bản về kế toán Việt Nam.
  2. Những quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.
  3. Kế toán quản trị và quản trị hoạt động của doanh nghiệp.
Email
Please wait...

Resume Quiz