Thi TrẮc NghiỆm GIÁo LÝ Khai TÂm pHẦn 2

40 cu hi | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thi Trc Nghim GIo L Khai Tm pHn 2

Nhập mô tả ở đây.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Hội Thánh còn được gọi là Dân Thiên Chúa, ……    ……  Chúa Ki-tô và Đền thờ Chúa Thánh Thần. 
  • A. 

   A. Linh Hồn

  • B. 

   B. Thân Thể

  • C. 

   C. Môn Đệ

 • 2. 
  2. Những Ki-tô hữu không có chức thánh, sống giữa trần gian để làm chứng cho Chúa Ki-tô, được gọi là:
  • A. 

   A. Giáo sĩ

  • B. 

   B. Tu sĩ

  • C. 

   C. Giáo dân

 • 3. 
  3. Ai thay mặt Chúa Ki-tô và các Tông Đồ dẫn dắt Hội Thánh?
  • A. 

   A. Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục trên toàn thế giới

  • B. 

   B. Các Giám Mục và linh mục trên toàn thế giới

  • C. 

   C. Chỉ một mình Đức Giáo Hoàng

 • 4. 
  4. Vì Đức Ma-ri-a thật đã sinh ra Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, nên tôi gọi là:
  • A. 

   A. Mẹ Hội Thánh

  • B. 

   B. Mẹ Thiên Chúa

  • C. 

   C. Mẹ Chúa Giê-su

 • 5. 
  5. Vì Đức Ma-ria đã sinh ra Chúa Giê-su là Đầu Hội Thánh và hằng góp phần sinh ra các chi thể của Hội Thánh là chúng ta, nên Mẹ được gọi là:
  • A. 

   A. Mẹ Hằng Cứu Giúp

  • B. 

   B. Mẹ Hội Thánh

  • C. 

   C. Mẹ Chúa Giê-su

 • 6. 
  6. Vì sao ta năng cầu nguyện với Mẹ Ma-ri-a? 
  • A. 

   a. Vì Mẹ đã mang thai Chúa Giê-su nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

  • B. 

   B. Vì Mẹ đã nêu gương trọn hảo về đời sống mến Chúa yêu người.

  • C. 

   C. Vì Mẹ rất yêu thương ta và hằng chuyển cầu cùng Chúa cho ta.

 • 7. 
  7. Khi ta chết, linh hồn ta thế nào?
  • A. 

   a. Linh hồn ta liền rời khỏi xác, ra trước tòa Chúa Giê-su để chịu phán xét riêng.

  • B. 

   B. Linh hồn ta cùng với thân xác ra trước tòa Chúa Giê-su để chịu phán xét riêng.

  • C. 

   C. Linh hồn ta xuống luyện ngục để chịu thanh tẩy.

 • 8. 
  8. Những người khi chết vẫn từ chối tình yêu của Thiên Chúa, mắc tội trọng mà không chịu sám hối, thì sẽ như thế nào?​​
  • A. 

   A. Sẽ được lên thiên đàng ngay.

  • B. 

   B. Sẽ phải thanh tẩy một thời gian ở luyện ngục rồi mới được lên thiên đàng.

  • C. 

   C. Sẽ phải xuống hỏa ngục xa cách Thiên Chúa đời đời.

 • 9. 
  9. Những người chết trong ơn nghĩa với Thiên Chúa và sạch mọi vết nhơ tội lỗi, thì sẽ như thế nào?
  • A. 

   A. Sẽ được lên thiên đàng ngay.

  • B. 

   B. Sẽ phải thanh tẩy một thời gian ở luyện ngục rồi mới được lên thiên đàng.

  • C. 

   C. Sẽ phải xuống hỏa ngục xa cách Thiên Chúa đời đời.

 • 10. 
  10. Những người chết trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, nhưng còn vết nhơ tội lỗi, thì sẽ như thế nào?
  • A. 

   A. Sẽ được lên thiên đàng ngay.

  • B. 

   B. Sẽ phải thanh tẩy một thời gian ở luyện ngục rồi mới được lên thiên đàng.

  • C. 

   C. Sẽ phải xuống hỏa ngục xa cách Thiên Chúa đời đời.

 • 11. 
  11. Ta nên ưu tiên làm gì cho các linh hồn ở luyện ngục?
  • A. 

   A. Dâng các việc hy sinh, bác ái cầu nguyện cho các linh hồn.

  • B. 

   B. Dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn.

  • C. 

   C. Cúng giỗ để tưởng nhớ các linh hồn.

  • D. 

   Option2

 • 12. 
  12. Khi ta chết, thân xác ta sẽ ra sao?
  • A. 

   A. Thân xác ta trở về bụi đất, chờ đến ngày tận thế sẽ được sống lại kết hợp với linh hồn mà chịu phán xét chung.

  • B. 

   B. Thân xác ta sẽ vĩnh viễn trở về bụi đất.

  • C. 

   C. Thân xác ta sẽ cùng với linh hồn ra trước tòa Chúa Giê-su để chịu phán xét riêng.

 • 13. 
  13. Tội là không vâng lời Thiên Chúa dạy, lỗi đến luật mến Chúa yêu người trong tư tưởng, ……    …… hay việc làm.
  • A. 

   A. Hành động

  • B. 

   B. Lời nói

  • C. 

   C. Ước muốn

 • 14. 
  14. Tội trọng là khi ……    ……  phạm luật Thiên Chúa trong những điều quan trọng mà ta đã kịp suy biết.
  • A. 

   A. Vô tình

  • B. 

   B. Sơ ý

  • C. 

   C. Cố tình

 • 15. 
  15. Tội nào cắt đứt tình nghĩa ta với Thiên Chúa, và nếu không hối cải thì sẽ phải xa cách Ngài đời đời
  • A. 

   A. Tội trọng

  • B. 

   B. Tội nhẹ

  • C. 

   C. Cả hai câu a và b đều đúng.

 • 16. 
  16. Trong Mười Điều Răn, điều răn nào dạy ta phải biết tôn trọng sự sống người khác?
  • A. 

   A. Điều răn thứ năm

  • B. 

   B. Điểu răn thứ sáu

  • C. 

   C. Điều răn thứ bảy

 • 17. 
  17. Trong Mười Điều Răn, điều răn nào dạy ta không được lấy của người khác?
  • A. 

   A. Điều răn thứ năm

  • B. 

   B. Điều răn thứ bảy

  • C. 

   C. Điều răn thứ mười

 • 18. 
  18. Trong Mười Điều Răn, điều răn nào dạy ta phải biết tôn trọng sự thật?
  • A. 

   A. Điều răn thứ năm

  • B. 

   B. Điều răn thứ sáu

  • C. 

   C. Điều răn thứ tám

 • 19. 
  19. Trong năm điều răn Hội Thánh, điều răn nào dạy ta phải rước lễ trong mùa Phục sinh?
  • A. 

   A. Điều răn thứ hai

  • B. 

   B. Điều răn thứ ba

  • C. 

   c. Điều răn thứ bốn

 • 20. 
  20. Trong năm điều răn Hội Thánh, điều răn nào dạy ta phải đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội Thánh theo khả năng của mình?
  • A. 

   a. Điều răn thứ ba

  • B. 

   B. Điều răn thứ bốn

  • C. 

   C. Điều răn thứ năm

 • 21. 
  21. Với trí khôn tự nhiên, ta có thể dựa vào đâu mà nhận biết có Thiên Chúa?
  • A. 

   A. Ta có thể dựa vào sự tốt đẹp và trật tự của vũ trụ mà nhận biết có Thiên Chúa.

  • B. 

   B. Ta có thể dựa vào tiếng nói của lương tâm mà nhận biết có Thiên Chúa.

  • C. 

   C. Cả hai câu a và b đều đúng.

 • 22. 
  22. Qua nhân vật nào Thiên Chúa đã tỏ mình cho loài người một cách trọn vẹn và dứt khoát?
  • A. 

   A. Qua ông Áp-ra-ham

  • B. 

   B. Qua Mẹ Ma-ri-a

  • C. 

   C. Qua Chúa Giê-su Ki-tô

 • 23. 
  23. Vì sao ta phải tôn trọng sách Kinh Thánh một cách đặc biệt?
  • A. 

   a. Vì Kinh Thánh là sách ghi lại Lời Thiên Chúa nói với con người.

  • B. 

   B. Vì Kinh Thánh là sách giảng dạy những điều khôn ngoan, đúng đắn.

  • C. 

   c. Vì Kinh Thánh là một tác phẩm rất có giá trị về mặt lịch sử và văn chương.

 • 24. 
  24. Phần nào của Kinh Thánh chứa đựng những lời tiên báo về Đấng Cứu Thế?
  • A. 

   A. Cựu Ước

  • B. 

   B. Tân Ước

  • C. 

   C. Cả hai câu a và b đều đúng.

 • 25. 
   25.Phần nào của Kinh Thánh ghi lại các giáo huấn của Chúa Giê-su?
  • A. 

   A. Cựu Ước

  • B. 

   B. Tân Ước

  • C. 

   C. Cả hai câu a và b đều đúng.

Back to Top Back to top